• Hızlı Erişim
  • Sayaç
  • Online Ziyaretçi : 68
    Bugün Toplam : 8
    Genel Toplam : 574419

64 SayıEditör
Dr. Servet TİKEN- Dr. Yasin TOPALOĞLU

Editör Yardımcısı
Dr. Ahmet Özgür GÜVENÇ - Dr. Ahmet TOPAL - Dr. Fatih VEYİS

Erzurum  2019

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenSherbol ZHAPARALIEV  
Kırgızistan’da Şamanizm: Kırgız Tengrizminin Modern Çağda Yeniden Yükselişi Ss, 1-22
Shamanism In Kyrgyzstan: The Rise Of The Kyrgyz Tengrism In The Modern Era
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3880
Özet | Abstract | Tam Metin |

Emrullah YAKUT  
Klasik Türk ve Fars Şiirinde “Gerdiş-i Çeşm” Ss, 23-45
“Gardish-I Chashm” In Classical Turkish and Persian Poetry
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4034
Özet | Abstract | Tam Metin |

Orçun ÜNAL  
Türkçe Üçüncü Tekil Şahıs İyelik Ekinin ve Pronominal /N/ Sesinin Kökeni Üzerine Ss, 47-69
On The Origins of the Turkic 3sg Possessive Suffix and the pronominal /N/
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4038
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali KARAHAN  
Müstear İsmin Ardındaki Giz: Türk Edebiyatında Râbia Hâtun Olayı Ss, 71-82
The Mystery behind Pseudonym: Râbia Hâtun Case In Turkish Literature
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4032
Özet | Abstract | Tam Metin |

Emrah GÜNDÜZ  
Abdünnâfi İffet Efendi’nin Sâki-Nâmesi Ss, 83-102
The Sâki-Nâme of Abdunnâfi Iffet Efendi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4046
Özet | Abstract | Tam Metin |

Vahit ZAHİDOĞLU  
Dede Korkut Kitabı’nda Bazı Kelimelerin Okunuşu Üzerine Ss, 103-116
Some new reading proposals in the book of Dada Gorgud
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3804
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet Turan DOĞAN  
Kelür- / Keltür- / Ketür- / Getür- / Getir- ve Olur- / Oltur- / Otur- Fiilleri Üzerine Ss, 117-130
About Kelür- / Keltür- / Ketür- / Getür- / Getir- And Olur- / Oltur- / Otur- Verbs
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3989
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Cihat ÜSTÜN  
Şemseddin Sâmî’nin ''Robenson'' Çevirisi İçin Türkiye Türkçesi Ekseninde Bir Çeviri Değerlendirmesi Ss, 131-180
A Translation Evaluation on the Axif of Turkish in Turkey for Semseddin Sami's ''Robenson'' Translation
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3913
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ebru ÖZGÜN  
Tarık Dursun K.’nın Öykülerinde İkinci Kişili Anlatıcının Görünümü: “Sen / Siz” Dili Ss, 181-198
The Second Person Point of View in Tarik Dursun K.’S Stories: “You” (Singular / Plural) Language
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4013
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ferda ZAMBAK  
Cengiz Aytmatov’un “Toprak Ana”Sı: İkincilleştirilmeden İlişki Kurulan Doğanın Dirimsel Gücü Ss, 199-211
Chingiz Aitmatov’s “Mother Earth”: Vital Power of Nature in a Relationship without Subordinating It
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4000
Özet | Abstract | Tam Metin |

Pelin ASLAN AYAR  
“Aşk” Teması Üzerinden Halide Nusret Zorlutuna’nın Şiirlerinin Yazınsal Değeri Ss, 213-231
Literary Evaluation of Halide Nusret Zorlutuna’s Poems Through the “Love” Theme
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4049
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tülin ARSEVEN  
Odgurmış’ta Kanaat/Akıbet İkilemi Ss, 233-251
Opinion / Fate of Dilemma in Odgurmiş
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3927
Özet | Abstract | Tam Metin |

İlknur TATAR KIRILMIŞ  
Derlenmiş Türk Halk Masallarının Çocuk Edebiyatı İçin Yeniden Yazılması Ss, 253-270
The Re-Writing of Folktales for Children’s Literature
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3986
Özet | Abstract | Tam Metin |

Duygu ÖZAKIN  
Fatma Aliye Hanım’ın Udî Romanında Kadın Özgürleşmesinin Sınırları: ‘İffet Dairesinde’ Çalışan Kadınlar ve ‘Ötekiler’ Ss, 271-281
Limits of Women’s Liberation in Fatma Aliye Hanim’s Udî: Women Working 'Within The Moral Boundaries’ and ‘The Others’
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3944
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdulkadir ÖZTÜRK  
Çağdaş Kıpçak Türkçesinin Söz Varlığına Karay Türkçesinden Katkılar Ss, 283-302
Contributions from Karaim in Vocabulary of Contemporary Kipchak Turkish
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4099
Özet | Abstract | Tam Metin |

Muhammet Lütfi KİNDİGİLİ  
Erzurum-Aşkale Güllüdere (Pırtın) Köyü’nden Ahşap Direkli Bir Cami Örneği Ss, 303-312
An Example of Wooden Post Mosque From Erzurum-Aşkale Güllüdere (Pırtın) Village
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4002
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gökhan DEMİRKOL  
Pul Vergisi ve Osmanlı Mizah Basını (1874-1877) Ss, 313-335
Stamp Tax and Ottoman Humour Press (1874-1877)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3874
Özet | Abstract | Tam Metin |

Naim ÜRKMEZ  
1896-1898 Akçadağ Dümüklü Hadisesi Ss, 337-354
1896-1898 Akcadag Dumuklu Incident
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4093
Özet | Abstract | Tam Metin |

Selami KILIÇ  
Birinci Dünya Savaşı Sırasında Erzurum Palandöken’de Bir Kayak Kursu ve Bakû Heyet-İ Seferiyesi Ss, 355-368
A Ski Course in Palandoken Erzurum During World War I and Baku Campaign Mission
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4015
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sevda ÖZKAYA SOFU  
II. Meşrutiyet Döneminde Türk-Macar İlişkilerinin Kaynağı Olarak Türk Basını Ss, 369-384
The Turkish Press in II. Constitutional Period as a Source of Turkish-Hungarian Relationships
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4052
Özet | Abstract | Tam Metin |

İlyas AK  
Osmanlı Basınında Kafkas İslam Ordusu’nun Bakü’yü Kurtarması Ss, 385-408
Caucasus Islamic Army's Baku Rescue in Ottoman Press
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4022
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mevlüt YÜKSEL  
Düzenli Ordu’ya Geçiş Döneminde Zabitan Mektebinde Verilen Askerî Konferanslar (1921) Ss, 409-449
Military Conferences Given At Zabitan Mektebi in The Process of the Formation of Regular Army (1921)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3922
Özet | Abstract | Tam Metin |

Recep ÇELİK  
Mısır Milliyetçi Hareketi ve Türk Dış Politikası (1924-1925) Ss, 451-473
Egyptian Nationalist Movement and Turkish Foreign Policy (1924-1925
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3978
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa Edip ÇELİK  
İkinci Dünya Savaşı Bitiminden Bağdat Paktı’na Geçen Süreçte Türkiye’nin Ortadoğu Politikası Ss, 475-497
Turkey’s Middle East Policy from The End of the Second World War to Baghdad Pact
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4097
Özet | Abstract | Tam Metin |

Meral METİN GÖKSU - Betül ASLAN  
Hayırseverlerin Eğitime Katkısı: Kayseri İli Örneği Ss, 499-514
Contribution of Benefactors to Education: Example of Kayseri Province
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4001
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şener DEMİREL - Yelda KÖKÇÜ  
6. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Şiirlerin Estetik Unsurlar Açısından İncelenmesi Ss, 515-533
Investigation on the Aesthetic Elements Poetry of 6th Class Turkish Course Books
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3979
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bahadır GÜCÜYETER - İzzet ŞEREF - Ahmet KARADOĞAN  
TUTOR DESTEKLİ ÖĞRETİM MODELİ’NİN YABANCI ÖĞRENCİLERİN TÜRKÇE KONUŞMA BECERİLERİNE VE KAYGI DÜZEYLERİNE ETKİSİ Ss, 535-552
THE EFFECT OF TUTOR SUPPORTED TEACHING MODEL ON TURKISH SPEAKING SKILLS AND LOSS LEVELS OF FOREIGN STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4054
Özet | Abstract | Tam Metin |

Deniz IŞIKOĞLU  
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi C1 Ders Kitaplarında Hedef Kültüre Yönelik Metinlerde Değerler Ss, 553-562
The Values on the Texts about Target Culture in C1 Course Books of Teaching Turkish as a Foreign Language
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3848
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bünyamin SARIKAYA  
Ortaokul Türkçe Ders Kitaplarındaki (5, 6, 7 ve 8. Sınıf) Etkinliklerin Değerlendirilmesi Ss, 563-580
Evaluation of Activities (5, 6, 7 and 8. Grade) in Secondary School Turkish Language Textbooks
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4047
Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri