• Hızlı Erişim
  • Sayaç
  • Online Ziyaretçi : 87
    Bugün Toplam : 5
    Genel Toplam : 574416

60 SayıEditör
Yrd.Doç.Dr. Servet TİKEN- Yrd.Doç.Dr. Yasin TOPALOĞLU

Editör Yardımcısı
Doç.Dr. A.Özgür GÜVENÇ-Doç.Dr. Bahadır GÜCÜYETER-Yrd.Doç.Dr. Ahmet TOPAL-Yrd.Doç.Dr. Mevlüt YÜKSEL

Erzurum  2017

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenAdem CEYHAN - Yasin KARADENİZ  
Mütercimi Bilinmeyen Bir Sad-Kelime-i Alî Tercümesi Ss, 1-32
Interpreter Unknown an Sad-Kelime-i Ali Translation
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3803
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yılmaz TOP  
Tuyuğlarla Tertip Edilen Bir Oyun: Aklından Bir Tuyuğ Tut! Ss, 33-68
A Game Prepared With Tuyugs: Keep A Tuyug In Mind
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3788
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet TOPAL  
Klasik Türk Şiirinde Çar-Ender-Çâr Şiirler Ss, 67-94
Çâr-Ender-Çâr Poems in Classical Turkish Literature
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3776
Özet | Abstract | Tam Metin |

Timuçin AYKANAT  
Pendnâme-i Za’îfî Ss, 95-112
Za’îfî’s Pendnâme
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3767
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet ÖZDEMİR  
Necâtî Beg Divanı’nda Uyku Kavramının Kullanımı Üzerine Bir İnceleme Ss, 113-138
Examining the Use of Sleep Concept on the Divan of Necâtî Beg
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3793
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nazire ERBAY  
Orhun Yazıtlarından Klasik Şiire Şark ve Garp Kavramı Ss, 139-154
The Concepts of Occident and Orient from Orhun Inscriptions to the Classical Poetry
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3809
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sedat ADIGÜZEL  
Eli Bey Hüseyinzade’nin Edebi Dünyası Ss, 155-166
Eli Bey Hüseyinzade’s Literary World
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3734
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hüseyin BAYDEMİR  
Uluğbey’in Hazinesi Romanında Tarihî Gerçeklik Ss, 167-180
Historical Accuracy in the Treasure of Ulugbek Novel
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3791
Özet | Abstract | Tam Metin |

Aygün ORUCOVA  
“Türkçülüğün Babası” Ali Bey Hüseyinzade Ss, 181-190
Ali Bey Husseinzadeh “The Father of Turkism”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3697
Özet | Abstract | Tam Metin |

Oktay Selim KARACA  
Kazak Türkçesinde Öznesiz Cümleler Ss, 191-202
Subjectless Sentences in Kazakh Turkic
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3769
Özet | Abstract | Tam Metin |

Erkan HİRİK  
Türkiye Türkçesinde Eşzamandalık Ss, 203-226
Coexistence in Turkish
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3748
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şahap BULAK  
Başlangıçtan Bugüne Azerbaycan Türkçesi Ss, 227-246
Azerbaijani Turkish from the Beginning
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3680
Özet | Abstract | Tam Metin |

Turan GÜLER  
Kurmaca ve Gerçek Bağlamında Tarihsel Bir Roman: Hocaefendi’nin Sandukası Ss, 247-264
A Historical Novel in the Context of Fiction and Reality: Hocaefendi’nin Sandukasi (Hodjaefendi’s Sarcophagus)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3747
Özet | Abstract | Tam Metin |

Emine Gülselcen KAFKASYALI  
Attila İlhan: Türk Siyasal Düşüncesine Ulusalcı Edebi Bir Katkı Ss, 265-282
Attila İlhan: A Nationalist Literary Contribution to Turkish Political Thought
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3784
Özet | Abstract | Tam Metin |

Naciye SAĞLAM  
Çeviri Göstergebilimi Yöntemiyle Buket Uzuner’in İstanbullular Romanı Çevirileri Üzerine Bir İnceleme Ss, 283-294
A Study on the Translations of the Novel’ Istanbullular’ by Buket Uzuner with Translation Semiotics
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3709
Özet | Abstract | Tam Metin |

Arzu ŞEYDA GÜVEN  
Aktarılan Değerler Açısından Divan-ı Hikmet Ss, 295-310
Divan-ı Hikmet in Terms of Transferred Values
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3783
Özet | Abstract | Tam Metin |

Asuman GÖKHAN  
Safevîler Dönemi ve Edebiyatına Genel Bir Bakış Ss, 311-326
A General Outlook on the Safavid Period and Literature
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3801
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yasemin YAYLALI  
Şahnâme Kahramanlarının Rüyaları Ss, 327-342
Dreams of the Heroes of Shahnama
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3733
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yeşim IŞIK BAĞRIAÇIK  
Aziz Nesin'in Farsçaya Çevrilen Eserleri Üzerinden Bir Okuma Ss, 343-362
A Reading Through Aziz Nesin's Works to be Translated in to Farsi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3684
Özet | Abstract | Tam Metin |

Togrul HALİLOV  
Gemikaya Çevresinden Bulunmuş Tunç Çağı Seramiklerinin Morfolojik Ve Tipolojik Değerlendirmesi Ss, 363-376
Morphological and Typological Investigation of the Bronze Age Pottery Found Around Gamigaya
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1587
Özet | Abstract | Tam Metin |

Savaş EĞİLMEZ - Ahmet Sefa YILDIRIM  
Şit Abdal’ın Ejderha Başlı Asası ve Türk Mitolojisinde Ejderha Motifi Ss, 377-390
The Dragon-Headed Scepter of Şit Abdal and the Dragon Motif in Turkish Mythology
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3735
Özet | Abstract | Tam Metin |

Özkan DAYI  
Bağdad’da İlhanlı Dönemi İdarecileri (1258-1280) Ss, 391-412
Ilkhanid Period Governors in Baghdad (1258-1280)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3761
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatih ÇİÇEK  
Erzurum Valisi Vezir Süleyman Paşa'nın 1784 Erzincan Depremi Sonrası Yağmalanan Muhallefatı Ss, 413-440
Governor of Erzurum Vezir Süleyman Pasha 1784 after that Erzincan Earthquake Looted the Muhallefat
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3770
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yunus ÖZGER  
Ekonominin Millileştirilmesi Politikası Bağlamında Kurulan Bir Sigorta Şirketi Osmanlı Millî Umum Sigorta Şirketi Ss, 441-458
An Insurance Company in the Context of Nationalization of Economy the Ottoman National Insurance Company
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3745
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet MERCAN  
Osmanlı Padişahlarının Yurt İçi Gezileri (Bir Kronoloji Denemesi) Ss, 459-474
Domestic Excursions of Ottoman Sultans (A Chronologıcal Essay)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3714
Özet | Abstract | Tam Metin |

Songül KEÇECİ KURT  
Son Dönem Osmanlı Ulemasının Önemli Şahsiyetlerinden Abdurrahman Kamil Efendi (1850-1941) Ss, 475-494
Abdurrahman Kamil, one of the Prominent Scholars in the Last Period of Ottoman Empire (1850-1941)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3723
Özet | Abstract | Tam Metin |

Erdal TAŞBAŞ  
Osmanlı’da Kuduz Vakaları Ve Tedavi Çalışmaları: Antalya Örneği Ss, 495-512
Rabies Cases and the Treatment Studies in the Ottoman: The Instance of Antalya
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3740
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zeynel LEVENT - Müşerref AVCI  
Mustafa Kemal'in Eğitim Hayatında Saklı Kalmış Bir Dönem: Mülâzım-ı Evvel Mustafa Kemal Ss, 513-534
A Period Remained Hidden in Mustafa Kemal’s Education Life: Mülâzim-ı Evvel Mustafa Kemal
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1617
Özet | Abstract | Tam Metin |

Serkan ERDAL - Selçuk AYDIN  
Bir Sivil İtaatsizlik Örneği Olarak Kırım Tatarlarının Ana Vatana Dönüş Mücadelesi ve Mustafa Cemiloğlu Ss, 535-570
The Struggle of Crimean Tatars for Returning Homeland as a Public Disobedience Sample and Mustafa Cemiloğlu
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3781
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ceren UTKUGÜN - Şaban ORTAK  
İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Yardım Sevenler Cemiyeti ve Afyon Şubesi’nin Faaliyetleri Ss, 571-584
Activities of the Charitable Association and Afyon Branch in the Second World War
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1670
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yasin COŞKUN  
15-21 Haziran 1980 Yılında İngiliz Büyükelçisi Peter Laurence’ın Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri Gezisi Üzerine Bir Değerlendirme Ss, 585-596
An Evaluation on British Ambassador to Turkey Paul Laurence’s Tour of East of Turkey Between 15-21 June 1980
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat2672
Özet | Abstract | Tam Metin |

Firdes TEMİZGÜNEY  
Erzurum’dan Almanya’ya İşçi Göçleri Ss, 597-626
Labour Migration from Erzurum to Germany
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3774
Özet | Abstract | Tam Metin |

Necati ÇAVDAR  
Tarihsel Biyografi İnşasında Sübjektiflik Sorunu Ss, 627-644
Subjectivity Problems in Historical Biography
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3766
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mevlüt GÜNDÜZ - Dudu Duygu GÜNDÜZ  
Tarihe İz Bırakmış Yabancı Kişilerin Gözünden Türkler: Değerler Eğitimi Bağlamında İnceleme Ss, 645-664
The Turks in The Eyes of Those Who Have Left A Mark on the World: Investigation in the Context of Values
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3704
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatma KAYA DOĞANAY  
Mülkiye Baytar Mektebi Ss, 665-686
The School of Veterinary Civil Service
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3779
Özet | Abstract | Tam Metin |

İdris Nebi UYSAL  
Adlar ve Ad Verme Geleneği Üzerine Bir Araştırma: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Örneği Ss, 687-704
A Research on the Names and Tradition of Naming: The Sample of Karamanoğlu Mehmetbey University
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3719
Özet | Abstract | Tam Metin |

Beytullah KARAGÖZ  
Eğitimciler ve Çocuk Yazarlarının Görüşleri Bağlamında Ortaokul Öğrencileri Ne Okumalı?-Bir Liste Önerisi- Ss, 705-726
The Opinions of Educators and Children's Author Middle School Students in the Context of What We Read ? - A List Suggestion-
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3724
Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri