• Hızlı Erişim
  • Sayaç
  • Online Ziyaretçi : 85
    Bugün Toplam : 6
    Genel Toplam : 574417

55 SayıEditör
Doç. Dr. Osman MERT - Doç. Dr. Funda KARA

Editör Yardımcısı


Erzurum  2016

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenHüsna KOTAN  
PROF. DR. AVNİ GÖZÜTOK Ss, 1-9
PROF. DR. AVNİ GÖZÜTOK
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1540
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yaşar ŞİMŞEK  
KARAHANLI TÜRKÇESİ DÖNEMİ KUR’AN TERCÜMELERİNDEN RYLANDS NÜSHASINDA FARSÇA TERCÜME ETKİSİ ÜZERİNE MÜLAHAZALAR Ss, 11-27
IDEAS ABOUT THE PERSIAN TRANSLATION EFFECT IN THE RYLANDS MANUSCRPIT FROM THE QARAKHANID TURKISH QUR’AN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1330
Özet | Abstract | Tam Metin |

Erkan SALAN  
ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİNDE STANDART DIŞI KULLANILAN ÇOKLUK 1. KİŞİ EKLERİ ÜZERİNE Ss, 29-42
ON NON-STANDARD FIRST PERSON PLURALITY SUFFIXES USED IN OLD ANATOLIAN TURKISH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1490
Özet | Abstract | Tam Metin |

İrfan POLAT  
DEDE KORKUT KİTABI'NDA İÇ KONUŞMA/MONOLOG TEKNİĞİ Ss, 43-57
INNER SPEECH TECHNIQUE IN BOOK OF DEDE KORKUT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1404
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdülbaki ÇETİN  
AYDINOĞLU MEHMET BEY’E SUNULAN TEZKİRETÜ’L-EVLİYÂ VE KISASU’L-ENBİYÂ TERCÜMELERİ ÜZERİNE Ss, 59-92
ON TRANSLATIONS OF TADHKIRAT AL-AWLIYA AND QISAS AL-ANBIYA DEDICATED TO AYDINOGLU MEHMET BEG
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1378
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Nuri ÇINARCI  
SEYYİD EBULKÂSIM NEBÂTÎ VE SÂKÎNÂMESİ Ss, 93-126
SEYYID EBULKASIM NEBATI AND HIS SAKINAME
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1467
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Akif GÖZİTOK  
MANZUM SÖZLÜK GELENEĞİMİZİN KAYIP HALKASI: NAZM-I BEDÎ Ss, 127-148
THE LOST RING OF OUR TRADITIONAL IN VERSE DICTIONARIES: NAZM-I BEDÎ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1524
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zeki KAYMAZ  
KİTÂB-I BEYLİK NASIL BİR ESERDİ? Ss, 149-157
WHAT KIND OF A WORK WAS KİTAB-I BEYLİK?
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1394
Özet | Abstract | Tam Metin |

Muharrem DAŞDEMİR Süleyman EFENDİOĞLU  
KARS VE ERZURUM AĞIZLARINDA RUSÇA ÖDÜNÇ KELİMELER Ss, 159-178
RUSHIAN BORROWED WORDS IN KARS AND ERZURUM DIALECTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1448
Özet | Abstract | Tam Metin |

Funda KARA  
“TÜRK DİLİ” ÇALIŞMALARINDA DİZİN MESELESİ ÜZERİNE Ss, 179-207
ON THE ISSUE OF INDEX IN “TURKISH LANGUAGE” STUDIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1535
Özet | Abstract | Tam Metin |

İbrahim TELLİOĞLU  
İSLAM ÖNCESİ TÜRK TOPLUMUNDA KADININ KONUMU ÜZERİNE Ss, 209-224
UP ON THE POSITION OF THE WOMAN IN THE PRE-ISLAMIC TURKISH SOCIETY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1458
Özet | Abstract | Tam Metin |

Müşerref AVCI  
OSMANLI DEVLETİ’NDE KADIN HAKLARI VE KADIN HAKLARININ GELİŞİMİ İÇİN MÜCADELE EDEN ÖNCÜ KADINLAR Ss, 225-254
IN OTTOMAN EMPIRE WOMEN’S RIGHTS AND LEADING WOMEN WHO STRUGGLE FOR THE DEVELOPMENT OF WOMEN’S RIGHTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1349
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sinan BAKIR  
LEYLÂ ERBİL’İN KADIN ANLATICILARI Ss, 255-276
LEYLÂ ERBIL’S WOMAN NARRATORS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1489
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şahap BULAK  
BİR MİKRO ÜSLUP İNCELEME DENEMESİ:AHMED ARİF’İN “MERHABA, İÇERDE, AY KARANLIK” ŞİİRLERİNDE ÜSLUP Ss, 277-304
A MICRO STYLE EXAMİNANATION TRIAL: THE STYLE AHMED ARİF’S POEMS “MERHABA, İÇERDE, AY KARANLIK”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1473
Özet | Abstract | Tam Metin |

İsmail Teoman GÜNEŞ  
AĞIR ROMAN'DA ARGO KULLANIMI VE ESERİN SÖZ VARLIĞI'NA KATKILARI Ss, 305-317
USE OF ARGOT İN "AĞIR ROMAN" AND İT'S CONTRUBİTİON TO VOCABULARY OF THE NOVEL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1424
Özet | Abstract | Tam Metin |

Osman ÜNLÜ  
EDGAR ALLAN POE’NUN “TEK ETKİ” KURAMI ve KLASİK TÜRK HİKAYESİ: NEV-Î-ZÂDE ÂTÂYÎ ÖRNEĞİ Ss, 319-343
EDGAR ALLAN POE’S “SINGLE EFFECT” THEORY and CLASSICAL TURKISH STORY: NEV-Î-ZÂDE ÂTÂYÎ EXAMPLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1292
Özet | Abstract | Tam Metin |

Meltem YILMAZ  
2BA BEDEN BEYİN AKIMI’NDAKİ POSTMODERNİST UNSURLAR Ss, 345-364
THE POSTMODERNIST ELEMENTS IN 2BA BEDEN BEYIN AKIMI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1355
Özet | Abstract | Tam Metin |

İsmail ÖĞRETİR  
LANGSTON HUGHES: AMERİKALI ZENCİ BİR YAZARIN GÖZÜYLE SOVYET RUSYA VE ORTA ASYA Ss, 365-376
LANGSTON HUGHES: AN AFRICAN AMERICAN WRITER’S OBSERVATIONS ON SOVIET RUSSIA AND CENTRAL ASIA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1470
Özet | Abstract | Tam Metin |

Rıdvan ÇİTİL  
DALA VİLAYATINIÑ GAZETI Ss, 377-402
DALA VİLAYATINIÑ GAZETI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1502
Özet | Abstract | Tam Metin |

Aşur ÖZDEMİR  
KAZAKÇADA “MAQAL-MÄTEL” KAVRAMI Ss, 403-428
“MAQAL-MÄTEL” CONCEPT IN KAZAKH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1460
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şureddin MEMMEDLİ  
GÜRCİSTAN’DAKİ TÜRKLERİN TİYATRO ESERLERİ Ss, 429-443
THEATRE WORKS OF TURKISH IN GEORGIA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1482
Özet | Abstract | Tam Metin |

Rasim BAYRAKTAR Aysun ULU  
PASTORAL TOPLUM ÇÖZÜMLEMESİ BAĞLAMINDA VAN ULUPAMİR KIRGIZ TÜRKLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Ss, 445-467
A STUDY ON VAN ULUPAMIR KYRGYZ TURKS IN THE CONTEXT OF PASTORAL COMMUNITY ANALYSIS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1427
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali YAKICI Vafa SAVAŞKAN  
AZERBAYCAN’DAKİ OKULLARDA EDEBİYAT EĞİTİMİNİN TARİHÎ GELİŞİMİ VE EDEBİYAT EĞİTİM PROGRAMLARI Ss, 469-483
HISTORICAL DEVELOPMENT OF LITERATURE INSTRUCTION AND LITERATURE EDUCATION PROGRAMMES OF AZERBAIJAN SCHOOLS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1449
Özet | Abstract | Tam Metin |

Turgut KARABEY Mehmet Fatih ÖZCAN  
1928-1950 YILLARI ARASINDA LİSE EDEBİYAT KİTAPLARINDA YER ALAN DİVAN EDEBİYATI METİNLERİNİN İNCELENMESİ Ss, 485-507
ANALYZE OF DIVAN LITERATURE TEXTS IN THE COURSE BOOKS TAUGHT IN COLLEGES BETWEEN THE YEARS OF 1928 – 1950
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1416
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bahattin ŞİMŞEK Sıddık BAKIR  
ULUSLARARASI ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ VE ATATÜRK ÜNİVERSİTESİNİN ULUSLARARASILAŞMA SÜRECİ Ss, 509-542
INTERNATIONAL STUDENTS MOBILITY AND THE INTERNATIONALIZATION PROCESS OF ATATÜRK UNIVERSTY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1541
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cengiz ŞENGÜL Yiğit KARABULUT  
TRT SANATÇILARININ MESLEKİ MÜZİK EĞİTİMİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ Ss, 543-555
THE INVESTIGATION OF TRT ARTISTS OPINIONS ABOUT VOCATIONAL MUSIC EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1412
Özet | Abstract | Tam Metin |

Osman YALÇIN  
FİLİSTİN CEPHESİ TÜRK HAVA HAREKÂTI Ss, 557-595
TURKISH AIR EXPEDITION IN PALESTINE FRONT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1362
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yahya YEŞİLYURT  
ERZURUM YEREL TARİH ARAŞTIRMALARI AÇISINDAN İNGİLİZ ULUSAL ARŞİVLERİNİN ÖNEMİ (19. YÜZYIL) Ss, 597-624
IMPORTANCE OF THE NATIONAL ARCHIVES IN TERMS OF STUDIES ON ERZURUM LOCAL HISTORY (19. CENTURY)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1461
Özet | Abstract | Tam Metin |

Veysel DİNLER  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: İPEK YOLU KAVŞAĞININ ÖLÜMSÜZLÜK ESERLERİ Ss, 625-628
İPEK YOLU KAVŞAĞININ ÖLÜMSÜZLÜK ESERLERİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1522
Özet | Abstract | Tam Metin |

Semra ALYILMAZ  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: PROF. DR. AHMET BURAN’IN TÜRKLÜK BİLİMİ TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ ADLI ESERİ ÜZERİNE Ss, 629-635
PROF. DR. AHMET BURAN’IN TÜRKLÜK BİLİMİ TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ ADLI ESERİ ÜZERİNE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1534
Özet | Abstract | Tam Metin |

Prof. Dr. Asif Rüstemli Çeviren: Yrd. Doç. Dr. Süleyman Kaan YALÇIN  
MUHİTDİN BİRGEN VE BAKÜ MUHİTİ Ss, 637-645
MUHİTDİN BİRGEN VE BAKÜ MUHİTİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1527
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hayriye DURKAYA  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: KLASİK TÜRK EDEBİYATI ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ(I-II), SELAMİ ECE, ESER YAYINLARI, ERZURUM, 2015 Ss, 647-649

Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1488
Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri