• Hızlı Erişim
  • Sayaç
  • Online Ziyaretçi : 86
    Bugün Toplam : 6
    Genel Toplam : 574417

62 SayıEditör
Dr. Servet TİKEN- Dr. Yasin TOPALOĞLU

Editör Yardımcısı
Dr. A.Özgür GÜVENÇ-Dr. Bahadır GÜCÜYETER-Dr. Ahmet TOPAL-Dr. Mevlüt YÜKSEL-Dr. Fatih VEYİS

Erzurum  2018

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenHaluk AYDIN  
Cevrî’nin Mesnevi Nazım Şekliyle Yazılmış Bilinmeyen Bir Manzumesi Üzerine Ss, 1-20
On the Cevri's Unknown Poem that Written in the Form of Masnavi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3795
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cafer MUM  
Bâkî’nin Gazellerinde Sevgilinin Adlandırılması Üzerine Bir İnceleme Ss, 21-35
An Analysıs on How the Beloved One Is Named in Bâkî’s Ghazals
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3908
Özet | Abstract | Tam Metin |

Eleujan SERİMOV  
11. Yüzyıl Âlimlerinden Ez-Zemaşehri’nin Hayatı ve Eserleri Ss, 35-72
The Life and Works of 11th Century Scholar Ez-Zemaşehri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3923
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bahri KUŞ  
Tasvir Ek Fiilinin Yapisi Ss, 73-82
Structure of Descriptive Complementary Verb
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3905
Özet | Abstract | Tam Metin |

Saadet KARAKÖSE Metin AKDENİZ  
Hâkânî’nin Medâyin Harâbeleri Kasidesi Şerhi ve Türkçe Tercümesi Ss, 83-110
Hakanı's Ruin of Medayın Poetry’s Explanation And Its Turkısh Translatıon
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3877
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali KAFKASYALI  
Dede Korkut Boylarinin Halk Hikâyesi Şeklinde Tasnifi: Hüseyin Mehemmedhanî ve Eserleri Ss, 111-122
The Classification of the Dede Korkut Stories in The Form of Folk Stories: Hüseyin Mehemmedhanî and His Works
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3750
Özet | Abstract | Tam Metin |

Güllü ÖZDEMİR  
Kırımlı Hafız Hüsam’ın Teressül Adlı Eserinin Yeni Bir Nüshası Ss, 123-132
A New Copy of Kirimli Hafiz Hüsam’s Teressül
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3882
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Emin GÖNEN  
Süleyman Nazif’in Batı Dünyasına Karşı Duruşu ve “Hz. Îsâ’ya Açık Mektup” Adlı Eseri Ss, 133-146
Süleyman Nazif's Stance Against the West World and his Work Titled "The Open Letter to Jesus
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3838
Özet | Abstract | Tam Metin |

Serdar ŞİMŞEK  
Kayum Miftakov’un “Kırgız Halk Edebiyatını Derleme Yöntemleri” Adlı Eseri Üzerine Bir İnceleme Ss, 147-162
An Examination of the Kaygum Miftakov's Kirghiz Folk Literature Review Methods
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3893
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bünyamin TAN  
Mustafa Rahmi’nin Pallas’ın Eserinden Bir Çevirisi: Kalmuk Türkleri Ss, 163-186
A Translation Study of Mustafa Rahmi From Pallas’s Book: The Kalmuk Turks
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3813
Özet | Abstract | Tam Metin |

Rabia AKSU  
Süleymân-nâme-i Kebîr'de Çeviri Öğeleri Ss, 187-200
The Translations Item of Suleymân-nâme
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3865
Özet | Abstract | Tam Metin |

Esra SAZYEK  
Anılarda Tanpınar Ss, 201-226
Tanpınar at Memorys
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3879
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nergiz DEMİR SOLAK  
Yaşar Kemal’in Teneke Adlı Oyununa Ekoeleştirel Bir Yaklaşım Ss, 227-238
An Ecocritic Approach to Yaşar Kemal’s Teneke Play
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3849
Özet | Abstract | Tam Metin |

Latife KIRBAŞOĞLU KILIÇ  
Ziya Gökalp’ın Hususî Mektuplarında Değer Aktarımı Ss, 239-250
Value Transfer in the Private Letters of Ziya Gokalp
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3925
Özet | Abstract | Tam Metin |

Muhammet Lütfi KİNDİGİLİ  
Orta Asya’dan Anadolu’ya Bir Miras: Erzurum İç Kale Minaresi Ss, 251-282
An Heritage from Central Asia to Anatolia: Erzurum Citadel Minaret
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3886
Özet | Abstract | Tam Metin |

Erkan AYGÖR  
Konya Gevale Kalesi 2016 Yılı Kazısında Bulunan Ok Uçları Ss, 283-306
Arrowheads Unearthed During Excavations of Konya’s Castle of Gevale in 2016
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3902
Özet | Abstract | Tam Metin |

Çoşkun ERDOĞAN  
Hârezm İsmi ve Bölgenin Tarihi Coğrafyası Hakkında Bazı Tetkikler Ss, 307-322
Some Investigations on Khwarezm Name and Hıstorical Geography of Region
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3894
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cihan GENÇTÜRK  
Barâk Hâcib ve Kutlughanlılar (Kirmân Karahıtayları)’ın Kuruluş Süreci Ss, 323-336
Barâk Hâjib and Establishment Process of the Kutlughans (Kirmân of Karahitays)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3802
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet YILMAZ  
Tohâristan Adı, Coğrafyası ve Bölgesinin Genel Sınırları Ss, 337-344
Geography, Region Borders and Name of Tokharistan
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3889
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali İrfan KAYA  
Osmanlı Belgeleri Işığında Tökeli İmre’nin Osmanlı Himayesindeki Mücadelesi Ve Osmanlı Devletinden Sağlanan Parasal Yardımlar Ss, 345-374
In The Light of Ottoman Documents The Battle of Tökeli Imre under The Ottoman Protection and The Financial Supports Given by Ottoman State
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3869
Özet | Abstract | Tam Metin |

Musa SEZER  
XVI. Yüzyılda İsmihan Sultan’a Ait Dupniçe Mülk Toprakları (Mülknâme ve Sınırnâme İle Birlikte) Ss, 375-395
Dupnice Estates Belonged to Ismihan Sultan in XVIth Century (Together with Estate and Border Certificates)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3831
Özet | Abstract | Tam Metin |

Beyhan PAMUK - Hasan AKDAĞ  
Osmanlı Giyim–Kuşam Kültüründe Bir Akım: Cezayir Esvabı Ss, 397-406
A Fashion of Clothing Culture in Ottoman: Algeria Cloth
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3899
Özet | Abstract | Tam Metin |

Muhamed KÖSE - Süleyman LOKMACI  
İngiliz Konsolosluk Raporlarında Rusya’nın 1864 Kafkas Soykırımı ve Çerkeslerin Anadolu’ya Göçleri Ss, 407-422
Russian’s 1864 Circassians Massacre and Migration of the Circassians to Anatolia
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3904
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hatice AKIN ZORBA  
II. Meşrutiyet’in İlânında Manastır’da Suç Ss, 423-438
Crime in Bitola in the Announcement of the Second Constitution
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3842
Özet | Abstract | Tam Metin |

İskender YILMAZ  
Gisgim (Yusufeli) Kazasının Nüfusu (1863-1901) Ss, 439-446
The Population of the Borough of Gisgım (Yusufeli) (1863-1901)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3872
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sedat KANAT  
Dönemin Fransız Gazetelerinde 1897 Osmanlı-Yunan Savaşı Ss, 447-464
1897 Ottoman-Greek War in The French Newspapers of the It Period
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3810
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zeynep CUMHUR İSKEFİYELİ  
Karabet Tomayan’ın Birinci Dünya Savaşı Öncesinde Ermenilere Nasihatleri Ss, 465-480
Karabet Tomayan’ın Birinci Dünya Savaşı Öncesinde Ermenilere Nasihatleri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3871
Özet | Abstract | Tam Metin |

Selami KILIÇ  
I. Dünya Savaşı’nda Almanya’nın Kafkas Halklarını Rusya’ya Karşı Ayaklandırma Girişimleri Ss, 481-507
I. Dünya Savaşı’nda Almanya’nın Kafkas Halklarını Rusya’ya Karşı Ayaklandırma Girişimleri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3888
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hüseyin KALEMLİ  
I. Dünya Savaşı Yıllarında Osmanlı Devleti’nde Sansür Uygulaması Ss, 509-538
The Censorship Implementation in The Ottoman State in The First World War
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3896
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hüseyin BULUT  
Atatürk Devri Türk-Fransız İlişkileri Ss, 539-548
The Atatürk Period France and Turkey Relations
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3884
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tolga AKAY_  
20. Yüzyıl Başlarında İstanbul’da Otomobil, Kazalar ve Trafik Düzenlemeleri Ss, 549-570
The Automobile, Accidents and Traffıc Regulation in Istanbul in The Beginning of the 20th Century
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3847
Özet | Abstract | Tam Metin |

Selçuk URAL - Yasin ERCİLSİN  
1980-1983 Yılları Arasında Türkiye’de Basın ve Sanat Hayatı Ss, 571-593
The Press and Life of Art in Turkey Between 1980-1983
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3910
Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri