• Hızlı Erişim
  • Duyurular

  • Dergimizin 64. Sayısına Makale Kabulü Hakkında

    Dergimizin Ocak 2019'da yayımlanacak 64. sayısına son makale kabul tarihi 22.10.2018 olarak belirlenmiştir. Bu tarihten sonra gelen çalışmalar, Makale Takip Sistemi'mizdeki makale yoğunluğu nedeniyle ancak 2019 Ekim'de yayımlanacak 66. sayımız için değerlendirilmeye alınacaktır. Yazarlarımıza saygıyla duyururuz.


  • Sayaç
  • Online Ziyaretçi : 117
    Bugün Toplam : 64
    Genel Toplam : 232624

61 SayıEditör
Dr. Servet TİKEN- Dr. Yasin TOPALOĞLU

Editör Yardımcısı
Dr. A.Özgür GÜVENÇ-Dr. Bahadır GÜCÜYETER-Dr. Ahmet TOPAL-Dr. Mevlüt YÜKSEL-Dr. Fatih VEYİS

Erzurum  30.01.2018

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenSevda ÖNAL KILIÇ  
Edebiyat Patronajı Açısından Damat İbrahim Paşa Dönemine Dair Genel Bir Değerlendirme Ss, 1-14
A General Evaluation About the Period of Damat İbrahim Pasha in Terms of Literary Patronage
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3844
Özet | Abstract | Tam Metin |

Serkan TÜRKOĞLU  
Masaldan Mesneviye Cariye Teveddüd Hikâyesi Ss, 15-34
From Tale to Mesnevi the Story of Cariye Teveddüd
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3757
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nuray KARACA  
1950-1955 Arası Yeni Muhafazakârlık Paradigması: Hisar Dergisi Örneği Ss, 35-48
The Paradigm of New Conservatism Between 1950 and 1955: Example of the Hisar Journal
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3862
Özet | Abstract | Tam Metin |

İzzet ŞEREF  
Metinlerarası İlişkiler Bağlamında Nazan Bekiroğlu’nun İsimle Ateş Arasında Adlı Romanı Ss, 49-71
In The Context of Intertextuality Nazan Bekiroğlu’s Name Is Between the Name and Fire
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3815
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yasir VURAL  
Ayışığında "Çalışkur" Öyküsünde Anlatıcı Ss, 73-80
Narrator In The Ayışığında "Çalışkur" Story
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3754
Özet | Abstract | Tam Metin |

Koray ÜSTÜN  
İş ve İş Bulma Sorunsalı Ekseninde Bekir Yıldız’ın Kısa Anlatıları Ss, 81-100
Problem of Work and Finding Work in Bekir Yildiz’s Short Texts
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3868
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet Özgür GÜVENÇ  
Anlatıdan Görsele Elektronik Mizah Kültürü Ss, 101-112
Electronic Humour Culture from Narrative to Visual
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3858
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tuğçe ERDAL  
Türk ve Dünya Mitlerinde İnsanın Yaratılışı ve Toprak Ss, 113-126
The Creation of Human and Soil in Turkish and World Myths
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3846
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa AÇA  
Doğu Karadeniz Hayvancıları ve Çobanlarının Geleneksel Veterinerlik Uygulamalarına Dönük Tespit ve Değerlendirmeler Ss, 127-144
Some Remarks on the Traditional Animal Treatment and Healing Practices of Black Sea Livestock Farmers and Shepherds
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3851
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Emin BARS  
Ziya Gökalp’ın Masalları Fakelore Örnekleri Olarak Kabul Edilebilir mi? Ss, 145-157
Can Ziya Gökalp’s Folk Tales Be Accepted as Fakelore Samples?
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3758
Özet | Abstract | Tam Metin |

Özlem ERDOĞAN  
Türkçede -(I)k Eki ve Oluşturduğu Kategoriler Ss, 159-174
-(I)k Affıx and Categories Constituted By -(I)k in Turkish
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3835
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nimet KARA KÜTÜKÇÜ  
Kitâb-ı Kânûnçe’de Geçen Organ Adları Ss, 175-190
The Names of the Organs in Kitâb-ı Kânûnçe (Law Book)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3763
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ferdi GÜZEL  
Türkçenin Az Bilinen Bir Eki: +lA? Ss, 191-202
An Uncommon Suffix of Turkish: +lA?
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3785
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet ÖZEREN - İrfan ALAN  
Kırgız Türkçesinde Mental Fiiller Ss, 203-224
The Mental Verbs in Kırghız Turkish
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3778
Özet | Abstract | Tam Metin |

M. Hanefi PALABIYIK - A. Hilal KALKANDELEN  
Büyük Türkmen Şairi Mahtumkulu’nun Şiirlerinde Hz. Peygamber Ss, 225-242
Prophet Muhammad on Poems of the Great Turkmen Poet Mahtumkulu
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3823
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hasan GEYİKOĞLU  
Sivas’ın Maruz Kaldığı Saldırı ve İşgaller (1232-1402) Ss, 243-268
Attacks And Invades Which Sivas had Exposed (1232-1402)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3836
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Fatih GÖKÇEK  
IV. Murad'ın Bağdat Seferi'ne Dair Anonim Bir Eser: Feth-i Bağdâd Kıssası Ss, 269-296
An Anonymous Work on the Baghdad Campaign of Murad IV: Feth-i Bağdâd Kıssası
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3792
Özet | Abstract | Tam Metin |

Haydar ÇORUH  
Moralı Korsanların Kıbrıs Çevresindeki Faaliyetleri (1821-1828) Ss, 297-312
Activities of Mora Pirates Around Cyprus (1821-1828)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3797
Özet | Abstract | Tam Metin |

İlkay ERKEN  
Şer’iyye Sicillerinin Şehir Tarihi ve İdari Taksimat Çalışmalarında Kullanılması: Berat Kazası Örneği (1840-1913) Ss, 313-332
Usage of Kadı Registers in City History and Administrative Division Studies: Berat Kaza Example (1840-1913)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3800
Özet | Abstract | Tam Metin |

Asuman KARABULUT  
XIX. Yüzyılın Ortalarında Bergama Kazasında Tarım ve Hayvancılık Ss, 333-356
Agriculture and Livestock in Bergama in the Mid-19th Century
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3807
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yahya YEŞİLYURT  
I. Dünya Savaşı'nda Yemen'de Osmanlı-İngiliz Mücadelesi ve Mark Sykes'ın Yemen'den Gönderdiği Rapor Ss, 357-373
The Struggle Between the Ottoman and The English in The WW-I and the Reports Mark Sykes Sent From Yemen
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3828
Özet | Abstract | Tam Metin |

Metin ÜNVER  
Osmanlı Devleti’ndeki İngiliz Ticaretinin Almanya Karşısında Gerilemesi Tartışmaları Bağlamında İstanbul’da İngiliz Erkek Lisesi’nin Kuruluşu Ss, 375-414
The Foundatıon of English High School for Boys in Istanbul in the Context of the Debates Over the British Decline Against Germany in the Ottoman Trade
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3864
Özet | Abstract | Tam Metin |

Evren KÜÇÜK  
İskandinavya Çalışmaları Açısından Başbakanlık Osmanlı Arşivinin Önemi Ss, 415-428
The Importance of the Ottoman Archives of the Prime Ministry in Terms of Scandinavia Studies
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3834
Özet | Abstract | Tam Metin |

Refik TURAN  
Kuzey Azerbaycan'da Modern Ulusal Kimliğin Gelişim Sürecine Genel Bir Bakış Ss, 429-451
A General Overview of the Development of Modern National Identity in Northern Azerbaijan
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3786
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tahir AŞİROV - Jumadurdı Annaorazov  
Zakaspi Oblastında Sovyetlere Karşı Hareketin Tarihinden (1920-1925) Ss, 453-476
From the History of Actions Against Soviets in Trans Caspian Oblast (1920-1925)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1646
Özet | Abstract | Tam Metin |

Çağdaş Lara ÇELEBİ  
İki Kutup Arasında Yaşam: 1950'li Yıllarda Türk Basınında Türk Kadını Ss, 477-496
Life Between Two Poles: Turkish Women In the 1950's Turkish Press
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3845
Özet | Abstract | Tam Metin |

Murat KÜÇÜKUĞURLU - Ersoy ZENGİN  
1965 Erzurum (Tekman, Çat, Ilıca, Hınıs) Kızamık Salgını Ss, 497-518
1965 Erzurum (Tekman, Cat, Ilıca, Hınıs) Measles Outbreak
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3814
Özet | Abstract | Tam Metin |

İbrahim ÖZGÜL  
Üsküp Gazi Mustafa Paşa Camii Vakfı ve İmareti Ss, 519-538
Gazi Mustafa Pasha Mosque Foundation and Imaret in Skopje
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3839
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayşegül TAKKAÇ TULGAR  
Küyerel Uluslararası Kampüste İkinci Dil Öğrenme Ortamında Küyerel Kültür Ss, 539-552
Glocal Culture in the Second Language Setting on a Glocal, Cosmopolitan Campus
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3841
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tuncer KÜÇÜKBATIR  
Hermann Broch ve Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun Romanlarındaki Tipler Ss, 553-558
Types of Novels by Hermann Broch and Yakup Kadri Karaosmanoğlu
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3863
Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri