• Hızlı Erişim
  • Sayaç
  • Online Ziyaretçi : 68
    Bugün Toplam : 27
    Genel Toplam : 574254

67 SayıEditör
Dr. Servet TİKEN- Dr. Yasin TOPALOĞLU

Editör Yardımcısı
Dr. Ahmet Özgür GÜVENÇ- Dr. Ahmet TOPAL

Erzurum  2020

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenEsra SAZYEK  
Bir Osmanlı Aydınının Kaleminden Adana ve Doğası Ss, 289-298
Adana and Its Nature from The Viewpoint of an Ottoman intellectual
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4247
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bekir BELENKUYU  
Yazıcıoğlu Mehmed Bahâeddin Tevfik (1845-1917) ve Bilinen Tek Eseri “Ufak Mecmûʿa-i Şiʿr” Ss, 1-36
Yazicioglu Mehmed Bahâeddin Tevfik (1845-1917) and his only Known Work “Ufak Mecmûʿa-i Şiʿr”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4273
Özet | Abstract | Tam Metin |

Adem CAN  
Sehl-i Mümteni Estetiği Ss, 37-52
Aesthetics of Sehl-i Mumteni
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4234
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sevda ÖNAL KILIÇ - Gülten AKYOL  
XIX. Yüzyıl Şairi Muhît ve Şiirleri Ss, 53-111
XIX. Century Poet Muhît And Poems
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4304
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kamile ÇETİN  
Sehî Bey Divanı’nda Deyimler ve Atasözleri Ss, 113-164
Idioms and Proverbs in Sehî Bey’s Diwan
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4110
Özet | Abstract | Tam Metin |

Orhan KILIÇARSLAN  
Divanı Yakmak: Klasik Türk Şiiri Şairlerinin Şiir Üzerine Değerlendirmeleri Ss, 165-186
Burning The Divan: The Evaluations of Poets of Classical Turkish Poetry About Poems
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4256
Özet | Abstract | Tam Metin |

Osman KUFACI  
Divan Şiirinin Estetik Dünyasında Şem’-i Kâfur (Kâfurdan Mum) Ss, 187-206
Şem’-i Kâfur (Camphor Candle) in The Aesthetic World of Classical Ottoman Poetry
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4232
Özet | Abstract | Tam Metin |

Seyit YAVUZ  
Mostarlı Ziyâî Divanı’na Sosyal Hayat Penceresinden Bakmak Ss, 207-228
Looking At The Ziyai Diwan of Mostar From The Window of Social Life
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4225
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yunus KAPLAN - Zahide EFE  
Kâtibî (Seydî Ali Reis) ve Dîvânı Ss, 229-265
Katibi (Seydi Ali Reis) and his Divan
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4187
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ekrem GÜZEL  
Felsefenin Diyarında Şairane İkamet: Oruç Aruoba’nın Şiir ve Felsefe İlişkisi Üzerine Düşünceleri Ss, 267-288
Poetic Dwelling in the Realm of Philosophy: Oruç Aruoba’s Thoughts on the Relationship between Poetry and Philosophy
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4195
Özet | Abstract | Tam Metin |

YAŞAR ŞİMŞEK  
Orhan Pamuk’un Kafamda Bir Tuhaflık Romanında Yitirilmiş Değerler Ss, 299-328
Lost Values in The Novel A Strangeness in My Mind of Orhan Pamuk
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4180
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet KARAKUŞ  
Beşbeşelik/Peş Peşelik (Beşbeşe Romanı Üzerine Bir İnceleme) Ss, 329-352
Beşbeşelik/Peş Peşelik (A Research On Beşbeşe Novel)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4270
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gülhan ATNUR  
Bayburtlu Zihnî’nin Hikâye-i Garîbe Adlı Eserinin Kaynağı Ss, 353-366
The Source of Bayburtlu Zihnî’s Hikâye-i Garîbe
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4300
Özet | Abstract | Tam Metin |

Erdal AYDOĞMUŞ  
Kazak Türklerinde “Kadın” Kişi Adları Ss, 367-377
“Female” Person Names in Kazakh Turkish
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4287
Özet | Abstract | Tam Metin |

Pelin Seval ÇAĞLAYAN ESEN  
Rehî-yî Mueyyîrî’nin Gazellerinde Çeşitli İsim ve Sıfatlarla Anılan Sevgili Ss, 379-394
Beloved By Various Names and Adjectives in The Ghazals of Rahi-ye Moayyeri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4177
Özet | Abstract | Tam Metin |

Filiz BAYOĞLU KINA  
Şairin Sesi: Rabindranath Tagore Ss, 395-404
The Voice of Poet: Rabindranath Tagore
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4306
Özet | Abstract | Tam Metin |

Temel SAĞLAM - Hüseyin YURTTAŞ  
Genel Özellikleriyle Geleneksel Erzurum Evlerinin İstatistiki Veri Analizi Ss, 405-442
Statistical Data Analysis of Traditional Erzurum Houses with General Characteristics
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4301
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yunus BERKLİ - Gülten GÜLTEPE  
Eski Türk İnançlarında Tabiat Kültü: Erzurum Kazancı Örneği Ss, 443-454
Natural Turkish Beliefs: The Case of Erzurum Kazancı
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4166
Özet | Abstract | Tam Metin |

Korkmaz ŞEN  
Muş Merkezde Yer Alan Nadide Bir Eser: Selim Paşa Taş Vakfiyesi Ss, 455-470
A Unique Work of Art Located in Mus City Centre: Selim Pasha Tas Foundation Certificate-Charter
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4281
Özet | Abstract | Tam Metin |

Muhammed Bilal ÇELİK - Sayed Shafiqula SADAT  
Nadir Şah’ın Afganistan Seferi ve Burada Kurduğu Düzen Ss, 471-479
Nader Shah’s Afghanistan Expedition and his Order Founded There
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4285
Özet | Abstract | Tam Metin |

Derya COŞKUN  
Şîa’nın Siyasallaşma Sürecinde Seyyid Kıvâmeddin Marâşî Ss, 481-491
Sayyid Ghavam Al-Din Marashi in The Politicisation of Shia
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4249
Özet | Abstract | Tam Metin |

Serkan ÖZER  
Haçlı Tarihi Yazımında Pierre L’ermite: Sıradan Bir Keşiş mi, Haçlı Seferinin Mimarı mı? Ss, 493-522
Pierre L’ermite in The Historiography of The Crusades: An Ordinary Monk or Architect of The Crusade?
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4277
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kerim İlker BULUNUR  
Mustafa Âli ve Evliyâ Çelebi’ye Göre Osmanlılarda Deniz Korkusu Ss, 523-540
Fear of the Sea (Thalassophobia) in The Ottomans According to Mustafa Âli and Evliyâ Çelebi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4276
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hüseyin Baha ÖZTUNÇ  
Osmanlı Devleti'nde Kartpostal Kullanımı ve Yasaklı Kartpostallar Ss, 541-561
Use of Postcards in The Ottoman Empire and Prohibited Postcards
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4274
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mevlüt YÜKSEL  
Amerikan Board Misyonerlerinden Elizabeth Freeman Barrows Ussher’in Mektuplarında 1915 Van Ermeni İsyanı ve Osmanlı Kayıtları Ss, 563-600
1915 Van Armenian Rebellion and Ottoman Records in the Letters of Elizabeth Freeman Barrows Ussher of American Board Missioners
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4246
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ulvi Ufuk TOSUN  
Eskişehir İstiklâl Mahkemesi Karar Defterine Geçmiş Bazı Suç Çeşitleri Ss, 601-614
Some Crime Types Recorded In The Judgement Book Of Eskişehir Independence Court
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4297
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dilşen İNCE ERDOĞAN - Esra ÇETİN  
Demokrat Parti’nin Muhalefet Yıllarında Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Yapılan Müzik Tartışmaları (1945-1950) Ss, 615-635
Music Discussions At The Turkish Grand National Assembly During The Years of Democratic Party ' Opposition
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4286
Özet | Abstract | Tam Metin |

İbrahim KAMİL  
Soğuk Savaş Döneminde Bulgaristan’daki Roman Azınlığına Uygulanan Asimilasyon Politikaları (1945-1985) Ss, 637-666
Assimilation Policies Applied to The Roma Minority in Bulgaria During The Cold War Period (1945-1985)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4121
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bahadır GÜCÜYETER - Ahmet KARADOĞAN  
Türk Dili Ve Edebiyatı Öğretmenlerinin Ölçme Değerlendirme Yeterliklerini Belirlemeye Yönelik Ölçek Geliştirme Çalışması: Geçerlik ve Güvenirlik Ss, 667-681
A Scale Development Study to Determine the Assessment and Evaluation Proficiency of Turkish Language and Literature Teachers: Validity and Reliability
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4296
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatih VEYİS  
Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Alanında Lisansüstü Araştırmalar Üzerine Bir İnceleme Ss, 683-702
An investigation on Graduate Research in Turkish Language and Literature Education
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4284
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gönül Erdem NAS  
Türkçenin Sesletiminin Yabancılara Öğretimi Üzerine Notlar Ss, 703-714
Notes On The Teaching Turkish Language Pronunciation to Foreigners
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4248
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dilek ÜNVEREN  
Türkçe Öğretiminde Mizah: Ders Kitapları Örneği Ss, 715-735
Humor in Turkish Teaching: Sample of Turkish Course Books
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4289
Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri