• Hızlı Erişim
  • Sayaç
  • Online Ziyaretçi : 63
    Bugün Toplam : 4
    Genel Toplam : 574415

63 SayıEditör
Dr. Servet TİKEN- Dr. Yasin TOPALOĞLU

Editör Yardımcısı
Dr. A.Özgür GÜVENÇ-Dr. Bahadır GÜCÜYETER-Dr. Ahmet TOPAL-Dr. Mevlüt YÜKSEL

Erzurum  2018

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenGüler Doğan Averbek  
Eser Sahibinin Tasarrufu mu, Müstensih Müdahalesi mi: Mantık-ı Esrâr Nüshaları Arasındaki Farklılıklar Ss, 1-18
Intervention of the Author or the Scribe: Differences Between the Copies of Mantık-i Esrâr
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3964
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hasan KAPLAN  
İki Şair Bir Şiir -II- Ss, 19-33
Two Poets One Poem -II-
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3959
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kamile ÇETİN  
Klâsik Türk Şairlerinin Kaleminden Mağrib, Habeş ve Sudan Ss, 35-57
Magrib, Abyssinia and Sudan from the Point of Classical Turkish Poets
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3950
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sadık ARMUTLU  
Hâcû-yı Kirmânî’de Şem’ İmgesi ve Klasik Türk Şiirine Yansıması Ss, 59-101
Imagery of Şem in Hacuyi Kirmani and its Reflection on Classic Turkish Poem
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4004
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yunus KAPLAN  
Klâsik Türk Edebiyatında Bilinmeyen Bahr-ı Tavîller-1: Kadrî ve Zuhûrî’nin Bahr-ı Tavîlleri Ss, 103-116
Unknown Bahr-ı Tavîls in Classıcal Turkish Lıterature-1: Kadrî and Zuhûrî’s Bahr-ı Tavîls
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3952
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yasemin YAYLALI  
Emîrî Divan’ında Geçen Şahsiyetler Ss, 117-134
Characters in The Diwan of Emîrî
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3967
Özet | Abstract | Tam Metin |

Oğuz ERGENE  
Kavram Alanı Bağlamında Dîvânu Lugâti’t-Türk’teki Ses Yansımalı İkilemelerin Türkiye Türkçesindeki Biçimleri Ss, 135-160
Turkey Turkish Forms of Onomatopoeic Reduplications in Divánu Lugát at-Turk in The Context of Conceptual Field
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3833
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ümit HUNUTLU  
Türkçede K- > G- VE T- > D- Tonlulaşması Üzerine Düşünceler Ss, 161-186
Thoughts on K-> G- AND T-> D- Sonorisation in Turkish
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3934
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ümit Özgür DEMİRCİ  
Seyf-i Sarāyî’nin Gülistan Tercümesinde Fiilden Fiil Yapımı Ss, 187-226
At Seyf-i Sarâyî’s translation of Gülistan, The Verb Construction of the Verb
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3682
Özet | Abstract | Tam Metin |

Arzu ŞEYDA GÜVEN  
Türkçede Gönül Kavramı ve Kullanım Alanı Ss, 227-242
The Concept of “Soul” and its usage in Turkish Language
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3900
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sedat BALYEMEZ  
Türkiye Türkçesinde Kapalı Gövde Örnekleri Ss, 243-266
Closed Stem Examples in Turkey Turkish
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3966
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hakan SOYDAŞ  
Nicolas de Nicolay’ın Seyahatnamesinde Kanuni Devri Osmanlı İmparatorluğu Ss, 267-288
Kanuni Reign Ottoman Empire in French Voyager Nicolas de Nicolay’s Itinerary
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3948
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatih VEYİS  
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretiminde Çoklu Ortam Uygulamalarının Etkileri: Millî Edebiyat Dönemi Örneği Ss, 289-304
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretiminde Çoklu Ortam Uygulamalarının Etkileri: Millî Edebiyat Dönemi Örneği
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4030
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nihangül DAŞTAN  
Bayburtlu Halk Şairi İmdat Sancar’dan Derlenen Hikâyeli Türküler Ss, 305-323
Folk Songs with a Story Compiled from the Minstrel from Bayburt, İmdat Sancar
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3998
Özet | Abstract | Tam Metin |

Evren ÇİFCİ  
Türk Evlilik Âdet ve İnanışlarının Manilerdeki Yansımaları Ss, 325-343
The Reflections of Turkish Marriage Traditions and Beliefs on Manis
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3920
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yusuf SÖYLEMEZ  
2018 Türkçe Dersi Öğretim Programındaki Kazanımların Üst Düzey Düşünme Becerileri Açısından Değerlendirilmesi Ss, 345-384
Evaluation of the Acquisitions in the 2018 Turkish Language Teaching Program in Terms of High-Level Thinking Skills.
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3991
Özet | Abstract | Tam Metin |

Celal BÜYÜK  
Ahmet Hamdi Akseki’nin Din Karşıtı Akımlar İle Mücadelesi Ss, 385-398
Ahmet Hamdi Aksekı’s Struggle with Anti-Religious Movements
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3919
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet KURT  
Cengiz Aytmatov’un Romanlarında Sağlıklı Olmaya Önem Verme Değeri ve Sağlık Eğitimine Dair Pratik Bilgiler Ss, 399-418
The Value of the Importance Attrıbuted to Being Healthy and The Practical Information on Health Education in Cengiz Aytmatov’s Novels
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3901
Özet | Abstract | Tam Metin |

Aslı ÇANDARLI ŞAHİN  
Bozkırın Mührü: Taş Heykeller Ss, 419-436
The Signature of the Steppe: Stone Sculptures
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3895
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayşe ATICI ARAYANCAN  
Akkoyunlu Sultan Yakûb’un Ölümüne Dair Münazara ve Bazı Değerlendirmeler Ss, 437-446
A Debate and Some Evaluations on Aq-Qoyunlu Sultan Yakub’s Death
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3961
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cem TÜYSÜZ - Zehra HIRA  
Hz. Muhammed Döneminde Medine’de İktisadî Hayat Ss, 447-484
Hz Mohammed Period of Economic Life in The Medina
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3960
Özet | Abstract | Tam Metin |

Özkan DAYI  
Moğol Dönemi Fars Şiirinde (Edebiyatında ) Kullanılan Bazı Türkçe-Moğolca Terimler Ss, 485-498
Some Turkish-Mongolian Terms Used in Mongolıan Period Persian Poetry (Literature)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3935
Özet | Abstract | Tam Metin |

Serkan ÖZER  
Haçlı-Bizans Müttefik Ordusunun Dimyât Kuşatması (1169) Ss, 499-513
Damietta Siege of the Crusader-Byzantine Allied Army (1169)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3984
Özet | Abstract | Tam Metin |

Süleyman LOKMACI  
Solak-zâde Tarihi Ss, 515-531
The History of Solak-zâde
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3885
Özet | Abstract | Tam Metin |

Rahmi TEKİN  
XVI. ve XVII. Yüzyılda İstanbul Kadınının Ziynet Eşyası Ss, 533-555
Istanbul Women’s Jewelry in XVI. and XVII. Century
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3887
Özet | Abstract | Tam Metin |

İlkay ERKEN  
Yanya Vilayetinde Bir Muhacir Kasabası: Loros Ss, 557-571
Louros: An Immigrant Town in The Province of Jannina
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4005
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sevim ERDEM - Hülya ARAT  
199 Numaralı (H. 1322-1324 / M.1904-1907) Mahmûd Paşa Mahkemesi Şer´Îyye Siciline Göre Alacak Verecek Meselesi’nin Değerlendirilmesi Ss, 573-590
199 Number (H. 1322-1324 / M.1904-1907) The Evaluation Of The Subject To Provide The Subject To The Chair By The Mahmud Pasha Court
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3903
Özet | Abstract | Tam Metin |

Seda YILMAZ VURGUN  
Dünden Bugüne Bilecik Bölgesinde Yaşayan Yörükler'de Sosyo Kültürel Hayat Ss, 591-616
From Past to Today Socio-Cultural Life of Yörüks in the Region of Bilecik
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3917
Özet | Abstract | Tam Metin |

Murat KÜÇÜKUĞURLU  
Trabzon’da Modernleşmenin Simgesi Olarak Meydan-ı Şarkî Ss, 617-638
Trabzon’da Modernleşmenin Simgesi Olarak Meydan-ı Şarkî
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4016
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şemsettin ÇELİK  
Bir Gezginin Gözünden 1950’lerin Başında Hatay Ss, 639-667
Hatay During the Early 1950s in a Traveler’s Eyes
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3892
Özet | Abstract | Tam Metin |

Marziye MEMMEDLİ  
Tacikistan'da İç Savaş Ss, 669-683
Civil War in Tajikistan
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3938
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zerrin KÖŞKLÜ - Muhammed Lütfi KINDIĞILI  
Geleneksel Erzurum Evlerine Bir Örnek: Yaşar İkizler Evi Ss, 685-704
A Traditional Erzurum Houses: Yasar İkizler House
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4012
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dündar ALİKILIÇ - Malik YILMAZ  
Erzurum Kütüphanelerinin Tarihi ve Bugünü Ss, 705-720
The History and Today of Erzurum Libraries
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3963
Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri