• Hızlı Erişim
  • Sayaç
  • Online Ziyaretçi : 175
    Bugün Toplam : 10
    Genel Toplam : 574421

61 SayıEditör
Dr. Servet TİKEN- Dr. Yasin TOPALOĞLU

Editör Yardımcısı
Dr. A.Özgür GÜVENÇ-Dr. Bahadır GÜCÜYETER-Dr. Ahmet TOPAL-Dr. Mevlüt YÜKSEL-Dr. Fatih VEYİS

Erzurum  2018

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenSevda ÖNAL KILIÇ  
Edebiyat Patronajı Açısından Damat İbrahim Paşa Dönemine Dair Genel Bir Değerlendirme Ss, 1-14
A General Evaluation About the Period of Damat İbrahim Pasha in Terms of Literary Patronage
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3844
Özet | Abstract | Tam Metin |

Serkan TÜRKOĞLU  
Masaldan Mesneviye Cariye Teveddüd Hikâyesi Ss, 15-34
From Tale to Mesnevi the Story of Cariye Teveddüd
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3757
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nuray KARACA  
1950-1955 Arası Yeni Muhafazakârlık Paradigması: Hisar Dergisi Örneği Ss, 35-48
The Paradigm of New Conservatism Between 1950 and 1955: Example of the Hisar Journal
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3862
Özet | Abstract | Tam Metin |

İzzet ŞEREF  
Metinlerarası İlişkiler Bağlamında Nazan Bekiroğlu’nun İsimle Ateş Arasında Adlı Romanı Ss, 49-71
In The Context of Intertextuality Nazan Bekiroğlu’s Name Is Between the Name and Fire
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3815
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yasir VURAL  
Ayışığında "Çalışkur" Öyküsünde Anlatıcı Ss, 73-80
Narrator In The Ayışığında "Çalışkur" Story
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3754
Özet | Abstract | Tam Metin |

Koray ÜSTÜN  
İş ve İş Bulma Sorunsalı Ekseninde Bekir Yıldız’ın Kısa Anlatıları Ss, 81-100
Problem of Work and Finding Work in Bekir Yildiz’s Short Texts
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3868
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet Özgür GÜVENÇ  
Anlatıdan Görsele Elektronik Mizah Kültürü Ss, 101-112
Electronic Humour Culture from Narrative to Visual
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3858
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tuğçe ERDAL  
Türk ve Dünya Mitlerinde İnsanın Yaratılışı ve Toprak Ss, 113-126
The Creation of Human and Soil in Turkish and World Myths
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3846
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa AÇA  
Doğu Karadeniz Hayvancıları ve Çobanlarının Geleneksel Veterinerlik Uygulamalarına Dönük Tespit ve Değerlendirmeler Ss, 127-144
Some Remarks on the Traditional Animal Treatment and Healing Practices of Black Sea Livestock Farmers and Shepherds
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3851
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Emin BARS  
Ziya Gökalp’ın Masalları Fakelore Örnekleri Olarak Kabul Edilebilir mi? Ss, 145-157
Can Ziya Gökalp’s Folk Tales Be Accepted as Fakelore Samples?
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3758
Özet | Abstract | Tam Metin |

Özlem ERDOĞAN  
Türkçede -(I)k Eki ve Oluşturduğu Kategoriler Ss, 159-174
-(I)k Affıx and Categories Constituted By -(I)k in Turkish
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3835
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nimet KARA KÜTÜKÇÜ  
Kitâb-ı Kânûnçe’de Geçen Organ Adları Ss, 175-190
The Names of the Organs in Kitâb-ı Kânûnçe (Law Book)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3763
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ferdi GÜZEL  
Türkçenin Az Bilinen Bir Eki: +lA? Ss, 191-202
An Uncommon Suffix of Turkish: +lA?
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3785
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet ÖZEREN - İrfan ALAN  
Kırgız Türkçesinde Mental Fiiller Ss, 203-224
The Mental Verbs in Kırghız Turkish
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3778
Özet | Abstract | Tam Metin |

M. Hanefi PALABIYIK - A. Hilal KALKANDELEN  
Büyük Türkmen Şairi Mahtumkulu’nun Şiirlerinde Hz. Peygamber Ss, 225-242
Prophet Muhammad on Poems of the Great Turkmen Poet Mahtumkulu
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3823
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hasan GEYİKOĞLU  
Sivas’ın Maruz Kaldığı Saldırı ve İşgaller (1232-1402) Ss, 243-268
Attacks And Invades Which Sivas had Exposed (1232-1402)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3836
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Fatih GÖKÇEK  
IV. Murad'ın Bağdat Seferi'ne Dair Anonim Bir Eser: Feth-i Bağdâd Kıssası Ss, 269-296
An Anonymous Work on the Baghdad Campaign of Murad IV: Feth-i Bağdâd Kıssası
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3792
Özet | Abstract | Tam Metin |

Haydar ÇORUH  
Moralı Korsanların Kıbrıs Çevresindeki Faaliyetleri (1821-1828) Ss, 297-312
Activities of Mora Pirates Around Cyprus (1821-1828)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3797
Özet | Abstract | Tam Metin |

İlkay ERKEN  
Şer’iyye Sicillerinin Şehir Tarihi ve İdari Taksimat Çalışmalarında Kullanılması: Berat Kazası Örneği (1840-1913) Ss, 313-332
Usage of Kadı Registers in City History and Administrative Division Studies: Berat Kaza Example (1840-1913)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3800
Özet | Abstract | Tam Metin |

Asuman KARABULUT  
XIX. Yüzyılın Ortalarında Bergama Kazasında Tarım ve Hayvancılık Ss, 333-356
Agriculture and Livestock in Bergama in the Mid-19th Century
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3807
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yahya YEŞİLYURT  
I. Dünya Savaşı'nda Yemen'de Osmanlı-İngiliz Mücadelesi ve Mark Sykes'ın Yemen'den Gönderdiği Rapor Ss, 357-373
The Struggle Between the Ottoman and The English in The WW-I and the Reports Mark Sykes Sent From Yemen
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3828
Özet | Abstract | Tam Metin |

Metin ÜNVER  
Osmanlı Devleti’ndeki İngiliz Ticaretinin Almanya Karşısında Gerilemesi Tartışmaları Bağlamında İstanbul’da İngiliz Erkek Lisesi’nin Kuruluşu Ss, 375-414
The Foundatıon of English High School for Boys in Istanbul in the Context of the Debates Over the British Decline Against Germany in the Ottoman Trade
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3864
Özet | Abstract | Tam Metin |

Evren KÜÇÜK  
İskandinavya Çalışmaları Açısından Başbakanlık Osmanlı Arşivinin Önemi Ss, 415-428
The Importance of the Ottoman Archives of the Prime Ministry in Terms of Scandinavia Studies
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3834
Özet | Abstract | Tam Metin |

Refik TURAN  
Kuzey Azerbaycan'da Modern Ulusal Kimliğin Gelişim Sürecine Genel Bir Bakış Ss, 429-451
A General Overview of the Development of Modern National Identity in Northern Azerbaijan
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3786
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tahir AŞİROV - Jumadurdı Annaorazov  
Zakaspi Oblastında Sovyetlere Karşı Hareketin Tarihinden (1920-1925) Ss, 453-476
From the History of Actions Against Soviets in Trans Caspian Oblast (1920-1925)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1646
Özet | Abstract | Tam Metin |

Çağdaş Lara ÇELEBİ  
İki Kutup Arasında Yaşam: 1950'li Yıllarda Türk Basınında Türk Kadını Ss, 477-496
Life Between Two Poles: Turkish Women In the 1950's Turkish Press
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3845
Özet | Abstract | Tam Metin |

Murat KÜÇÜKUĞURLU - Ersoy ZENGİN  
1965 Erzurum (Tekman, Çat, Ilıca, Hınıs) Kızamık Salgını Ss, 497-518
1965 Erzurum (Tekman, Cat, Ilıca, Hınıs) Measles Outbreak
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3814
Özet | Abstract | Tam Metin |

İbrahim ÖZGÜL  
Üsküp Gazi Mustafa Paşa Camii Vakfı ve İmareti Ss, 519-538
Gazi Mustafa Pasha Mosque Foundation and Imaret in Skopje
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3839
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayşegül TAKKAÇ TULGAR  
Küyerel Uluslararası Kampüste İkinci Dil Öğrenme Ortamında Küyerel Kültür Ss, 539-552
Glocal Culture in the Second Language Setting on a Glocal, Cosmopolitan Campus
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3841
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yusuf Tuncer KÜÇÜKBATIR  
Hermann Broch ve Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun Romanlarındaki Tipler Ss, 553-558
Types of Novels by Hermann Broch and Yakup Kadri Karaosmanoğlu
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3863
Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri