• Hızlı Erişim
  • Sayaç
  • Online Ziyaretçi : 26
    Bugün Toplam : 33
    Genel Toplam : 557053

71 SayıEditör
Dr. Yasin TOPALOĞLU- Dr. Elif AKTAŞ

Editör Yardımcısı


Mayıs- Erzurum  2021

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenTalip DOĞAN  
Türkiye Türkçesinde -(y)AcAK Ekinin “Kifayetsizlik” Kiplik Anlamında Kullanımları Ss, 1-14
Uses of -(y)AcAK Suffix in the Meaning of “Incompetency” Modality in Turkish
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4439
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayşe Nur SIR DÜNDAR  
Kütahya ve Yöresi Ağızları Söz Varlığında Hayvan Adları Üzerine Bir İnceleme Ss, 15-47
A Study on Animals’ Names in The Vocabulary of Dialects of Kutahya and Its Region
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4471
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nihan BUDAK - Süleyman EFENDİOĞLU  
Ali Şir Nevâyî’nin Yaşlılık Divanı Fevâyidü’l-Kiber’de Renk Kelimeleri Ss, 49-81
Color Words in Fevâyidü'l-Kiber, Ali Sir Nevâyî's Aging Board
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4519
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tamar KAROSANIDZE - Muharrem DAŞDEMİR  
Gürcü Harfli Türkçe İncil'de (GHTİ) Tespit Edilen Gürcüce Etkiler Üzerine Bir İnceleme Ss, 83-96
Research on the Influence of The Georgian Language Apparent in The Turkish Bible with Georgian Letters
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4476
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nihat Ozan KÖROĞLU - Sibel KARAMAN  
Dârü’l-Elhân Külliyâtı, Nazarî ve Amelî Türk Mûsikîsi ve Zekâî Dede Efendi Külliyatında “Ney” Sazının Geçtiği Güfteler Üzerine Bir İnceleme Ss, 97-122
An Analysis on The Lyrics, in Which Nây Is Referred To, in Repertories Included on Nazarî and Amelî Turkish Music, Zekâî Dede Efendi and Dârü’l-Elhân Complete Works
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4500
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdulkadir KORKMAZ  
Şeyhî’nin Eserlerinde Hayvan Adları Ss, 123-162
Animal Names in Sheikh’s Works
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4468
Özet | Abstract | Tam Metin |

Songül KARACA  
Minhuvât Kayıtlarının Tenkitli Metin Neşirleri İçin Önemi: Fütûhu’l-Mücâhidîn Örneği Ss, 163-180
The Importance of Minhuvat Records for The Criticized Text Publications: The Example of Fütûhu'l-Mücâhidîn
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4418
Özet | Abstract | Tam Metin |

Züleyha Hande AKATA - Bünyamin TETİK  
Hoşyâr Kadın’ın Mecmû‘a-i Hikâyât’ının Genel Özellikleri Ss, 181-194
General Features of The Mecmû‘a-i Hikâyât of Hoşyâr Kadin
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4387
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatma SÖNMEZ  
Yahya Kemal Beyatlı’nın “Gece” ve Ahmet Hamdi Tanpınar’ın “Gül” Adlı Şiirleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme Ss, 195-214
A Comparative Analysis on Poetry of Yahya Kemal Beyatli’s “Gece” and Ahmet Hamdi Tanpinar’s “Gül”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4451
Özet | Abstract | Tam Metin |

Muhammet Nuri CEYLAN  
Edebiyat Tarihçiliği Açısından Ahmet Kabaklı’nın Türk Edebiyatı Adlı Eseri Ss, 215-240
From the Perspective of Literary Historiography Ahmet Kabakli’s Turkish Literature
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4446
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nurcan ANKAY  
Yusuf Atılgan Öykülerinde Yabancılaşma Ss, 241-255
Alienation in Yusuf Atılgan’s Stories
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4489
Özet | Abstract | Tam Metin |

İrfan Murat YILDIRIM  
“Nora İle Şir Mehmet”, “Ölüm Ötesine Kaçış” ve “Yüreğim İrevan’da Kaldı” Romanlarında Ermeni Mezalimi Ss, 257-270
Armenian Atrocities in The Novels of “Nora İle Şir Mehmet”, “Ölüm Ötesine Kaçış”, and “Yüreğim İrevan’da Kaldı”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4481
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hatice GÜNDOĞAN  
Bir Meşruiyet Mekânı Olarak Balolar ve Baloların Cumhuriyet Dönemi Türk Romanına Yansımaları Ss, 271-285
Balos as Places of Recognition During and The Reflections of The Turkish Novel of The Republican Revolution
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4501
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hatice BAŞKAPAN  
Nevzat Kösoğlu’nun “Geçmiş Zaman Peşinde Yahut Vaizin Söyledikleri” Kitabında Halk Kültürü Unsurları Ss, 287-326
Elements of Folk Culture in Nevzat Kösoğlu's Book “Chasing Past Tense or What the Preacher Said’’
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4438
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kübra YILDIZ ALTIN  
Kültürel Üretkenlik Bağlamında Yaratıcı Aktörler (Nevşehir İli Örneği) Ss, 327-350
Creative Actors in The Context of Cultural Productivity (Nevşehir Province Example)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4466
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gürol PEHLİVAN  
Dede Korkut Destanlarının Türkistan Yazmasındaki Kahramanlarla İlgili Epitetler -Mukayeseli Bir İnceleme- Ss, 351-374
Epithets About Heroes in The Turkestan Manuscript of Dede Qorqud -A Comparative Review-
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4493
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yunus Emre SEVİNDİK  
Deneysel Arkeoloji Çalışmalarına Bir Örnek: Erzurum ‘‘Paleolitik Çağ Obsidiyen Atölyesi’’ Ss, 375-400
An Example of Experimental Archeology Studies: Erzurum ‘‘Paleolithic Age of Obsidian Workplace’’
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4524
Özet | Abstract | Tam Metin |

Elif HANAR  
Mardin Artuklu Üniversitesi-Hırbe Helale Nekropolu Cam Buluntuları (2010, 2011, 2018 Yılı Kazıları) Ss, 401-417
Mardin Artuklu University Hirbe Halale Necropols Glass Finds (2010-2011 and 2018 Excavations)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4465
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hatice DEMİR  
Mahperi Huand Hatun’un Hristiyan ve Bani Kimliği Ss, 419-440
The Christian and Donor Identity of Mahperi Huand Hatun
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4362
Özet | Abstract | Tam Metin |

Raziye ÇİĞDEM ÖNAL  
Trabzon Of İlçesinde Ahşap Vaaz Kürsüleri Ss, 441-478
Wooden Sermon Platforms in of District of Trabzon
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4444
Özet | Abstract | Tam Metin |

Keziban SELÇUK - Hüseyin YURTTAŞ  
Doğu Karadeniz Bölgesi Halı ve Düz Dokumalardaki Sembolik İbrik, Kandil ve Mihrap Motifi Üzerine Bir Deneme Ss, 479-489
An Experiment of Symbolic Motifs in The Eastern Black Sea Region, The Symbolic Motifs in The Carpet and Flat Weaving
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4384
Özet | Abstract | Tam Metin |

Murat KILIÇ  
Ana Hatlarıyla Eski Çağ Anadolu Devletlerinde Asker Temini Ss, 491-510
Outlines of Recruitment in Ancient Anatolian States
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4447
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nusret Burak ÖZSOY  
Doğu Anadolu Bölgesi İçin Verilen Eksonim İsimler ve Armenia Ss, 511-552
Exonym Names Given and Armenia for Eastern Anatolia Region
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4458
Özet | Abstract | Tam Metin |

Haydar ÇORUH  
Kıbrıs Ortodoks Kilisesi’nin Kıbrıs’ı Türklerden Geri Alma Plan ve Projeleri (1601-1839) Ss, 553-582
Cyprus Orthodox Church's Cyprus Recovery Plan and Projects (1601-1839)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4370
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gazi ÖZDEMİR  
Osmanlı Devleti’nde Yıkım Kararları ve Gerekçeleri Ss, 583-615
Demolition Decisions and Their Reasons in the Ottoman State
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4497
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sami DEMİRAY Çeviren:  
Hazırlama: Kırım Savaşı ve Sonrası Osmanlı-Rusya İlişkileri Ss, 617-634
The War of The Crimea And After Ottoman-Russia Relations
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4492
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zikrullah AYKAÇ  
Cumhuriyetin Devraldığı Siyasi Miras: II. Meşrutiyet Ss, 635-652
The Political in Heritage Taken Over by Republic: II. Constitutionalism
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4483
Özet | Abstract | Tam Metin |

Selma GÖKTÜRK ÇETİNKAYA  
Millî Mücadele Döneminde Ertuğrul Sancağında Manzara-i Umumiye Ss, 653-677
General Situation in The Sanjak of Ertugrul During the National Struggle
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4453
Özet | Abstract | Tam Metin |

Birgül BOZKURT  
Erken Cumhuriyet Dönemi Demiryollarının Millileştirilmesi: Anadolu Demiryolları ve Mersin- Tarsus- Adana Hattının Satın Alınması Ss, 679-702
The Nationalisation of The Railways in The Early Republican Period: The Anatolian Railways and The Purchase of Mersin-Adana-Tarsus Line
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4522
Özet | Abstract | Tam Metin |

Öğr. Gör. Dr. Yusuf GÜNAYDIN Çeviren:  
Hazırlama: Türkçe Öğretmenlerinin Uzaktan Eğitimde Yazma Becerisinin Geliştirilmesine İlişkin Yaşadıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri Ss, 703-724
Problems of Turkish Teachers in Developing Writing Skills in Distance Education and Solution Proposals
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4520
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hatice DİLEK ÇAĞ - Fatma BÖLÜKBAŞ KAYA  
Yurt Dışında Söz Edimlerin Öğretiminin Öğreticilerin Görüşleri Bağlamında Değerlendirilmesi Ss, 725-750
Evaluation of Teaching Speech Acts Abroad in The Context of Instructor’s views
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4480
Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri