• Hızlı Erişim
  • Sayaç
  • Online Ziyaretçi : 169
    Bugün Toplam : 111
    Genel Toplam : 565233

73 SayıEditör
Yasin TOPALOĞLU

Editör Yardımcısı


Erzurum  30.01.2022

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenKasım HIZLI  
Yıldız Sarayı Kütüphanesi'nde Çeyrek Asır: Kitapçıbaşı Süleyman Hasbî Efendi (1827-1909) Ss, 1-9
Quarter Century in the Yıldız Palace Library: The Chief Librarian Süleyman Hasbî Effendi (1827-1909)

Özet | Abstract | Tam Metin |

Nilay KINAY CİVELEK  
Türk İslam Edebiyatının Önemli Eserlerinden Nâbî’nin Hayriyye’sine Kaynaklık Eden Dinî Unsurlar Ss, 10-18
Religious Elements Inspiring Nabi's Hayriyye, a Significant Work of Turco-Islamic Literature

Özet | Abstract | Tam Metin |

Tuba ÇINAR  
Fikir Hayatından Kalp Hayatına Ziya Gökalp: Malta ve Limni Mektupları’na Göre Baba ve Eş Olarak Ss, 19-36
From Intellectual to Love Life Ziya Gökalp: As a Father and Husband as Reflected in His Letters from Malta and Lemnos

Özet | Abstract | Tam Metin |

Merve KARABULUT  
Theodor Fontane’nin “Effi Briest” ve Halit Ziya Uşaklıgil’in “Aşk-ı Memnu” Adlı Romanlarında Aldatan Kadın Ss, 37-45
Adulteress in Theodor Fontane's "Effie Briest" and Halit Ziya Uşaklıgil's "Aşk-ı Memnu"

Özet | Abstract | Tam Metin |

Taner TURAN - Cengiz GÖKŞEN  
Ziya’ya Mektuplar’dan Hareketle Cahit Sıtkı Tarancı’nın Şiirde Form Üzerine Görüşleri Ss, 46-56
Cahit Sıtkı Tarancı's Views on Form in Poetry Based on Ziya’ya Mektuplar

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet Özgür GÜVENÇ  
Halk Hikâyelerinin İşlevleri Ss, 57-83
The Functions of Folk Stories

Özet | Abstract | Tam Metin |

Erman AKSOY  
Erzurum Tabyaları Kültür Rotası Önerisi ve Kültür Turizmi Olanakları Ss, 84-96
Erzurum Tabyaları Cultural Route Proposal and Cultural Tourism Opportunities

Özet | Abstract | Tam Metin |

Melek AKBULUT  
Antakya Kuşatmasına Kadar Çukurova’da Ermeniler Ss, 97-106
Armenians in Çukurova until the Siege of Antakya

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ensar MACİT  
Timurlularda Aristokrat bir Türkmen Emir: Celaleddin Firuzşah Ss, 107-115
An Aristocrat Turkmen Emir in Timurid Dynasty: Sultan Celaleddin Firuzshah

Özet | Abstract | Tam Metin |

Savaş EĞİLMEZ - Metin BİLAL  
TUĞLUKŞAHLAR HANEDANLIĞI’NIN BAŞKENTLERİ Ss, 116-125
CAPITAL OF THE TUGHLUQSHAHS DYNASTY

Özet | Abstract | Tam Metin |

Korkut DİNDİ  
İbrânî Peygamberlik Geleneğinde Görülen Veraset Usulünün Hz. Peygamber’in Nübüvvetine Yansımaları Ss, 126-136
The Reflections of the Succession Method in the Hebrew Prophetic Tradition on the Prophecy of the Prophet Mohammad (PBUH)

Özet | Abstract | Tam Metin |

Yunus YILMAZ - Gülseda KÖSE  
Ahilik Teşkilatı ve Günümüzde Üreticinin Finansman Bulma Seçenekleri Üzerine Bir Değerlendirme Ss, 137-145
An Evaluation on the Finance Options of the Manufacturer Today and in the Ahilik Organization

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehtap ÇELİK  
XVIII. Yüzyılın Sonlarında Bir Muhallefâtın Müsâdere Süreci: Antalya Sancağı Mütesellimi Ebubekir Paşa Ss, 146-156
The Confiscation Process of an Inheritance at the End of the 18th Century: Ebubekir Pasha, the Vice Governor (Mutesellim) of Antalya Sanjak

Özet | Abstract | Tam Metin |

Cantürk AYDIN  
XIX. Yüzyılın İkinci Yarısında Rusya’nın Osmanlı Devleti’ne Yönelik Yayılmacı Politikası Ekseninde İstihbarat Faaliyetleri Ss, 157-169
Intelligence Activities in the Axis of Russia's Enlargement Policy towards the Ottoman State in the Second Half of the 19th Century

Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatma KAYA DOĞANAY  
19. Yüzyıl ile 20. Yüzyıl Başlarında Bayramiç Ss, 170-185
Bayramiç in the 19th Century and Early 20th Century

Özet | Abstract | Tam Metin |

Adem ÇALIŞKAN  
Ayntâb’ın İktisadi Hayatında Ermeniler ve Yahudiler (XVIII. Yüzyıl Sonu) Ss, 186-197
Armenians and Jews in Ayntab's Economic Life (Late XVIII. Century)

Özet | Abstract | Tam Metin |

Cemal SEZER  
Avlonyalı İsmail Kemal Bey’in Mutasarrıflığı Döneminde Bolu Sancağı (16 Mayıs 1884- 13 Mart 1890) Ss, 198-211
The Sanjak of Bolu during the Governorship of Ismail Kemal Bey from Avlonia (May 16, 1884- March 13, 1890)

Özet | Abstract | Tam Metin |

Muhsin Ramazan İŞSEVER  
Zafer Hasan Aybek: Türkler İçin Feda Edilmiş Bir Ömür Ss, 230-235
Zafar Hasan Aybak: A Sacrificed Life for Turks

Özet | Abstract | Tam Metin |

Murat YÜMLÜ  
II. Dünya Savaşı’na Giden Süreçte Bir Mülakat Işığında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Uluslararası İlişkiler Üzerine Görüşleri Ss, 236-254
Views of Ghazi Mustafa Kemal Atatürk on the International Affairs under the Light of an Historical Interview through the Second World War

Özet | Abstract | Tam Metin |

Emrah DİNDİ  
Türk Dervişi Yunus Emre’de Bezirgân Dindarlığın Eleştirisi Ss, 255-264
Criticism of Bezirgan Piety in Turkish Dervish Yunus Emre

Özet | Abstract | Tam Metin |

Hatice AYAR  
Dâru’l Muallimîn-ı Sıbyân’ın Müdürü Mehmed Cevdet ve Feyz’ül Amim Fî Esrari’t-Ta'lîm İsimli Risalesi Ss, 265-274
The Principal of Dâru'l-Mu'allimîn-ı Sıbyân Mehmed Cevdet, and His Booklet of Feyz'ül Amım Fî Esrarı't-Ta'lîm

Özet | Abstract | Tam Metin |

Şeyma BİLGİNER ERDOĞAN  
Türkiye’de Kadın Cinayetlerinin Gündem Oluşturma Etkisi ve Medyatik Bilinç Üretimi Ss, 275-286
The Agenda-Setting Effect of the Femicides and Mediaatic Consciousness Generation in Turkey

Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri