• Hızlı Erişim
  • Sayaç
  • Online Ziyaretçi : 180
    Bugün Toplam : 10
    Genel Toplam : 574421

54 SayıEditör
Doç. Dr. Osman MERT

Editör Yardımcısı
Doç. Dr. Funda KARA

Erzurum  2015

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenOsman MERT  
KARAKURUM BÖLGESİ’NDEKİ ARAP HARFLİ YAZITLAR Ss, 1-29
INSCRIPTIONS IN THE ARABIC LETTERS AROUND KARAKURUM REGION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1442
Özet | Abstract | Tam Metin |

Semra ALYILMAZ  
TÜRKÇENİN SÖZ DİZİMİNDE SESLENMELER VE SESLENME ÖBEKLERİ Ss, 31-50
VOCATIVES AND VOCATIVE GROUPS IN TURKISH SYNTAX
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1438
Özet | Abstract | Tam Metin |

Süleyman Kaan YALÇIN  
TÜRKÇEDE SON SESTE GÖRÜLEN ÜNLÜ TÜREMELERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Ss, 51-69
AN EVALUATION ON EPENTHESIS OF VOWELS IN TURKISH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1363
Özet | Abstract | Tam Metin |

Erkan SALAN  
{-mAĠIn} ZARF-FİİL EKİ ÜZERİNE Ss, 71-84
ON CONVERB SUFFIX {-mAĠIn}
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1364
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bedri SARICA  
ḲUDA / ĠUDA SÖZCÜĞÜ ÜZERİNE Ss, 85-101
ON THE WORDS OF ḲUDA / ĠUDA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1337
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bahri KUŞ  
TERS DİZİM SÖZLÜKLERİNİN TÜRK DİLİ ÇALIŞMALARINDAKİ YERİ VE ÖNEMİ Ss, 103-115
THE PLACE AND IMPORTANCE OF INVERTED SYNTAGMA GLOSSARIES IN TURKISH LANGUAGE STUDIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1397
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şaziye DİNÇER BAHADIR  
RİSÂLETÜ’N-NUSHİYYE’DE BAĞLAMA BAĞLI YAKIN ANLAMLI ÇİFTLER Ss, 117-136
CONTEXT RELATED PAIRS WITH SIMILAR MEANING IN RİSÂLETÜ’N-NUSHİYYE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1401
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Cihat ÜSTÜN  
HAMDULLAH HAMDÎ’NİN YÛSUF U ZELÎHÂ MESNEVİSİNDEKİ “ﺍﻛﺮﻣﻰ ﻣﺜﻭﺍﻩ” İBARESİ ÜZERİNE Ss, 137-147
ON “اكرمى مثواه ” EXPRESSION IN HAMDULLAH HAMDÎ’S YÛSUF U ZELÎHÂ MASNAVI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1317
Özet | Abstract | Tam Metin |

Aşur ÖZDEMİR  
KAZAKÇADA RENK KAVRAMI VE RENKLER Ss, 149-208
COLOR CONCEPT AND COLORS IN KAZAKH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1387
Özet | Abstract | Tam Metin |

Saadet KARAKÖSE  
KLÂSİK TÜRK EDEBİYATINDA TENASÜH İNANCI İZLERİ Ss, 209-238
BELIEF OF TRANSFORMATION ITEMS IN TURKISH CLASSICAL LITERATURE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1319
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ramazan EKİNCİ  
SEVGİLİYE VE DOST(LAR)A MEKTUPLAR: MÜNŞEÂT-I NAHîFî Ss, 239-287
LETTERS TO THE DARLING AND FRFENDS: MÜNŞEÂT-I NAHÎFÎ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1347
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nazire ERBAY  
EŞREFOĞLU RÛMÎ’NİN İKİ GAZELİNDE ‘DURUM ANLATIMI’ ÜZERİNE BİR OKUMA DENEMESİ Ss, 289-301
ESREFOGLU RUMI’S TWO GAZEL ‘CASE EXPRESSION’ ON A READING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1402
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yusuf BABÜR  
ŞEYH GALİB’İN ŞERH-İ CEZİRE-İ MESNEVİ’SİNE DAİR BAZI TESPİTLER Ss, 303-312
SOME DETERMINATIONS ON ŞEYH GALIB'S ŞERH-I CEZİRE-I MESNEVI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1399
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ferdi KİREMİTÇİ  
KLASİK TÜRK EDEBİYATINDA ÖĞRETİCİ ESERLER: TANIM, TASNİF, ÖRNEK METİN Ss, 313-352
THE DIDACTIC WORKS IN THE CLASSICAL TURKISH LITERATURE: DEFINITION, CLASSIFICATION, EXAMPLE TEXT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1321
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bünyamin TAN  
ALÂEDDÎN ALİ ÇELEBİ’NİN MÜNÂZARA TÜRÜNDE BİR ESERİ: DÂSİTÂN-I TÛTÎ VÜ KARGA-İ ‘ALÂEDDÎN Ss, 353-374
ALADDIN ALI ÇELEBI'S A LITERARY WORK IN MUNAZARA TYPE: DASITAN-I TUTI VU KARGA-I ALAADDIN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1299
Özet | Abstract | Tam Metin |

Seda ARIKAN  
KAYBOLUŞTAN YENİDEN DOĞUŞA: ÜÇ ANLATI’DA YAZARIN TİN YAZIMI Ss, 375-401
FROM BEING LOST TO REBIRTH: PSYCHEGRAPHIE OF THE WRITER IN ÜÇ ANLATI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1358
Özet | Abstract | Tam Metin |

Servet TİKEN  
CENEVRE’DE BİR JÖN TÜRK MİZAH GAZETESİ: TOKMAK Ss, 403-415
A YOUNG TURKS’ HUMOR NEWSPAPER IN GENEVA: TOKMAK
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1371
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sevgül TÜRKMENOĞLU  
LATİFE TEKİN’İN SEVGİLİ ARSIZ ÖLÜM ROMANINDA BÜYÜLÜ GERÇEKÇİLİK Ss, 417-426
MAGICAL REALISM IN LATIFE TEKIN’S SEVGILI ARSIZ OLUM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1360
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet GÖKÇEGÖZOĞLU  
ZÜHRE - TAHİR HİKÂYESİNİN TÜRKMEN VE KUMUK VARYANTLARININ EPİZOTLARINA GÖRE İNCELENMESİ Ss, 427-449
ZÜHRE - TAHİR THE STORY OF THE ACCORDING TO EPISODES OF INVESTIGATION AND KUMUK VARIANT TURKMEN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1324
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet GÖKÇİMEN  
EKİM DEVRİMİ TEMALI TÜRKMEN ROMANLARINDA RUS TİPLER Ss, 451-466
RUSSIAN TYPES IN TURKMEN NOVELS THE THEME OF WHICH IS THE OCTOBER REVOLUTION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1369
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bayan KERİMBEKOVA  
KAZAK AKINI FARİZA ONGĞARSINOVA POEMALARININ TARİHÎ-SYUJETTİK NEGİZLERİ Ss, 467-488
KAZAKH POET FARIZA ONGARSYNOVA POEMS BASIS OF THE HISTORICAL STORY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1389
Özet | Abstract | Tam Metin |

Togrul HALİLOV  
NAHÇIVAN’IN KUYUMCULUK TARİHİ Ss, 489-504
THE HISTORY OF JEWELLERY OF NAKHCHIVAN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1341
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ömer SUBAŞI  
XI. YÜZYILDA ANADOLU’DA MEYDANA GELEN DOĞAL AFETLER Ss, 505-535
NATURAL DISASTERS WHICH TOOK PLACE IN ANATOLIA IN THE 11th CENTURY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1298
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kemal SAYLAN  
HÜSEYİN RIZA PAŞA’NIN 1888 TARİHLİ LAYİHASINA GÖRE SURİYE-LÜBNAN BÖLGESİ’NİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Kemal Ss, 537-560
PROBLEMS AND SUGGESTIONS FOR SOLUTIONS OF THE REGION OF SYRIAN-LEBANON ACCORDING TO HUSEYIN RIZA PASHA’S REPORT, DATED 1888
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1328
Özet | Abstract | Tam Metin |

Uğur AKBULUT  
TANZİMAT VE MEŞRUTİYET DÖNEMLERİNDE KAHVEHANELERDEN KAYNAKLANAN SOSYAL SORUNLARA DAİR BAZI TESPİTLER Ss, 561-583
SOME EVALUATIONS CONCERNING SOCIAL PROBLEMS ARISING FROM COFFEEHOUSES IN TANZIMAT AND CONSTITUTIONAL MONARCHY PERIODS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1320
Özet | Abstract | Tam Metin |

Lütfi BUDAK Mehmet BAŞARAN  
XIX. YÜZYIL ORTALARINDA ÇİNE KAZASININ SOSYOEKONOMİK YAPISI HAKKINDA GÖZLEMLER Ss, 585-605
OBSERVATIONS ABOUT THE SOCIO-ECONOMIC STRUCTURE OF ÇİNE DISTRICT IN THE MID-19TH CENTURY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1361
Özet | Abstract | Tam Metin |

Seda YILMAZ VURGUN  
1898 DÜKÇÜ İŞAN İSYANI (ANDİCAN AYAKLANMASI) Ss, 607-623
1898 DUKCHI ISHAN REBELION (ANDIJAN UPRISING)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1277
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet Ali GAZEL  
İTTİHAT VE TERAKKİ’NİN 1913 KONGRESİNDE HÜKÛMETİNE VE ŞAHSINA YÖNELİK İTHAMLARA AHMET MUHTAR PAŞA’NIN CEVABI Ss, 625-651
UNION AND PROGRESS PARTY CONGRESS IN 1913 ON THE CRITICISMS MADE ABOUT AHMET MUHTAR PASHA AHMET MUHTAR PASHA’S RESPONSE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1334
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ömer ERDEN  
MİLLÎ MÜCADELE DÖNEMİNDE ERZURUM VALİSİ MÜNİR BEY Ss, 653-674
MÜNİR BEY, THE GOVERNOR OF ERZURUM, IN WAR OF INDEPENDENCE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1326
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yakup KARATAŞ Mehmet Kerem KARASU  
XX. YÜZYIL BAŞLARINDA HINIS SANCAĞI’NIN İDARİ STATÜSÜ Ss, 675-691
ADMINISTRATIVE STATUS QUO OF SANJAK OF HINIS FOR EARLY XXth CENTURY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1318
Özet | Abstract | Tam Metin |

Selami SÖNMEZ  
MANASTIRLARIN SOSYOKÜLTÜREL YAPI VE FONKSİYONLARI Ss, 693-711
SOCIOCULTURAL STRUCTURE AND FUNCTIONS OF MONASTERIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1297
Özet | Abstract | Tam Metin |

İbrahim Caner TÜRK  
OSMANLI MEMLEKETLERİNDE İLKOKULLAR VE UMUMİ MEKTEPLER AÇILARAK BU MEKTEPLERİN ÇOĞALTILMALARI VE ISLAH EDİLMELERİNE DAİR II. ABDÜLHAMİD’E SUNULAN BİR LAYİHA Ss, 713-726
A PLEADING (LÂYİHA) TENDERING TO ABDÜLHAMID II ABOUT OPENING ELEMENTARY SCHOOLS AND PUBLIC SCHOOLS IN OTTOMAN MOTHERLAND AND INCREASING THE NUMBER OF THOSE SCHOOLS AND REHABILITATING THEM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1285
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tazegül DEMİR ATALAY  
YAZMA BECERİSİ AÇISINDAN ÖRNEK BİR KİTAP İNCELEMESİ Ss, 727-777
A SAMPLE BOOK WHICH REVIEW ON WRITING SKILLS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1357
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet GEDİK  
TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MEDYA OKURYAZARLIĞINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ Ss, 779-809
THE VIEWS OF THE PROSPECTIVE TURKISH TEACHERSON THE MEDIA LITERACY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1379
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nurşat BİÇER Faruk POLATCAN  
YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE KELİME ÖĞRENME STRATEJİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Ss, 811-828
EVALUATION OF VOCABULARY LEARNING STRATEGIES IN TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1436
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet FEYZİ  
DARÜ’L ELHAN’A AİT ANADOLU HALK ŞARKILARI DEFTERLERİNDE ERZURUM TÜRKÜLERİ Ss, 829-856
ERZURUM FOLK SONGS IN ANATOLIAN FOLK SONGS JOURNAL BELONGING TO DARÜ’L ELHAN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1303
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ferit YUSUPOV  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: PROF. DR. ERCAN ALKAYA’NIN MİŞER TATAR TÜRKÇESİ ADLI ESERİ ÜZERİNE Ss, 857-866
PROF. DR. ERCAN ALKAYA’NIN MİŞER TATAR TÜRKÇESİ ADLI ESERİ ÜZERİNE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1443
Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri