• Hızlı Erişim
  • Sayaç
  • Online Ziyaretçi : 28
    Bugün Toplam : 27
    Genel Toplam : 557047

72 SayıEditör
Dr. Yasin TOPALOĞLU- Dr. Elif AKTAŞ

Editör Yardımcısı


Eylül- Erzurum  2021

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenNurlana MUSTAFAYEVA  
Study of Azerbaijani Poet İmadeddin Nasimi’s Creativity in Turkish Literary Criticism Ss, 1-10
Türkiye Edebi Eleştirisinde Azerbaycan Şairi İmadeddin Nesimi’nin Edebi Kişiliği Üzerine Yapılan Araştırmalar
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4378
Özet | Abstract | Tam Metin |

Saniya SERDALINA - Süleyman EFENDİOĞLU  
Berdibek Sоkpakbayev'in “Balalık Şakka Sayahat” Adlı Eserinde Kazakça Deyimler ve Türkiye Türkçesindeki Karşılıkları Ss, 11-32
Kazakh Idioms and Their Turkish Equivalents in Berdibek Sokpakbayev’s “Balalik Shakka Sayahat"
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4539
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ömer Faruk KARATAŞ  
Türk Romanının Mitoman Karakteri: Fahim Bey Ss, 33-54
Mythomane Character of Turkish Novel: Fahim Bey
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4531
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatma Şeniz  
Namık Kemal’de Doğu-Batı Sentezi ve Romantizme Evirilen Süreç Ss, 55-82
Namik Kemal’s East-West Synthesis and Evolution into Romanticism
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4532
Özet | Abstract | Tam Metin |

Salih ÇEÇEN - Lütfi Gürkan GÖKÇEK  
Asur Ticaret Kolonileri Çağı’nda Bir Zenginlik Alameti: Lapis Lazuli Taşından Mühür Ss, 83-90
A Sign of Wealth in The Age of Assyrian Trade Colonies: Seal of Lapis Lazuli Stone
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4551
Özet | Abstract | Tam Metin |

Murat TOSUN  
Dara’dan (Anastasiopolis) Brittle Ware Çömlekler Ss, 91-117
Brittle Ware Pots from Dara (Anastasiopolis)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4502
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hasan BUYRUK  
Iğdır Kervan Sarayı ve Kervan Yolu Üzerine Yeni Değerlendirmeler Ss, 119-138
New Evaluations on İgdir Caravanserai and Caravan Road
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4546
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hasan AKDAĞ  
Ahmed Cemaleddin Veled-i Hacı Ömer Hulusi Risalesinde Yer Alan İstanbul Sebil Kitabeleri Ss, 139-172
Fountains (Sebil) of Istanbul in Ahmed Cemaleddin Veled-i Hacı Omer Hulusi Books
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4543
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tuncay ÇİÇEK  
Güzel Sanatlar Temelinde Selçuklu Camileri ve Osmanlı Camilerinin Form Olarak Farklılıklarının İncelenmesi Ss, 173-187
Examining the Differences of Seljuk Mosques and Ottoman Mosques in Form on The Basis of Fine Arts
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4558
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gökçen KAPUSUZOĞLU  
Tang Çin’inde Göktürk Baskısı: Jıedushi (Bölge Valisi) Uygulamasının Ortaya Çıkışı Ss, 189-206
Gokturks Pressure in Tang China: Occurrence of Military Governor System
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4490
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet ÖZMENLİ  
İlhanlı Dönemi’nde Şüregel (Şirak) Ss, 207-224
Şüregel (Shirak) in the İlkhanid Period
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4499
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet TOKSOY  
Tarihi Süreç İçinde Beylakan Ss, 225-242
Beylakan in The Historical Process
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4508
Özet | Abstract | Tam Metin |

Samet ALIÇ - Ömer Faruk SEYİTHANOĞLU  
Berçemoğullarının Batı İran ve Çevresindeki Siyasi ve Askerî Rolü Ss, 243-264
The Political and Military Role of The Berçemogullari in Western Iran and its Surroundings
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4537
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cem TÜYSÜZ  
İlhanlı Devleti Tarihinde Bağdad Hatun (Hayatı ve Siyasi Yaşama Etkileri) Ss, 265-276
Baghdad Khatun in İlkhanate History (Her Life and İmpact on The Political Life)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4548
Özet | Abstract | Tam Metin |

Serdar GÜNDOĞDU  
Orta Çağ’da Siyasi Meşruiyet Kaynağı Olarak Rüya Ss, 277-286
Dream as a Source of Political Legitimacy in The Middle Ages
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4314
Özet | Abstract | Tam Metin |

İlkay ERKEN  
Osmanlı Devleti’nde Bir Ceza Yöntemi Olarak Sürgün: Yanya Vilayeti Örneği (1867-1913) Ss, 287-313
Exile as a Method of Punishment in The Ottoman State: The Sample of The Province of Ioannina (1867-1913)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4505
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yakup ŞAHİNER  
Halil Halid Bey ve “Şehzade Cem Vak’asında Mesele-i Hamiyet” Adlı Risalesi Ss, 315-345
Halil Halid Bey and his Tractate Which Named “Sehzade Cem Vak’asında Mesele-i Hamiyet”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4521
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cevdet TEKE - Erdal AYDOĞAN  
Memduh Şevket Bey’in Tahran Büyükelçiliği Dönemi Türkiye- İran İlişkileri (1925-1930) Ss, 347-370
Turkey-Iran Relations During Memduh Şevket Bey’s Tehran Embassy Period (1925-1930)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4517
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cemil ÇELİK  
Kıbrıs İdadisi’nde Muallim İstihdamı, Okul Bütçeleri ve Eğitim Sürecinde Yaşanan Sorunlar Ss, 371-400
The Teacher Employment, Budget, and Educational Problems of The Cyprus Idadi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4479
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hüseyin BULUT  
Millî Mücadele Yıllarında Millî Egemenlik İlkesinin Doğuşu Ss, 401-408
The Birth of The National Sovereign Principle in The Years of National Struggle
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4506
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sungur DOĞANÇAY - Mehmet Serkan ŞAHİN  
I. Dünya Savaşı Yıllarında İngiliz Gazetelerine Yansıyan Bazı Olaylar ve Osmanlı Algısı Ss, 409-432
Some Incidents in British Journals During the First World War and Sensation of The Ottoman State
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4526
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tarık ÖZÇELİK  
Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Adalet vekillerinden Ahmet Rifat (Çalıka) Bey ve Faaliyetleri Ss, 433-462
Ahmet Rifat (Çalika), One of The Ministers of Justice of The First Grand National Assembly of Turkey, and his Activities
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4498
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sadık SARISAMAN  
İranlı Bir Türk Lider Mir Cafer Pişeveri Ss, 463-490
An İranian Turkish Leader Mir Cafer Pişeveri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4494
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehtap BAŞARIR  
Stalingrad Savaşı Döneminde Türkiye-Sovyet Rusya İlişkileri (1941-1943) Ss, 491-522
Soviet Russia-Turkey Relations During Battle of Stalingrad (1941-1943)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4515
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gizem KOLBAŞI MUYAN  
Ulusötesi Hayatlar: Hollanda’da Yaşayan Türk Vatandaşlarının Sosyal Güvenliği Ss, 523-539
Transnational Lives: Social Security of Turkish Citizens Living in The Netherlands
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4496
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yakup ALAN - Fatih CAN  
Covid-19 Salgını Döneminde Öğretmen Olmak: Türkçe Öğretmenlerinin Görüşleri Ss, 541-562
Being a Teacher During the Covid-19 Pandemic: Opinions of Turkish Teachers
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4541
Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri