• Hızlı Erişim
  • Sayaç
  • Online Ziyaretçi : 83
    Bugün Toplam : 6
    Genel Toplam : 574417

69 SayıEditör
Dr. Servet TİKEN- Dr. Yasin TOPALOĞLU

Editör Yardımcısı


Erzurum  2020

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenErdoğan ULUDAĞ  
Fuzûlî Divânı'nda Siyah Renkli Unsurlar Ss, 1-60
Shades of Black in Fuzûlî’s Divan
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4400
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatih ELÇİ  
Mütercimi Bilinmeyen İki Muhtasar Cevâmi’ü’l-Hikâyât ve Levâmi’ü’r-Rivâyât Tercümesi Ss, 61-78
Two Abridged Translations of Jawami’u’l-Hikayat Wa Lawami'ul-Riwayat by Unknown Translators
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4223
Özet | Abstract | Tam Metin |

H. Ahmet KIRKKILIÇ  
Alvarlı Muhammed Lutfî Efendi’nin Hulâsatü’l-Hakayık Adlı Eserinde Kadın Ss, 79-117
Woman in Alvarli Muhammed Lutfî Efendi's Work Named Hulâsatü'l-Hakayik
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4383
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mutlu Melis ÖZGERİŞ  
Genc-i Edeb Mesnevisinde Edep Kavramı Ss, 119-148
Decency Concept in Genc-i Edeb
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4329
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nazire ERBAY  
Vahdet’e Giden Yolda Üç Metin: Hay Bin Yakzan- Mantıku’t Tayr- Leyla Vü Mecnun Ss, 149-167
Three Texts in Understanding to Unity of Existence: Hay Bin Yakzan- Mantiku’t Tayr- Leyla and Mecnun
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4380
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bekir SARIKAYA  
Türkçe Metinlerde Arapça ve Farsça Kelimelerin Farklı Şekilleri Ss, 169-206
Different Shapes of Arabic and Persian Words in Turkish Texts
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4338
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tuğba AKKOYUN KOÇ  
Bamsı Beyrek Boyundaki Kişi Adlarının N. Hartmann’ın Ontolojisine Göre Yeniden Yorumlanması Ss, 207-223
Reinterpretation of Names in Bamsi Beyrek Boyu According to N. Hartmann's Ontology
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4167
Özet | Abstract | Tam Metin |

A. Fikret KILIÇ  
Mehmet Emin Yurdakul’un Şiirlerinde Çocuk Ss, 225-245
Child in The Poems of Mehmet Emin Yurdakul
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4402
Özet | Abstract | Tam Metin |

Esra YALÇIN  
İlhan Berk’in Poetikası ve “Siz Ne Güzeldiniz Benimle Bilemezsiniz” Üzerine Metin Merkezli Bir Bakış Ss, 247-258
Ilhan Berk’s Poetics and A Text-Centered Look At “You Can’t Know How Beautiful You Were With Me”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4328
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nilüfer İLHAN  
Tayfun Pirselimoğlu’nun Otel Odaları ve Çölün Öbür Tarafı Adlı Öykü Kitaplarında Kafkaesk Unsurlar Ss, 259-277
The Kafkaesk Elements in The Storybooks of Tayfun Pirselimoğlu’s Hotel Rooms and The Other Side of the Desert
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4394
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nusret YILMAZ  
İlhan Berk’in “İstanbul” Adlı Şiirine Edebiyat Sosyolojisi Bağlamında Bir Bakış Ss, 279-293
An Overview of Ilhan Berk's Poem Named “Istanbul” in The Context of Literature Sociology
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4374
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Ali KESKİN  
Çoruh Havzası’ndaki Anonim Halk Şiir-Şarkılarının Gürcü-Türk Kültür Etkileşimleri Yönünden Karşılaştırılması Ss, 295-308
The Comparison of Anonymous Folk Poetry-Songs in The Coruh Basin in Terms of Georgian-Turkish Culture interactions
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4366
Özet | Abstract | Tam Metin |

Necdet TOZLU  
Ağlar Baba Divanı’nda “Hikmet” Geleneği Ss, 309-327
Wisdom of Tradition in The Aglar Baba
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4299
Özet | Abstract | Tam Metin |

Özkan DAŞDEMİR  
Kutsal Kitaplardaki Yasak Ağaç Hikâyesinin Görece Yeni Bir Versiyonu Üzerine Ss, 329-338
On A Relatively New Version of The Forbidden Tree Story in Holy Books
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4359
Özet | Abstract | Tam Metin |

Uğur DURMAZ  
Geleneksel Üç Sporun Farklı Türlerde Görünümü Üzerine: Bamsı Beyrek ve Banu Çiçek Mücadelesi İle Naadam Festivalinin Karşılaştırmalı İncelemesi Ss, 339-356
On The View of Three Traditional Sports in Different Genres: A Comparative Review of The Naadam Festival with Bamsi Beyrek and Banu Çiçek Challenge
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4330
Özet | Abstract | Tam Metin |

Doğan DURNA - Hamza KOLUKISA  
Halk Hekimliği Üzerine Yapılmış Lisansüstü Tezlerde Diş Tedavilerine Yönelik Uygulamaların Tespiti ve Bu Uygulamaların Diş Hekimliği Temelinde Değerlendirilmesi Ss, 357-386
Determination of Dental Practices in Postgraduate Theses on Folk Medicine and Evaluation of These Practices on The Basis of Dentistry
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4404
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Fatih ÖZCAN  
Mahmut Makal’ın Bizim Köy Adlı Eserinde Halk Bilimi ve Halk Kültürü Unsurları Ss, 387-409
Folklore and Folk Culture Elements in Mahmut Makal’s Masterpiece Named Bizim Köy
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4398
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet KOCAİSPİR - Umut PARLITI  
Kuzey Mezopotamya’dan Orta Asya’ya Uzanan Çok Bileşenli Kültürün İzleri: Halaf Kültürü Ss, 411-440
Traces of A Multi-Component Culture Spreading From North Mesopotamia to Central Asia: The Halafian Culture
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4381
Özet | Abstract | Tam Metin |

Özkan DAYI  
Sa‘dî-i Şîrâzî'nin Farsça Şiirlerinde Türk ve Moğol Dönemi Devlet Adamları Ss, 441-462
The State Men of Turkish and Mongolian Period in Sa‘dî-i Şîrâzî's Persian Poems
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4364
Özet | Abstract | Tam Metin |

Özgür TOKAN  
Sultan Alp Arslan’ın Merkezi Otoriteyi Sağlama Çabaları: 1 Huttelan Seferi Ss, 463-484
Sultan Alp Arslan's Efforts to Secure Central Authority: 1 Huttalan Expedition
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4375
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hakan ÖZKAYA  
İlk İslâm Donanması ve Hz. Osman'ın Rolü Ss, 485-498
The First Islamıc Navy and Role of Uthman
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4272
Özet | Abstract | Tam Metin |

Asuman KARABULUT  
Erzurum Vilayet Salnamelerine Göre Erzincan Sancağında İdari Taksimat Ss, 499-520
Administrative Division in The Erzincan Sanjak According to Erzurum Provincial Yearbooks
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4390
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet YÜKSEL  
Tayin, Terfi ve İhraç Üçgeninde Bir Osmanlı Polisi Ss, 521-554
An Ottoman Police Officer in The Triangle of Appointment, Promotion and Exportation
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4393
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hürü SAĞLAM TEKİR  
Modernleşen Osmanlı Toplumunda Süs ve Moda Üzerine Bir İnceleme Ss, 555-575
An Analysis on Ornaments and Fashion in The Modernised Ottoman Society
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4406
Özet | Abstract | Tam Metin |

Esra HALICI  
XVIII. ve XX. Yüzyılda Osmanlı’da Sanat Ortamı Ss, 577-628
The Ottoman Art Environment From The 17th to The 20th Century
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4386
Özet | Abstract | Tam Metin |

İsmail GÖKÇE  
Güneşin Doğduğu, İnsanlığın Battığı Topraklar: Doğu Türkistan Ss, 629-652
A Land Where The Sun Dawns But The Humanity Dies: East Turkestan
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4352
Özet | Abstract | Tam Metin |

Muharrem TURP  
Türkiye-Japonya Arasında Diplomatik İlişkilerin Yeniden Tesisi ve Siyasi- İktisadi İlişkiler (1951-1960) Ss, 653-669
Re-Establishment of The Diplomatic Relations Between Turkey and Japan and The Political and Economic Relations (1951-1960)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4302
Özet | Abstract | Tam Metin |

Malik YILMAZ  
Arşiv Belgeleri İle Seyfettin Özege Kütüphanesinin Oluşturulma Süreci Ss, 671-705
Creation Process of Seyfettin Özege Library with Archive Documents
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4389
Özet | Abstract | Tam Metin |

Rumeysa BAKIR DAYI  
Savaşın Kadın Kalemine Yansıması–Lübnan Örneği Ss, 707-716
The Reflection of War to Woman’s Pen – Lebanon Example
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4365
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hulusi GEÇGEL - Fatih KANA  
Millî Kültür Teması Öğretimi Bağlamında Üç Anadolu Efsanesi Adlı Eserin İncelenmesi Ss, 717-734
Analysis of Three Anatolian Legends in The Context of National Culture Theme Teaching
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4372
Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri