• Hızlı Erişim
  • Sayaç
  • Online Ziyaretçi : 63
    Bugün Toplam : 3
    Genel Toplam : 574414

70 SayıEditör
Dr. Yasin TOPALOĞLU- Dr. Serkan ÇAKMAK

Editör Yardımcısı


Ocak- Erzurum  2021

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenTürkan KORKMAZ BULUT  
Eski Anadolu Türkçesi İle Yazılmış Kısa Bir Hikâye: Hikâyet-i Öksüzce Ss, 1-32
A Short Story Written in Old Anatolian Turkish: Hikâyet-i Öksüzce
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4240
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hakan YALAP - Gamze KILIÇ  
19. Yüzyıl İngiltere’sinde Türkçenin Bir Gramer Kitabı: Abu Said ve “Turkish Self-Taught” Ss, 33-48
A Grammar Book of Turkish Language in The 19th Century England: Abu Said and “Turkish Self-Taught”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4425
Özet | Abstract | Tam Metin |

Serap EKŞİOĞLU  
Keleci Kelimesi Hakkında Ss, 49-68
About the Word “Keleci”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4401
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ebru GÜVENEN  
Türk Edebiyatında Roman İsimlerinin Söz Dizimsel Açıdan İncelenmesi (1872’den 1955 Yılına Kadar) Ss, 69-96
A Syntaxtical Study of Novel Names in Turkish Literature (From 1872 until 1955)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4428
Özet | Abstract | Tam Metin |

Erdem SEVİMLİ  
Nedîm Divanında “Lale Devri”nin Çeşitli Yönleri ve Giyim Usullerine Sosyolojik Bir Yaklaşım Ss, 97-122
A Sociological Approach to The Various Aspects of "Tulip Age" in Nedim Divani and Clothing Methods
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4399
Özet | Abstract | Tam Metin |

Muhammed İkbâl GÜLER  
Kolağası Ali Rızâ Efendi ve “Muhtasar Hakîkat-ı Salât” Adlı Risalesi Ss, 123-148
Kolağasi Ali Rizâ Efendi and his Tractate Which Named “Muhtasar Hakîkat-i Salât (Summary of The Truths of Prayer)”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4416
Özet | Abstract | Tam Metin |

Erdoğan ULUDAĞ  
Tip ve Kişilikler Açısından Fuzûlî Dîvânı Ss, 149-224
Fuzûlî's Dîvân in Terms of Types and Personalities
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4443
Özet | Abstract | Tam Metin |

Salih ÖZYURT - Nazire ERBAY  
Revânî’nin Câmi’ü’n Nesâyih’i Ss, 225-244
Câmi’ü’n Nesâyih of Revânî
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4448
Özet | Abstract | Tam Metin |

Asuman GÜRMAN ŞAHİN  
Modern Şiirde Elma Sembolü Ss, 245-269
Apples Symbol In Modern Poetry
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4292
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yakup ÇELİK - Birsen YILDIRIM  
Anlatısal Bellek: Tanzimat Dönemi Romanlarında Hatırlama Ss, 271-282
Narrative Memory: Remember in The Tanzimat Novels
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4432
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet GÜL  
Ali Ekrem Bolayır’ın Servet-i Fünun Edebiyatı Hakkındaki Düşünceleri Ss, 283-293
On Ali Ekrem Bolayir’s Thoughts About Servet-i Fünun Literature
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4403
Özet | Abstract | Tam Metin |

Meral DEMİRYÜREK  
İmparatorluğun Kayıp Nesli: Cezmi Vakası Ss, 295-315
Lost Generation of The Empire: The Cezmi Case
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4415
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yusuf Tuncer KÜÇÜKBATIR  
19. Yüzyıl Romanında Gerçeklik Kaybı Ss, 317-324
Loss Of Reality In 19th Century Novel
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4396
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ercüment YILDIRIM  
Türklerdeki Kut Anlayışı İle Mezopotamya'daki Kralın Kutsallığı İnancının Karşılaştırılması Ss, 325-342
A Comparison of The Understanding of Kut in Turks and The Sacred Belief of The King in Mesopotamia
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4455
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kubilay ATİK  
A Comparison of Komnenos Era Byzantine and Song Era Chinese Diplomacy with Nomadic Neighbors Ss, 343-358
Komnenos Dönemi Bizans ve Song Dönemi Çin'in Göçebe Komşuları İle Diplomasilerinin Karşılaştırması
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4433
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ercan CENGİZ  
Timur’un Suriye Seferi’nde Halep ve Şam Âlimleriyle Yaptığı Görüşmeler Ss, 359-374
Timur’s Conversation with The Scholars in Aleppo and Damascus in his Military Campaign to Syria
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4412
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tuba TOMBULOĞLU  
Timurlu Devletinde Kadın ve Statüsü Ss, 375-400
Women and Status in The Timurid State
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4436
Özet | Abstract | Tam Metin |

Muhammed Bilal ÇELİK - Hami DEMİR  
Hümâyun’un Kozmolojik Egemenlik Anlayışı Ss, 401-418
Humayun’s Concept of Cosmological Sovereignty
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4379
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yusuf Ziya KARAASLAN  
Prens Leon’u Kurtarmak: Kilikya Ermenileri, İlhanlılar ve Memlûkler Üçgeninde Gelişen Bir Esir Mübadelesinin Arka Planı Ss, 419-464
Saving Prince Leon: The Background of A Prisoner Exchange Occurred in The Cilician Armenians, Ilkhanids and Mamluks Triangle
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4417
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ömer DÖŞEMETAŞ  
Erzurum Vilayet Salnâmesine Göre H.1310/1892'de Erzurum Vilayeti Ss, 439-464
According to The Erzurum Provincial Yearbook Erzurum Province in 1310/1892
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4427
Özet | Abstract | Tam Metin |

Süleyman LOKMACI  
İbrahim Nihâli’nin Devlet İşlerindeki Bozukluklar ve Bunların Düzeltilmesinde Takip Edilecek Yollara Dair Lâyiha Türündeki Eseri: Mir’âtü’d-Devlet Ss, 465-487
İbrahim Nihâli’s Reports (Lâyiha) About the Deficiencies in State Services and The Actions to be Taken to Overcome Them: Mir'ât Ad-Dawlah (The Mirror of The State)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4388
Özet | Abstract | Tam Metin |

Adem ÇALIŞKAN  
Maraş’ta Cizye Vergisinin Aktarıldığı Yerler ve Cizye Tahsilinde Yaşanan Zorluklar (XVII. ve XIX. Yüzyıl) Ss, 489-506
The Places Where Jizya Tax is Transferred in Maras and Difficulties in the Collection of Jizya (XVII. and XIX. Century)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4422
Özet | Abstract | Tam Metin |

Erol YÜKSEL  
Seyahatname ve Tarihî Coğrafya Eserlerinde Ermenek Kazası (19-20. Yüzyıllar) Ss, 507-558
Ermenek District in Travel Books and Historical Geography (19th and 20th Centuries)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4408
Özet | Abstract | Tam Metin |

Asaf ÖZKAN  
Mütareke Döneminde İttihatçı Karşıtlığına Bir Örnek: Yakup Cemil Meselesinin Yeniden Gündeme Getirilmesi Ss, 559-575
An Example of The Opposition of The Union During the Armistice Period: to Bring the Issue of Yakup Cemil to The Agenda Again
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4441
Özet | Abstract | Tam Metin |

Erkam TEMİR  
Sovyet Basınında 12 Eylül 1980 Darbesi: Pravda ve İzvestiya Gazeteleri Ss, 577-606
The September 12, 1980 Coup in The Soviet Press: Pravda and Izvestia Newspapers
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4434
Özet | Abstract | Tam Metin |

Akbota KANAGATOVA - M. Abdullah ASLAN  
Türkiye ve Kazakistan’da 5. Sınıfta Okutulan Türkçe, Kazak Edebiyatı, Rus Dili ve Edebiyatı Ders Kitaplarındaki Metinlerin Değerler Bakımından İncelenmesi Ss, 607-219
Investigating the Texts in Turkish, Kazakh Literature, Russian Language and Literature Course Books Lectured in the 5th Grade in Turkey and Kazakhstan in Terms of Values
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4426
Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri