• Hızlı Erişim
  • Sayaç
  • Online Ziyaretçi : 60
    Bugün Toplam : 2
    Genel Toplam : 574413

68 SayıEditör
Dr. Servet TİKEN- Dr. Yasin TOPALOĞLU

Editör Yardımcısı
Dr. Bahadır GÜCÜYETER - Dr. Ahmet Özgür GÜVENÇ - Dr. Ahmet TOPAL - Dr. Mevlüt YÜKSEL - Dr. Fatih VEY

Erzurum  2020

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenMurat KEKLİK  
Beyitlerde Geçen Bazı Söz Kalıplarına Dair Ss, 1-35
On The Some Static Words Passed in Couplets
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4191
Özet | Abstract | Tam Metin |

Moldır ILGISHEVA  
Nakşibendilik Tarikatı ve Tarikat Mensubu Meşhur Jüsip Köpeyuli Ss, 37-51
Nakshbandia and Sect of Meshur Jusup Kopeyuli
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4311
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Akif GÖZİTOK  
Nazm-ı Tabâyi’in Bilinmeyen Bir Nüshası ve Germiyânlı Şeyhî’ye Aidiyeti Meselesi Ss, 53-72
An Unknown Copy of Nazm-i Tabâyi and The Issue of its Ownership to Şeyhî of Germiyân
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4341
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sema ÖZHER KOÇ  
Ayla Kutlu’nun “Mekruh Kadınlar Mezarlığı” Adlı Öyküsü Üzerine Bir Değerlendirme Ss, 73-84
A Analysis on The Ayla Kutlu's Story Titled “Makruh Women Cemetery”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4209
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yunus ALICI  
Servet-i Fünûn Dönemi ve Sonrasında Terza-Rima Nazım Şeklinin Kullanımı Ss, 85-101
The Use of Terza-Rıma During and After The Servet-i Fünûn Period
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4343
Özet | Abstract | Tam Metin |

Semih ZEKA  
Ateşten Gömlek’te Batı Edebiyatı Ss, 103-120
Western Literature in Ateşten Gömlek
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4230
Özet | Abstract | Tam Metin |

Okan Celal GÜNGÖR  
Türk Ninnilerinde Yazı Dilinde Unutulan Eski Kelimeler Ss, 121-151
Old Words Forgotten in Written Language in Lullabies Turkish
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4257
Özet | Abstract | Tam Metin |

İrfan POLAT  
Türk Kültüründe Dağ Kültü ve Dağ Kültüne Bağlı Varlıklar Ss, 153-174
Mountain Cult in Turkish Culture and Entities Connected with The Mountain Cult
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4291
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gülsüm TARÇIN  
Adana / Ceyhan Halk Kültüründe Sosyal Bir Zümre Olarak “Abdallar” Ss, 175-196
“Abdals” As a Social Group in Adana / Ceyhan Folk Culture
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4251
Özet | Abstract | Tam Metin |

Afina BARMANBAY  
Celil Memmedguluzâde’nin Hayatı ve Mücadelesi Ss, 197-212
Life and Struggle of Jalil Mammadguluzadeh
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4236
Özet | Abstract | Tam Metin |

Esra YAVUZ  
Kazak Türkçesinde Ek, Kelime ve Kelime Gruplarında Görülen Eksiltim Üzerine Ss, 213-244
A Study on Ellipsis in Suffixes, Words and Word Groups in Kazakh Turkish
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4337
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gülsine UZUN  
Kırgız Türkçesinde Uzunluk ve Mesafe Ölçümünde Kullanılan Metaforlar ve Antropometrik Birimler Ss, 245-260
Metaphors and Anthropometric Units Used For Lenght and Distance Measurement in Kyrgyz Turkish
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4323
Özet | Abstract | Tam Metin |

Muhammet Lütfi KİNDİGİLİ  
Alvar Köyü (Efe Hazretleri) Camii Ss, 261-279
Alvar Village (Efe Hazretleri) Mosque
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4348
Özet | Abstract | Tam Metin |

Muhammet ARSLAN  
Anadolu Selçuklu Namazgâhları Ss, 281-311
Open-Air Prayer Places of Anatolian Seljuk
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4355
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sahure YARİŞ  
Geleneksel Türk Evi Mimarisinde Diyarbakır Evlerinin Yeri Üzerine Bir Değerlendirme Ss, 313-340
An Evaluation on the Location of Diyarbakır Houses in Traditional Turkish House Architecture
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4319
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa ŞAHİN - Uğur ARABACI  
Bir İhtirasın Hikâyesi: Selçuklu Devlet Adamı Tâcü’l-Mülk’ün İktidar Mücadelesi Ss, 341-366
The Story of an Ambition: The Power Struggle of The Saljuk Statesman Taj Al-Mulk
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4238
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet TOKSOY  
Selçukluların Batı (İran) Harekâtı Ss, 367-376
Western Operation (Iran) of The Seljuks
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4321
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ömer DÖŞEMETAŞ  
Kastamonu Eşrâfından Hacı Mustafa Ağa Bin Şaban Çelebi’nin Terekesi Ss, 377-398
Tereke of Hacı Mustafa Agha Bin Saban Celebi from Kastamonu
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4317
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yasemin AKTAŞ  
Erzincan’da Meydana Gelen Depremler (XI-XV. Yüzyıllar) Ss, 399-419
The Earthquakes in Erzincan (XI-XV. Centuries)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4308
Özet | Abstract | Tam Metin |

Muhammad Yasin TAŞKESENLİOĞLU  
Erzurum Şehrinde Yabancı Nüfus (1835-1847) Ss, 421-449
The Populatıon of Non-Erzurum Residents (1835-1847)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4305
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cengiz ATLI  
Azerbaycan Arşiv Belgelerine Göre: 1918-1920 Yılları Arasında Bakü ve Erivan’da Ermenilerin Yaptığı Mezalim Ss, 451-470
According to The Archives of Azerbaijan Archives: The Persecution of Armenians in Baku and Yerevan Between 1918-1920
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4347
Özet | Abstract | Tam Metin |

Armağan ÖRKİ - Sinem YÜKSEL ÇENDEK  
The Events of 1915 and Overlooked Details of Turkish Thesis Ss, 471-500
1915 Olayları ve Türk Tezinin Gözden Kaçan Ayrıntıları
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4313
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa Edip ÇELİK  
Dilde Fikirde İş’de Birlik Aylık Dış Politika Dergisine Göre Türkiye’nin Dış Politika Kaynakları ve Dış Türkler Stratejisi Ss, 501-518
Turkey's Foreign Policy Resources and Strategy Towards Turks Abroad According to Journal of Unity in Language, Ideas, Study Turkish Foreign Policy Monthly Journal
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4340
Özet | Abstract | Tam Metin |

Selami KILIÇ  
Birinci Dünya Savaşı’nda Almanya’nın Doğu Kafkasya’yı Ayaklandırma Girişimleri ve Emir Aslan Han Hoyski Ss, 519-549
Germany’s Initiations Of Causing A Revolt In Eastern Caucasia During The World War I And Emir Aslan Han Hoyski
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4350
Özet | Abstract | Tam Metin |

Rifat KÜTÜK - Mehmet Vehbi BÜKER  
Tanzimat’tan Günümüze Liselerde Osmanlı Türkçesi Eğitimi Ss, 551-582
Ottoman Turkish Education In High Schools From Tanzimat Until Today
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4027
Özet | Abstract | Tam Metin |

Oğuzhan SEVİM - Ali KAVAK  
Öğretmen Adaylarının Bilgi Okuryazarlığı Becerilerindeki Zorlanma Düzeylerinin İncelenmesi: Atatürk Üniversitesi Örneği Ss, 583-599
The Investigation of The Difficulty Levels in Information Literacy Skills of Teacher Candidates: Atatürk University Example
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4345
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Celal VARIŞOĞLU  
Sudanlı Öğrencilerin Yabancı Dil Olarak Türkçede İletişim İsteklilikleri Ss, 601-614
Sudanese Students’ Willingness to Communicate in Turkısh Who Learning Turkish As A Foreign Language
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4290
Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri