• Hızlı Erişim
  • Sayaç
  • Online Ziyaretçi : 82
    Bugün Toplam : 4
    Genel Toplam : 574415

65 SayıEditör
Dr. Servet TİKEN- Dr. Yasin TOPALOĞLU

Editör Yardımcısı
Dr. A.Özgür GÜVENÇ-Dr. Ahmet TOPAL-Dr. Bahadır GÜCÜYETER-Dr. Fatih VEYİS-Dr. Mevlüt YÜKSEL-

Erzurum  2019

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenAdem BALKAYA  
Kars’ta Yılbaşında Oynanan Seyirlik Oyunlar: Galgağan, Kadı Beg ve Seri Sali Ss, 1-7
Theatrical Plays Performed in New Year's Eves in Kars Galgağan, Kadi Beg and Seri Sali
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4163
Özet | Abstract | Tam Metin |

Halime ÇAVUŞOĞLU  
Vehbî-i Yemânî'ye Ait Bir Mesnevi Şerhi "Kitâb-ı Rûhanî Fî Şerh-i Mesnevî-i Muhtasar-ı Nûrânî" ve Bu Eserdeki Vehbî-i Yemânî Manzumeleri Ss, 9-55
A Masnawi Commentary Authored by Vehbî-ı Yemânî "Kitâb-ı Rûhanî Fî Şerh-i Mesnevî-i Muhtasar-ı Nûrânî" and The Poems of Vehbî-i Yemânî in This Commentary
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4053
Özet | Abstract | Tam Metin |

Lokman TAŞKESENLİOĞLU  
Erzurumlu Bir Şair: Şeyh Ziyâeddin Taşkesenî ve Klasik Tarzdaki Şiirleri Ss, 57-75
A Poet from Erzurum: Şeyh Ziyâeddin Taşkesenî and His Classical Style Poetry
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4103
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bünyamin TAŞ  
Divan Şairinin Özgünlüğü Bağlamında Fuzûlî’nin Türkçe Gazellerinde Bezm Ss, 77-100
Bazm in The Turkish Ghazals of Fuzuli on The Basis of Originality of The Diwan Poet
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4159
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehrali CALP - Müzahir KILIÇ  
Muhammed Sıddîk Efendi’nin Esfâr-ı Erba’a Hakkında Yazdıkları Risâle Ss, 101-120
Muhammad Siddik Efendi Writing About Esfâr-ı Erba’a is Leaflet (Risala)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3988
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehdi GENCELİ  
Abdullah Sur ve “Bir Türk Şairesi Nigâr Hanım” Makalesi Üzerine Ss, 121-129
About The Article "Abdullah Sur and a Turkish Poetess Nigar Hanım
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3951
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hüsna KOTAN  
Fālnāme Dānyāl ʿAleyhi’s-Selām (Metin-İnceleme-Sözlük) Ss, 131-152
Falnama Dānyāl ʿAleyhi’s-Selām (Text-Analysis-Glossary)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4136
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gökhan TUNÇ  
Behçet Necatigil Şiirini Üç Gösterge ile Okumak: Parantez, Düşünce Çizgisi ve Kare Ss, 153-163
Reading The Poems of Behçet Necatigil with Three Symbols: Parenthesis, Line of Thought and Square
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4100
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hasan BAKTIR  
Bir İngiliz Şarkiyatçının Portresi: Sör Paul Rycaut Ss, 165-188
Portrait of an English Orientalist: Sir Paul Rycaut
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3881
Özet | Abstract | Tam Metin |

Korkmaz ŞEN (Old) - Yunus Emre KARASU  
2018 Yılı Bitlis Kale Kazısı Kaideli, Süzgeçli Çanaklı Lüle Buluntuları Ss, 189-206
Base, Sieve Bowl Pipe Finds in Bitlis Castle Excavation of The Year 2018
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4109
Özet | Abstract | Tam Metin |

Memet KUZEY  
Orhun Abidelerinde Türk Mekân Algısı Ss, 207-220
The Perception of Turkish Spaces in Orhon Inscriptions
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4132
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kurban DURMUŞOĞLU  
Abaka Han Dönemi (1265-1282) İlhanlılar’da Dış Siyaset (Altın Orda, Çağatay ve Memlûk Örneği) Ss, 221-244
Abaqa Khan Period (1265-1282) Foreign Policy of Ilkhanids (Golden Horde, Chagatai and Mamluk Examples)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4111
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Ali KAPAR - Fadime KOÇAK  
Anadolu’da Bir İstiklal Ateşi: Karamanoğulları Beyliği-Moğol Mücadeleleri Ss, 245-264
An Independence War in Anatolia: Karamanaids-Mongols Struggles
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4107
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cihan KILIÇ  
Osmanlı İlmiye Teşkilatında Müderrislerin Merâtibi (1245/1829 Tarihli Tarîk Defterine Göre Ss, 265-287
Career Steps of The Mudarrises in The Ottoman Ilmiye Institution (According to The Tariq Daybook of 1245/1829)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4122
Özet | Abstract | Tam Metin |

Güven DİNÇ  
Antalya Buğdayı İstanbul Fırınlarında: XIX. Yüzyıl Başlarında İstanbul’un Buğday İhtiyacının Karşılanmasında Antalya’nın Önemi Ss, 289-301
Antalya’s Wheat in The Ovens of Istanbul: The Importance of Antalya in Wheat Supply of İstanbul in The Beginning of 19th Century
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4142
Özet | Abstract | Tam Metin |

Metin MENEKŞE  
Türk Kültüründe Kişi Adları ve Lakaplar: XIX. Yüzyıl Ortalarında Seyitgazi Kasabasında Kullanılan Kişi Adları ve Lakaplar Üzerine Bir İnceleme Ss, 303-331
Person Names and Nicknames in Turkish Culture: An Investigation on The Person Names And Nicknames Used in Seyitgazi Town in The Middle of 19th Century
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4120
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yunus ÖZGER  
1894 İstanbul Depreminde İzmit’te Afet ve Kriz Yönetimi Ss, 333-346
Disaster and Crisis Management in İzmit in The 1894 İstanbul Earthquake
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4139
Özet | Abstract | Tam Metin |

Murathan KEHA  
Osmanlı İmparatorluğu’ndan Cumhuriyet Türkiye’sine Otel, Han ve Pansiyonlar İçin Alınan İnzibatî Tedbirler Ss, 347-362
Disciplinary Measures Taken for Hotels, Inns and Pensions From Ottoman Empire To The Republican Turkey
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4116
Özet | Abstract | Tam Metin |

Feyza KURNAZ ŞAHİN  
I. Dünya Savaşı Sırasında Sırbistan ile Osmanlı Devleti Arasında Yaşanan Tabiiyet Sorunlarına Dair Bazı Tespitler Ss, 363-379
Some Observations About The Nationality Problems Occurring Between Serbia and The Ottoman State During The World War I
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4021
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yücel ÖZTÜRK  
Bursa ve Civarının İşgal ve Kurtuluş Sürecinde Askerî Harekâtlar Ss, 381-405
Military Operations in The Occupation and Liberation of Bursa and Its Vicinity
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4037
Özet | Abstract | Tam Metin |

Süleyman TEKİR  
Erken Cumhuriyet Dönemi Türkiye’de Bulaşıcı Hastalıklarla Mücadele (1923-1930) Ss, 407-430
The Struggle with Contagious Diseases In Turkey in The Early Republican Period (1923-1930)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4095
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tülay KÖSEOĞLU  
Hariç’te Türkistan Millî Mücadelesinin Sesi: Yaş Türkistan Dergisi (1929-1939) Ss, 431-443
Voice of Turkistan's National Struggle Abroad. Yaş Turkistan Journal (1929-1939)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3947
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cemile TEKİN  
Atatürk’ün Hedeflediği Türk Kadını Profilinin İzleri: Konya Nutku Örneği Ss, 445-464
Turkish Women Profile That Ataturk Targeted: Example of Konya Speech
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4119
Özet | Abstract | Tam Metin |

Güray ALPAR  
Güvenlik Algısına Antropolojik Yaklaşım Ss, 465-476
Anthropological Approach to Security Perception
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4143
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmed Gökhan POLATOĞLU  
Türkiye ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Arasında 1965-1975 Döneminde Gerçekleştirilen Ekonomik İşbirliği Ve Yapılan Yatırımlar Ss, 477-496
Economic Cooperation and The Investments Realized Between Turkey and Union of Soviet Socialist Republic During 1965-1975
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4098
Özet | Abstract | Tam Metin |

Erdi AKSAKAL  
Kentsel Olandan Sanala Tüketim Mabetleri ve Etik-Estetik Karmaşası Ss, 497-519
Consumption Sanctuaries and Ethics-Aesthetics Confusion from the Urban to the Virtual
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4117
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ferdi AKBAŞ - Cemal SEVİNDİ  
Kütahya İlinde Meyvecilik Ss, 521-532
Fruit Growing in The Kütahya Province
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4183
Özet | Abstract | Tam Metin |

Lokman TURAN Hatice ÇELİK  
Yedinci Sınıf Türkçe Dersi Millî Kültür Temasının Barış Manço Şarkılarıyla Öğretiminin Öğrenci Başarısına Etkisi Ss, 533-566
The Effect of The Seventh Grade Lesson Turkish National Culture Theme on Student Success with The Songs of Barış Manço
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3954
Özet | Abstract | Tam Metin |

Oğuzhan SEVİM  
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenmeye Yönelik Motivasyon: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması Ss, 587-592
Motivation for Learning Turkish as a Foreign Language: A Scale Development Study
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4170
Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri