• Hızlı Erişim
  • Sayaç
  • Online Ziyaretçi : 63
    Bugün Toplam : 4
    Genel Toplam : 574415

56 SayıEditör
Prof. Dr. Osman MERT

Editör Yardımcısı
Doç. Dr. Funda KARA

Erzurum  2016

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenCengiz ALYILMAZ  
ULUSLARARASI TÜRK AKADEMİSİ VE ALTAY CUMHURİYETİ’NDEKİ ESKİ TÜRK YAZITLARI ALBÜMÜ ADLI ESER ÜZERİNE Ss, 657-690
THE INTERNATIONAL TURKIC ACADEMY AND THE BOOK ALTAY CUMHURİYETİ’NDEKİ ESKİ TÜRK YAZITLARI ALBÜMÜ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1585
Özet | Abstract | Tam Metin |

Faruk POLATCAN  
EVLİYA ÇELEBİ SEYAHATNAMESİ’NDEKİ EPİGRAFİK ÖGELERE DAİR BİLGİLER Ss, 691-712
INFORMATION ON EPIGRAPHIC ELEMENTS IN EVLİYA ÇELEBİ’S SEYAHATNAME
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1590
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sinan UYĞUR  
ÇAĞATAY TÜRKÇESİNDEKİ GÖLGE KELİMELERDEN BİRİ: ÜRKÜN Ss, 713-722
ONE OF THE GHOST WORDS İN CHAGATAİ LANGUAGE İS: URKUN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1519
Özet | Abstract | Tam Metin |

Talip DOĞAN  
HALAÇ TÜRKÇESİNDE {-DXK} EKİNİN BİTİMSİZ (INFINITE) FİİLLERDE KULLANIMLARI Ss, 723-737
THE USAGES OF {-DXK} SUFFIX IN INFINITE VERBS IN KHALAJ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1565
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet ÖZEREN  
KIRGIZ TÜRKÇESİ AĞIZLARINDA HÂL EKLERİNİN KULLANIMI Ss, 739-766
THE USE OF CASE SUFFIXES IN KIRGHIZ TURKISH SUB-DIALECTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1492
Özet | Abstract | Tam Metin |

Süleyman Kaan YALÇIN  
“GERİ” SÖZCÜĞÜNÜN ETİMOLOJİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Ss, 767-774
AN EVALUATION ON THE ORIGIN OF THE WORD “GERİ”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1530
Özet | Abstract | Tam Metin |

İbrahim ŞAHİN b  
FİLOLOJİ VE BOTANİK ALANLARININ KAVŞAĞINDA YEREL FİTONİMLER (BİTKİ ADLARI) MESELESİ Ss, 775-791
DOMESTIC PLANT NAMES ISSUE AT THE INTERSECTION OF PHILOLOGY AND BOTANICAL FIELDS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1557
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bahadır GÜNEŞ  
BELAGAT TERİMLERİNİN TÜRKÇE KARŞILIKLARI: FESAHAT VE İLGİLİ TERİMLERE ÖNERİLEN KARŞILIKLAR Ss, 793-806
TURKISH EQUIVALENT OF RHETORICAL TERMINOLOGY: PROVISIONS APPLICABLE TERMS AND RECOMMENDED THAT THE FESAHAT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1539
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ferhat SAĞLAM  
KARACA OĞLAN’IN ŞİİRLERİNDEKİ FİİLLERİN ÖLÇÜNLÜ TÜRKÇEYE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ VE YAPILARINA GÖRE KULLANIM SIKLIĞI Ss, 807-835
THE FREQUENCY OF OCCURRENCE OF THE VERBS IN TERMS OF FORM SEEN IN KARACA OĞLAN’S POEMS AND THE PROPERTIES OF THESE VERBS DIFFERENT FROM STANDART TURKISH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1579
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şahap BULAK  
VAN KÜRESİN AĞZI'NDA DEYİMLER Ss, 837-857
IDIOMS IN VAN KURESIN DIALECT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1577
Özet | Abstract | Tam Metin |

İrfan POLAT  
MARTIN HEIDEGGER’İN “VARLIK VE ZAMAN”I EKSENİNDE BOĞAÇ HAN VE TEPEGÖZ HİKÂYELERİ Ss, 859-873
BOĞAÇ HAN AND TEPEGÖZ STORIES WITH IN THE FRAME WORK OF MARTIN HEIDEGGER’S “BEING AND TIME”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1485
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yasemin KURTLU Büşra KOÇAK  
OĞUZ KAĞAN DESTANI’NDA HÜKÜMDAR TASARIMI Ss, 875-901
EMPEROR DESIGN IN THE EPIC OF OĞUZ KAĞAN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1413
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hüseyin BAYDEMİR  
ASKİYA ŞEKİLLERİ VE BENZER TÜRLERLE MUKAYESESİ Ss, 903-921
TYPES OF ASKİYA AND ITS COMPARISON WITH SIMILAR GENRES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1518
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdulkadir ERKAL  
DİVAN ŞİİRİNE POETİK YAKLAŞIMLAR: DİVAN ŞİİRİNDE SAF ŞİİR USLUBU Ss, 923-939
THE POETIC APPROACHES TO DIVAN POETRY: PURE POETRY IN DIVAN POETRY STYLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1574
Özet | Abstract | Tam Metin |

Saadet KARAKÖSE  
DİVAN ŞİİRİNİN MATEMATİĞİ Ss, 941-979
ARITHMETICS OF OTTOMON POETRY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1572
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdulmuttalip İPEK  
NEDİM’İN “KÖŞK KASİDESİ”NE NAMIK KEMAL VE ZİYA PAŞA’NIN NAZİRELERİNİN TÂHİRÜ’L-MEVLEVÎ TARAFINDAN ŞERHİ Ss, 981-1030
TAHIRU’L-MEVLEVI’S ANNOTATION ON NAMIK KEMAL AND ZIYA PASHA’S PARALLEL POEMS TO NEDIM’S “MANOR EULOGY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1561
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hasan KAPLAN  
İKİ ŞAİR BİR ŞİİR -I- Ss, 1031-1062
TWO POETS ONE POEM -I-
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1493
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yunus KAPLAN  
LEBÎBÎ VE EYÜP ŞEHRENGİZİ Ss, 1063-1076
LEBÎBÎ AND THE ŞEHRENGIZ OF EYUP
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1474
Özet | Abstract | Tam Metin |

Necip Fazıl ŞENARSLAN  
OSMANLI SAHASINDA TERCÜME EDİLMİŞ İLK OKÇULUK RİSALESİ: UMDETÜ’L-MÜTENÂSİLÎN Ss, 1077-1104
THE FIRST ARCHERY PAMPHLET TRANSLATED IN OTTOMAN FIELD: UMDETÜ’L-MÜTENÂSİLÎN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1508
Özet | Abstract | Tam Metin |

Serdal KARA  
FARKLI NÜSHALAR IŞIĞINDA AHMED-İ BÎCÂN’IN MANZUM CEVÂHİR-NÂMESİ’NİN TENKİTLİ METNİ Ss, 1105-1124
THE CRITICAL TEXT OF AHMED-I BÎCÂN'S VERSIFIED CEVÂHIR-NÂME IN THE LIGHT OF DIFFERENT COPIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1503
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdulcebbar KAVAK  
ŞEYH ABDÜLGANÎ en-NABLUSÎ’NİN (ö. 1143/1731) MEVLEVÎLİK MÜDAFAASI: el-UKÛDÜ’L-LÜ’LÜİYYE FÎ TARÎKİ’S-SÂDETİ’L-MEVLEVİYYE ADLI ESERİ Ss, 1125-1151
SHEİKH ABDULGANÎ an-NABLUSÎ's (d. 1143/1731) DEFENCE OF MAWLAWİYYA: HİS WORK CALLED al-UKÛDU’L-LU’LUİYYA FÎ TARÎKİ’S-SÂDETİ’L-MAWLAWİYYA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1491
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa AYDEMİR  
TEVFİK FİKRET VE MEHMET AKİF’İN BENZER İSİMLİ / TEMALI MANZUMELERİ Ss, 1153-1174
THE POEMS OF TEVFİK FİKRET AND MEHMET AKİF WİTH THE SİMİLAR NAME / THEMES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1411
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet TÖRENEK  
NECİP FAZIL’IN TASAVVUFİ OYUNLARI Ss, 1175-1184
NECIP FAZIL’S MYSTICAL TO THEATRE PLAYS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1543
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mukadder ERKAN  
HİLMİ YAVUZ’UN ÜÇ ANLATISI’NDA UZAMIN ONTOLOJİSİ YA DA ONTOLOJİNİN UZAMI Ss, 1185-1193
THE ONTOLOGY OF SPACE OR THE SPACE OF ONTOLOGY IN ÜÇ ANLATI BY HİLMİ YAVUZ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1576
Özet | Abstract | Tam Metin |

Veli KILIÇARİSLAN  
FAHİR ONGER’İN ELEŞTİRMENLİĞİ VE TÜRK EDEBİYATINA BAKIŞI Ss, 1195-1214
FAHİR ONGER AS A CRITIC AND HIS CRITICAL APROACH TO TURKISH LITERATURE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1520
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet Ali GAZEL  
İÇEL SANCAĞI’NIN YÖNETİM MERKEZİ OLMAK İÇİN ERMENEK VE SİLİFKELİLERİN YAPTIKLARI MÜCADELE Ss, 1215-1253
THE STRUGGLE BETWEEN ERMENEK AND SILIFKE FOR BECOMING THE CAPITAL OF THE SANJAK OF ICEL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1537
Özet | Abstract | Tam Metin |

Feyza KURNAZ ŞAHİN  
İNGİLİZ ARŞİV BELGELERİNE GÖRE I. DÜNYA SAVAŞI YILLARINDA AFYONKARAHİSAR ÜSERA GARNİZONU’NDAKİ İNGİLİZ ESİRLER Ss, 1255-1307
ENGLISH CAPTIVES IN AFYONKARAHISAR CAPTIVE CAMP DURING THE FIRST WORLD WAR YEARS ACCORDING TO ENGLISH ARCHIVE DOCUMENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1563
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şaban ORTAK  
I. DÜNYA SAVAŞI SIRASINDA OSMANLI VE HABSBURG HANEDANLARI ARASINDAKİ İLİŞKİLER Ss, 1309-1338
RELATIONS BETWEEN HABSBURG AND OTTOMAN ROYAL FAMILIES DURING WORLD WAR I
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1532
Özet | Abstract | Tam Metin |

Süleyman UYGUN  
PAQUET VAPUR NAKLİYAT KUMPANYASI (COMPAGNIE DE NAVIGATION PAQUET) VE OSMANLI ERMENİLERİ Ss, 1339-1363
COMPAGNIE DE NAVIGATION PAQUET AND OTTOMAN ARMENIANS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1555
Özet | Abstract | Tam Metin |

İbrahim Etem ÇAKIR  
SOFYA ŞEHRİNDE ELİT KADINLARIN GİYİM KUŞAM KÜLTÜRÜ: XVII. YÜZYILIN İKİNCİ YARISI Ss, 1365-1386
CLOTHING CULTURE OF WOMAN IN THE CITY OF SOFIA: THE SECOND HALF OF THE 17TH CENTURY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1499
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa CİHAN  
NURETTİN TOPÇU VE AHLAK EĞİTİMİ Ss, 1387-1398
NURETTİN TOPÇU AND MORAL EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1538
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yusuf ŞEN  
MÂVERÂÜNNEHİR FIKIH KÜLTÜRÜNÜN ETKİLERİ (KIRGIZİSTAN ÖRNEĞİ) Ss, 1399-1423
THE EFFECTS OF MAWARA'UN NAHR FIQH CULTURE ON KIRGHIZ LIFESTYLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1332
Özet | Abstract | Tam Metin |

Onur ER  
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ TAKVİMLERİNE KÜLTÜREL DEĞERLER AÇISINDAN BİR BAKIŞ Ss, 1425-1440
THE VIEW OVER BİTLİS EREN UNIVERSITY CALENDARS IN TERMS OF CULTURAL VALUES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1588
Özet | Abstract | Tam Metin |

Murat ÖZBAY Tuğçe DAŞÖZ  
ÖZ DÜZENLEMEYE DAYALI ÖĞRENME VE YAZMA EĞİTİMİ Ss, 1441-1458
SELF-REGULATED LEARNING AND WRITING INSTRUCTION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1599
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet DEMİRTAŞ  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: İPEK YOLU KAVŞAĞININ ÖLÜMSÜZLÜK ESERLERİ ÜZERİNE Ss, 1459-1465
İPEK YOLU KAVŞAĞININ ÖLÜMSÜZLÜK ESERLERİ ÜZERİNE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1523
Özet | Abstract | Tam Metin |

İsmail ÇOBAN  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: PROF. DR. OSMAN MERT VE KÖLİ ÇOR YAZITI VE ANIT MEZAR KOMPLEKSİ ADLI ESERİ ÜZERİNE Ss, 1467-1475
PROF. DR. OSMAN MERT VE KÖLİ ÇOR YAZITI VE ANIT MEZAR KOMPLEKSİ ADLI ESERİ ÜZERİNE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1592
Özet | Abstract | Tam Metin |

Harun ŞAHİN  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: PROF. DR. NEVZAT ÖZKAN’IN ADAM VAR ÂLEMDEN ÖTE ADLI ESERİ ÜZERİNE Ss, 1477-1485
PROF. DR. NEVZAT ÖZKAN’IN ADAM VAR ÂLEMDEN ÖTE ADLI ESERİ ÜZERİNE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1581
Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri