• Hızlı Erişim
  • Duyurular

  • Dergimizin 64. Sayısına Makale Kabulü Hakkında

    Dergimizin Ocak 2019'da yayımlanacak 64. sayısına son makale kabul tarihi 22.10.2018 olarak belirlenmiştir. Bu tarihten sonra gelen çalışmalar, Makale Takip Sistemi'mizdeki makale yoğunluğu nedeniyle ancak 2019 Ekim'de yayımlanacak 66. sayımız için değerlendirilmeye alınacaktır. Yazarlarımıza saygıyla duyururuz.


  • Sayaç
  • Online Ziyaretçi : 124
    Bugün Toplam : 198
    Genel Toplam : 232551

60 SayıEditör
Yrd.Doç.Dr. Servet TİKEN- Yrd.Doç.Dr. Yasin TOPALOĞLU

Editör Yardımcısı
Doç.Dr. A.Özgür GÜVENÇ-Doç.Dr. Bahadır GÜCÜYETER-Yrd.Doç.Dr. Ahmet TOPAL-Yrd.Doç.Dr. Mevlüt YÜKSEL

Erzurum  2017

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenAdem CEYHAN - Yasin KARADENİZ  
Mütercimi Bilinmeyen Bir Sad-Kelime-i Alî Tercümesi Ss, 1-32
Interpreter Unknown an Sad-Kelime-i Ali Translation
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3803
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yılmaz TOP  
Tuyuğlarla Tertip Edilen Bir Oyun: Aklından Bir Tuyuğ Tut! Ss, 33-68
A Game Prepared With Tuyugs: Keep A Tuyug In Mind
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3788
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet TOPAL  
Klasik Türk Şiirinde Çar-Ender-Çâr Şiirler Ss, 67-94
Çâr-Ender-Çâr Poems in Classical Turkish Literature
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3776
Özet | Abstract | Tam Metin |

Timuçin AYKANAT  
Pendnâme-i Za’îfî Ss, 95-112
Za’îfî’s Pendnâme
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3767
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet ÖZDEMİR  
Necâtî Beg Divanı’nda Uyku Kavramının Kullanımı Üzerine Bir İnceleme Ss, 113-138
Examining the Use of Sleep Concept on the Divan of Necâtî Beg
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3793
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nazire ERBAY  
Orhun Yazıtlarından Klasik Şiire Şark ve Garp Kavramı Ss, 139-154
The Concepts of Occident and Orient from Orhun Inscriptions to the Classical Poetry
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3809
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sedat ADIGÜZEL  
Eli Bey Hüseyinzade’nin Edebi Dünyası Ss, 155-166
Eli Bey Hüseyinzade’s Literary World
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3734
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hüseyin BAYDEMİR  
Uluğbey’in Hazinesi Romanında Tarihî Gerçeklik Ss, 167-180
Historical Accuracy in the Treasure of Ulugbek Novel
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3791
Özet | Abstract | Tam Metin |

Aygün ORUCOVA  
“Türkçülüğün Babası” Ali Bey Hüseyinzade Ss, 181-190
Ali Bey Husseinzadeh “The Father of Turkism”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3697
Özet | Abstract | Tam Metin |

Oktay Selim KARACA  
Kazak Türkçesinde Öznesiz Cümleler Ss, 191-202
Subjectless Sentences in Kazakh Turkic
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3769
Özet | Abstract | Tam Metin |

Erkan HİRİK  
Türkiye Türkçesinde Eşzamandalık Ss, 203-226
Coexistence in Turkish
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3748
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şahap BULAK  
Başlangıçtan Bugüne Azerbaycan Türkçesi Ss, 227-246
Azerbaijani Turkish from the Beginning
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3680
Özet | Abstract | Tam Metin |

Turan GÜLER  
Kurmaca ve Gerçek Bağlamında Tarihsel Bir Roman: Hocaefendi’nin Sandukası Ss, 247-264
A Historical Novel in the Context of Fiction and Reality: Hocaefendi’nin Sandukasi (Hodjaefendi’s Sarcophagus)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3747
Özet | Abstract | Tam Metin |

Emine Gülselcen KAFKASYALI  
Attila İlhan: Türk Siyasal Düşüncesine Ulusalcı Edebi Bir Katkı Ss, 265-282
Attila İlhan: A Nationalist Literary Contribution to Turkish Political Thought
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3784
Özet | Abstract | Tam Metin |

Naciye SAĞLAM  
Çeviri Göstergebilimi Yöntemiyle Buket Uzuner’in İstanbullular Romanı Çevirileri Üzerine Bir İnceleme Ss, 283-294
A Study on the Translations of the Novel’ Istanbullular’ by Buket Uzuner with Translation Semiotics
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3709
Özet | Abstract | Tam Metin |

Arzu ŞEYDA GÜVEN  
Aktarılan Değerler Açısından Divan-ı Hikmet Ss, 295-310
Divan-ı Hikmet in Terms of Transferred Values
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3783
Özet | Abstract | Tam Metin |

Asuman GÖKHAN  
Safevîler Dönemi ve Edebiyatına Genel Bir Bakış Ss, 311-326
A General Outlook on the Safavid Period and Literature
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3801
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yasemin YAYLALI  
Şahnâme Kahramanlarının Rüyaları Ss, 327-342
Dreams of the Heroes of Shahnama
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3733
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yeşim IŞIK BAĞRIAÇIK  
Aziz Nesin'in Farsçaya Çevrilen Eserleri Üzerinden Bir Okuma Ss, 343-362
A Reading Through Aziz Nesin's Works to be Translated in to Farsi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3684
Özet | Abstract | Tam Metin |

Togrul HALİLOV  
Gemikaya Çevresinden Bulunmuş Tunç Çağı Seramiklerinin Morfolojik Ve Tipolojik Değerlendirmesi Ss, 363-376
Morphological and Typological Investigation of the Bronze Age Pottery Found Around Gamigaya
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1587
Özet | Abstract | Tam Metin |

Savaş EĞİLMEZ - Ahmet Sefa YILDIRIM  
Şit Abdal’ın Ejderha Başlı Asası ve Türk Mitolojisinde Ejderha Motifi Ss, 377-390
The Dragon-Headed Scepter of Şit Abdal and the Dragon Motif in Turkish Mythology
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3735
Özet | Abstract | Tam Metin |

Özkan DAYI  
Bağdad’da İlhanlı Dönemi İdarecileri (1258-1280) Ss, 391-412
Ilkhanid Period Governors in Baghdad (1258-1280)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3761
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatih ÇİÇEK  
Erzurum Valisi Vezir Süleyman Paşa'nın 1784 Erzincan Depremi Sonrası Yağmalanan Muhallefatı Ss, 413-440
Governor of Erzurum Vezir Süleyman Pasha 1784 after that Erzincan Earthquake Looted the Muhallefat
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3770
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yunus ÖZGER  
Ekonominin Millileştirilmesi Politikası Bağlamında Kurulan Bir Sigorta Şirketi Osmanlı Millî Umum Sigorta Şirketi Ss, 441-458
An Insurance Company in the Context of Nationalization of Economy the Ottoman National Insurance Company
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3745
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet MERCAN  
Osmanlı Padişahlarının Yurt İçi Gezileri (Bir Kronoloji Denemesi) Ss, 459-474
Domestic Excursions of Ottoman Sultans (A Chronologıcal Essay)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3714
Özet | Abstract | Tam Metin |

Songül KEÇECİ KURT  
Son Dönem Osmanlı Ulemasının Önemli Şahsiyetlerinden Abdurrahman Kamil Efendi (1850-1941) Ss, 475-494
Abdurrahman Kamil, one of the Prominent Scholars in the Last Period of Ottoman Empire (1850-1941)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3723
Özet | Abstract | Tam Metin |

Erdal TAŞBAŞ  
Osmanlı’da Kuduz Vakaları Ve Tedavi Çalışmaları: Antalya Örneği Ss, 495-512
Rabies Cases and the Treatment Studies in the Ottoman: The Instance of Antalya
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3740
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zeynel LEVENT - Müşerref AVCI  
Mustafa Kemal'in Eğitim Hayatında Saklı Kalmış Bir Dönem: Mülâzım-ı Evvel Mustafa Kemal Ss, 513-534
A Period Remained Hidden in Mustafa Kemal’s Education Life: Mülâzim-ı Evvel Mustafa Kemal
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1617
Özet | Abstract | Tam Metin |

Serkan ERDAL - Selçuk AYDIN  
Bir Sivil İtaatsizlik Örneği Olarak Kırım Tatarlarının Ana Vatana Dönüş Mücadelesi ve Mustafa Cemiloğlu Ss, 535-570
The Struggle of Crimean Tatars for Returning Homeland as a Public Disobedience Sample and Mustafa Cemiloğlu
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3781
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ceren UTKUGÜN - Şaban ORTAK  
İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Yardım Sevenler Cemiyeti ve Afyon Şubesi’nin Faaliyetleri Ss, 571-584
Activities of the Charitable Association and Afyon Branch in the Second World War
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1670
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yasin COŞKUN  
15-21 Haziran 1980 Yılında İngiliz Büyükelçisi Peter Laurence’ın Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri Gezisi Üzerine Bir Değerlendirme Ss, 585-596
An Evaluation on British Ambassador to Turkey Paul Laurence’s Tour of East of Turkey Between 15-21 June 1980
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat2672
Özet | Abstract | Tam Metin |

Firdes TEMİZGÜNEY  
Erzurum’dan Almanya’ya İşçi Göçleri Ss, 597-626
Labour Migration from Erzurum to Germany
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3774
Özet | Abstract | Tam Metin |

Necati ÇAVDAR  
Tarihsel Biyografi İnşasında Sübjektiflik Sorunu Ss, 627-644
Subjectivity Problems in Historical Biography
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3766
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mevlüt GÜNDÜZ - Dudu Duygu GÜNDÜZ  
Tarihe İz Bırakmış Yabancı Kişilerin Gözünden Türkler: Değerler Eğitimi Bağlamında İnceleme Ss, 645-664
The Turks in The Eyes of Those Who Have Left A Mark on the World: Investigation in the Context of Values
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3704
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatma KAYA DOĞANAY  
Mülkiye Baytar Mektebi Ss, 665-686
The School of Veterinary Civil Service
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3779
Özet | Abstract | Tam Metin |

İdris Nebi UYSAL  
Adlar ve Ad Verme Geleneği Üzerine Bir Araştırma: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Örneği Ss, 687-704
A Research on the Names and Tradition of Naming: The Sample of Karamanoğlu Mehmetbey University
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3719
Özet | Abstract | Tam Metin |

Beytullah KARAGÖZ  
Eğitimciler ve Çocuk Yazarlarının Görüşleri Bağlamında Ortaokul Öğrencileri Ne Okumalı?-Bir Liste Önerisi- Ss, 705-726
The Opinions of Educators and Children's Author Middle School Students in the Context of What We Read ? - A List Suggestion-
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3724
Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri