• Hızlı Erişim
  • Sayaç
  • Online Ziyaretçi : 161
    Bugün Toplam : 9
    Genel Toplam : 574420

66 SayıEditör
Dr. Servet TİKEN- Dr. Yasin TOPALOĞLU

Editör Yardımcısı
Dr. Ahmet TOPAL-Dr. Bahadır GÜCÜYETER-Dr. Fatih VEYİS-Dr. Mevlüt YÜKSEL

Erzurum  2019

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenKenan ERDOĞAN - Ekim Ortaç ULUDÜZ  
İrtical Kavramı ve Şu‘Arâ Tezkirelerine Göre İrticalen Şiir Söyleyen Şairler Ss, 1-25
“Extemporization” Concept and Poets Who Tell Extemporizing Poetry According to Collection of Biographies
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4198
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gülşah Gaye FİDAN - Zeliha AÇAR  
Klasik Türk Edebiyatı Metinlerinde Manzumdan Mensura Dönüşüm: Mihr ü Vefâ Ss, 27-36
Transformation from Poetic to Prose in Classical Turkish Literature Texts: Mihr u Vefa
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4133
Özet | Abstract | Tam Metin |

Erdem Can ÖZTÜRK  
Divan Şiirinde Kulakla İlgili Deyimler ve Anlam Çerçevesi Ss, 37-82
Idioms and Meaning Framework by Ear in Divan Poetry
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4144
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gülay KARAMAN  
Habîbî’nin Mu‘Cizâtü’n-Nebî Mesnevisi Ss, 83-125
Habibi’s Mucizatu’n-Nebi Mesnevi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4146
Özet | Abstract | Tam Metin |

Munise KOÇ  
Mersiye Türünün Mizahî Eleştirisi: Meâlî’nin Mersiye-i Gürbesi Ss, 127-139
Humorous Criticism of Elegies: Mersiye-i Gurbe of Meali
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4212
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bahar DERVİŞCEMALOĞLU  
Metalepsis Üzerine Ss, 141-154
On Metalepsis
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4160
Özet | Abstract | Tam Metin |

Turan GÜLER  
Abdullah Harmancı’nın Öykülerinde Aydınlar Ss, 155-176
Intellectuals in Abdullah Harmanci's Stories
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4171
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sema NOYAN  
“A’mâk-ı Hayal” Romanında Tasavvuf, Budizm, Hinduizm ve Zerdüştîlik Açısından Vahdet-İ Vücûd Karşılaştırılması Ss, 177-211
Comparison of Unity of Existence in the Novel "A'mak-i Hayal" in Terms of Sufism, Buddhism, Hinduism and Zoroastrianism
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4174
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet GÜNEŞ  
İhtirasın Bedeli Bağdat Hatun Piyesinde İntikam Peşinde İki İnsan: Togay ve Bağdat Hatun Ss, 213-224
The Price of Lust Two vengeful Persons in Bagdat Hatun: Togay and Bagdat Hatun
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4252
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nuriye BASTEM  
Türeyiş Destanıyla İlgili Tüm Rivayetlerin Karşılaştırılması ve Kültürel Kodlar Üzerine Bir İnceleme Ss, 225-236
The Comparison of All Narrative Accounts and an Investigation on Cultural Codes Related to the Tureyis (reproduction) Epic
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4197
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet Özgür GÜVENÇ  
Bir Halk Hikâyesi Parodisi, Bağlamından Kopan Bir Kahraman: Asrî Kerem Ss, 237-260
Parody of a Folk Story, a Hero Out of Context: Asri Kerem
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4186
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yusuf TEPELİ - Muhsine BÖREKÇİ  
Kullanımlık Metin Oluşturmada Eş Biçimlilikten (Eş Adlılıktan) ve Çok Anlamlılıktan Yararlanma Ss, 261-280
Benefiting from the Homonymy and Polysemy in Creating Functional Texts
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4218
Özet | Abstract | Tam Metin |

Erkan SALAN  
{-vAnIn} Teklik 1. Kişi Eki Üzerine Ss, 281-307
On 1st Person Singular Suffix {-vAnIn}
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4041
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şahap BULAK  
Türkçede “-mI/-mU” Soru Unsuru Ss, 309-330
The Interrogative Particle “-mI/-mU” in Turkish
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4196
Özet | Abstract | Tam Metin |

Serkan ÇAKMAK  
Mahzenü’l-Esrâr’ın Uygur Harfli Ali Şah Bahşı Nüshası Ss, 331-354
Ali Şah Bahşi’s Copy of Makhzan Al-Asrar in Uyghur Letters
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4226
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayşe ÜNAL  
Atasözleri ve Deyimlerde Baht ve Bahtla İlgili Kelimeler Üzerine Ss, 355-364
Proverbs and Phrases on Fortune and Relating to Fortune
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4033
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gül TURANLI  
Foucault: Modern Bilgi Anlayışının Söylemsel Analizi Ss, 365-377
Foucault: Discourse Analysis of Modern Knowledge Understanding
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4241
Özet | Abstract | Tam Metin |

Esra DİCLE  
Medea, Zehra, Mediha / Her Şey Değişir, Kadının Yazgısı Değişmez Ss, 379-407
Medea, Zehra, Mediha / Everything Changes But the Destiny of Woman
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4221
Özet | Abstract | Tam Metin |

Oktay DUMANKAYA  
Kayıp Kent Germanicia: Lokalizasyon Problemleri Üzerine Yeni Gözlemler Ss, 409-434
The Lost City Germanicia New Observations On Localization Problems
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4245
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gül GEYİK - Ayşe DURAN  
Erzurum Müzesinde Bulunan Melek Figürlü İki Gümüş Buhurdan Ss, 435-452
Two Silver Incensory with Angle Figures in Erzurum Museum
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4162
Özet | Abstract | Tam Metin |

Burak Muhammet GÖKLER - Zerrin KÖŞKLÜ  
Balıkesir Zağnos Paşa Camii Haziresi’ndeki Kavuk Tipleri Ss, 453-478
Types Kavuk (A Kind of Turban) On Graveyard of Zagnos Pasa Mosque in Balikesir
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4243
Özet | Abstract | Tam Metin |

Aygül UÇAR - Hasan UÇAR  
Sıvaların Gizlediği Süslemeleriyle Korkuteli Çaybaşı Hamamı Ss, 479-496
Caybasi Bath in Korkuteli with Its Decorations Hidden by Plaster
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4192
Özet | Abstract | Tam Metin |

Funda NALDAN  
Kemaliye’deki Osmanlı Dönemi Çeşmeleri Ss, 497-537
Ottoman Period Fountains in Kemaliye
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4158
Özet | Abstract | Tam Metin |

Keziban SELÇUK - Hüseyin YURTTAŞ  
Rize Feretiko (Rize Bezi) ve Bayburt Ehram Dokumacılığı Üzerine Bir Deneme Ss, 539-559
An Experiment on Bayburt Ehram and Rize Feretico (Rize Cloth) Weaving
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4261
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zekai ERDAL - Mustafa Fırat GÜL  
Feridun Nâfiz [Uzluk] Bey’in Aksaray Notları Ss, 561-588
Feridun Nâfiz [Uzluk] Bey’s Aksaray Notes
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4213
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gülten GÜLTEPE  
Alevi-Bektaşi Geleneğinde Hz. Ali: Kişileştirme ve Plastik Ss, 589-596
Personification and Plastic İn Alawi-Bektashi Tradition Hz. Ali:
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3914
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet TOKSOY  
Osmanlı-Akkoyunlu İlişkilerinde Saray Hatun Ss, 597-610
Saray Hatun at Ottoman–Aqqoyunlu Relations
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4185
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zeynep İNAN ALİYAZICIOĞLU  
Avusturyalı Diplomat Sigismund Von Herberstein ve Buda’da Osmanlı Elçiliğine Dair Anıları (1541) Ss, 611-631
Austrian Diplomat Sigismund Von Herberstein and His Memories of the Ottoman Embassy in Buda (1541)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4211
Özet | Abstract | Tam Metin |

İbrahim ÖZGÜL  
Diyarbekir Vilayetinde Vakıflarda Ortaya Çıkan Problemler ve Çözümleri (H. 1155-1166- M. 1742-1751) Ss, 633-643
Problems and Solutions of the Foundations in Diyarbekir Province (1742 - 1751)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4228
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdullah ÖZDAĞ  
Rudolf Von Slatin’in Sudan Kariyeri (1879-1914) Ss, 645-662
Rudolf Von Slatin's Sudan Career (1879-1914)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4250
Özet | Abstract | Tam Metin |

Esat AKTAŞ (h)  
Ordu Kazasında Kıtlıklar (1891-1911) Ss, 663-667
Famines in Ordu District (1891-1911)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4224
Özet | Abstract | Tam Metin |

Muhamed KÖSE  
XIX. Yüzyılda İstanbul’da Modern Hayvanat ve Botanik Bahçelerinin Tesisi ve Eğitimi Ss, 669-692
Establishment and Education of Modern Zoos and Botanical Gardens in 19th Century İstanbul
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4193
Özet | Abstract | Tam Metin |

Onur SEMİZ - Betül ASLAN  
Damat Ferit Paşa Hükümetleri Tarafından Millî Mücadele Aleyhinde Yapılan İttihatçılık ve Bolşeviklik Propagandasının Türkiye Büyük Millet Meclisindeki Yansımaları Ss, 693-712
Reflections of Propaganda of Bolşevizm and Ittihatçilik in Grand National Assembly of Turkey Made by the Governments of Damat Ferit Pasha against National Struggle
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4220
Özet | Abstract | Tam Metin |

Songül ALŞAN  
1923-1950 Yılları Arasında Rize’de Nüfus Yapısı Ss, 713-729
Demographical Structure between 1923-1950 in Rize
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4127
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet EDİ  
İran'da İslam Devrimi Öncesi Siyasi Olaylara Bakış "Ak Devrim ve Lale Meydanı Katliamı” Ss, 731-744
A View upon Political Events before the Islamic Revolution in Iran “White Revolution and Lale Square Massacre”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4043
Özet | Abstract | Tam Metin |

Esin YAĞMUR ŞAHİN - Ayşe Esra ERGİN  
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Tek Dilli ve Çok Dilli Öğrencilerin Öğrenme Stratejilerini Kullanma Durumları Ss, 745-760
The Status of Use of Learning Strategies of the Language and Multilingual Students That Learn Turkish as a Foreign Language
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4190
Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri