• Hızlı Erişim
  • Sayaç
  • Online Ziyaretçi : 177
    Bugün Toplam : 9
    Genel Toplam : 574420

59 SayıEditör
Doç. Dr. Bahadır GÜCÜYETER - Yrd. Doç. Dr. Servet TİKEN

Editör Yardımcısı
Yrd. Doç. Dr. Ahmet TOPAL

Erzurum  2017

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenHasan GÜLTEKİN  
KOCA RÂGIB PAŞA'NIN TELHİSLERİNDE I. MAHMUD DÖNEMİ SARAY GELENEKLERİ Ss, 1-13
IN RAGIP PASHA’S TELHÎSAT OTTOMAN PALACE TRADITIONS OF I. MAHMUT PERİOD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3698
Özet | Abstract | Tam Metin |

Lokman TURAN  
MEHMET MÜEZZİNOVİÇ’İN KAYITLARINA GÖRE BOSNALI MEYLÎ’NİN TARİH MANZUMELERİ Ss, 15-40
BOSNIAN MEYLI’S HISTORY EPIGRAPHS ACCORDING TO MEHMET MÜEZZİNOVİÇ’S RECORDS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3728
Özet | Abstract | Tam Metin |

M. Halil ERZEN  
DİVAN ŞİİRİNDE MAHLAS KULLANMA GELENEĞİ VE BU GELENEĞİN MODERN ŞİİRE YANSIMALARI Ss, 41-73
TRADITION OF USING THE PSEUDONYM IN DIVAN POETRY AND IT’S REFLECTION TO MODERN POETRY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1666
Özet | Abstract | Tam Metin |

Murat ÖZTÜRK  
BAHRİ EFENDİ’NİN LETAİFNAME’Sİ VE LETAİFNAME’SİNDEN MİZAH ÖRNEKLERİ Ss, 75-96
BAHRI EFENDI’S LETÂIFNAME AND SELECTED HUMORS FROM HIS LETÂIFNAME
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1629
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sıtkı NAZİK  
ŞEYHÎ VE AHMED-İ RIDVÂN’IN “HÜSREV Ü ŞÎRÎN” MESNEVİLERİNDE ŞÎRÎN TİPİNİN MUKAYESESİ Ss, 97-118
THE COMPARISON OF ŞÎRÎN FORM IN MASNAVIS OF “HÜSREV Ü ŞÎRÎN” BELONGING TO ŞEYHÎ AND AHMED-I RIDVÂN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1633
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Sait ÇALKA  
İBRAHİM GÜLŞENÎ VE KIDEMNÂME ADLI TASAVVUFÎ MESNEVİSİ Ss, 119-154
İBRAHİM GÜLŞENÎ AND HIS SUFIC MESNEVI NAMED KIDEMNÂME
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3718
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bünyamin TAN  
ÇİVİ YAZISIYLA ALAKALI İLK TÜRKÇE ESER: ASURİ VE KELDANİLERE MAHSUS HATT-I MIHİ HAKKINDA MALUMAT-I MÜCMELE Ss, 155-182
TURKISH FIRST CUNEIFORM WORK: ASURI VE KELDANILERE MAHSUS HATT-I MIHI HAKKINDA MALUMAT-I MUCMELE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1621
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sinan BAKIR  
ALINTILAR VE ATIFLAR BAĞLAMINDA BÂKİ AYHAN T.’NİN ŞİİRİ Ss, 183-199
BÂKİ AYHAN T.’S POETRY WITHIN THE CONTEXT OF QUOTATIONS AND ATTRIBUTIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1640
Özet | Abstract | Tam Metin |

Berna AKYÜZ SİZGEN  
SİLAHÇI TAHSİN’İN GİRİD ADLI ESERİ HAKKINDA BİR İNCELEME Ss, 201-227
A REVIEW OF HASAN TAHSİN’S GİRİD (CRETE)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3729
Özet | Abstract | Tam Metin |

Emine Bilgehan TÜRK  
KENDİ KALEMİNDEN HALİT ZİYA’NIN YAZMA SERÜVENİ Ss, 229-239
WRITING ADVENTURE OF HALIT ZIYA FROM HIS OWN WRITING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1639
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dilek KAPLANKIRAN  
KAZAK TÜRKÇESİNDE SEVGİ VE SAYGI BİLDİREN SESLENME VE HİTAP SÖZLER ÜZERİNE Ss, 241-268
ON SPEECH AND GREETINGS SPEAKING LOVE AND RESPECT IN KAZAKH TURKISH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3720
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nesrin FEYZİOĞLU  
GELENEKSEL TÜRK SANAT MÛSIKÎSİNİN YAPISAL BİÇİMLENMESİ BAĞLAMINDA NOTA İCRÂ FARKLILIKLARI MESELESİ VE BİR KRİTER TEKLÎFİ Ss, 269-284
DIFFERENCES IN THE PERFORMANCE OF MUSICAL SCORES IN THE CONTEXT OF THE STRUCTURAL FORMATION OF TURKISH CLASSICAL MUSIC: A PROPOSAL OF CRITERIA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3746
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet NUHOĞLU  
SANAT VE SANAT TERMİNOLOJİSİ AÇISINDAN DÎVÂNÜ LÜGATİ’T-TÜRK ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Ss, 285-303
An Analysis on The Diwanu Lugait’t-Turk for Art and Art Terminology
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3696
Özet | Abstract | Tam Metin |

Turgut BAYDAR  
ÖZNESİZ CÜMLELER ÜZERİNE Ss, 305-313
ON SENTENCES WITHOUT SUBJECT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1648
Özet | Abstract | Tam Metin |

Esra EKİNCİ ÇELİKPAZU ; Tuğba KARAKAYALI  
SABAHATTİN ALİ’NİN KUYUCAKLI YUSUF ADLI ROMANINDA YAPI ve İŞLEV BAKIMINDAN TASVİR/BETİMLEME EYLEMLERİ Ss, 315-344
DESCRIPTION/ DEPICTION IN THE NOVEL OF KOYUCAKLI YUSUF WRITTEN BY SABAHATTİN ALİ IN TERMS OF STRUCTURE AND FUNCTION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3700
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sami BASKIN  
GENEL SÖZLÜKLERİN BÜTÜNCÜL VE PARÇACIL YAPILARINDA ÖZEL YER ADLARININ YERİ: TÜRKÇE SÖZLÜK’TE İL VE İLÇE ADLARI Ss, 345-366
PLACE OF SPECIAL PLACE NAMES IN MACRO AND MICRO STRUCTURE OF GENERAL DICTIONARIES: PROVINCE AND DISTRICT NAMES IN TÜRKÇE SÖZLÜK
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3701
Özet | Abstract | Tam Metin |

İrfan POLAT  
MAADAY-KARA DESTANI VE BATTAL GAZİ DESTANI ÜZERİNE MUKAYESELİ BİR OKUMA Ss, 367-388
A COMPERATIVE READING ON EPIC OF MAADAY KARA AND BATTAL GAZI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1611
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nuriye BASTEM  
BASAT’IN TEPEGÖZ’Ü ÖLDÜRDÜĞÜ DESTANI VE AXEL OLRİK’İN EPİK YASALARI Ss, 389-400
THE EPIC IN WHICH BASAT KILLS THE STARGAZER (TEPEGÖZ) AND AXEL OLRIK'S EPIC LAWS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1665
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cafer ÖZDEMİR  
KÜLTÜREL DOKU-İLETİŞİM BAĞLAMINDA NASREDDİN HOCA FIKRALARINDA TÜRK AİLESİ Ss, 401-419
TURKISH FAMILY IN THE ANECDOTES OF MULLAH NASRUDDIN WITHIN THE CONTEXT OF CULTURAL TEXTURE - COMMUNICATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1664
Özet | Abstract | Tam Metin |

Raile ABDÜLVAHİT KAŞGARLI  
UYGUR ŞAİR MUHTER BUĞRA'NIN ÇOCUK ŞİİRLERİNDEKİ TEMA Ss, 421-434
The Theme in the Children Poems of the Uyghur Poet Muhter Buğra
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3702
Özet | Abstract | Tam Metin |

İbrahim KAMİL  
POMAK TÜRKLERİNİN “KİMLİK” MÜCADELESİ VE BULGARİSTAN KOMÜNİST PARTİSİNİN GİZLİ KARARLARI (1948 – 1984) Ss, 435-477
THE IDENTITY STRUGGLE OF POMAK TURKS & SECRET DECISIONS OF THE BULGARIAN COMMUNIST PARTY (1948-1984)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1626
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ercüment BERK  
YUSUF AKÇURA VE FİKİRLERİ Ss, 479-509
YUSUF AKÇURA AND HIS IDEAS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3705
Özet | Abstract | Tam Metin |

Erkan DAĞLI  
İSTANBUL’DA BİR ALMAN GAZETESİ TÜRKİSCHE POST Ss, 511-532
A GERMAN NEWSPAPER IN ISTANBUL: TÜRKİSCHE POST
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1650
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Celal VARIŞOĞLU  
TÜRKÇE ÖĞRENEN LİTVANYALI ÖĞRENCİLERİN KULLANDIKLARI DİL ÖĞRENME STRATEJİLERİ Ss, 533-546
LANGUAGE LEARNING STRATEGIES WERE USED BY STUDENTS STUDYING TURKISH IN LITHUANIA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3749
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yavuz ASLAN ; Arzu BOY  
ÇARLIK RUSYASI YÖNETİMİNDE KARS'TA EĞİTİM Ss, 547-576
EDUCATION IN KARS UNDER THE ADMINISTRATION OF CZARIST RUSSIA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1672
Özet | Abstract | Tam Metin |

Elif AKTAŞ ; İsa YILMAZ  
EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN KULLANDIKLARI HİTAPLARIN TOPLUMDİLBİLİM AÇISINDAN İNCELENMESİ Ss, 577-594
INVESTIGATION OF EDUCATIONAL FACULTY STUDENTS ADDRESSINGS IN TERMS OF SOCIOLINGUISTICS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3699
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehtap GÜNEŞ ÖZDEN ; Emrah BOYLU ; Umut BAŞAR  
İRAN’DA YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETEN YEREL ÖĞRETMENLERİN DİL ÖĞRETİM TECRÜBELERİNE İLİŞKİN BİR DURUM TESPİTİ ÇALIŞMASI Ss, 595-613
AN EVALUATION ON LANGAUGE TEACHING EXPERIENCE OF LOCAL TEACHERS IN IRAN TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3725
Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri