• Hızlı Erişim
  • Sayaç
  • Online Ziyaretçi : 82
    Bugün Toplam : 9
    Genel Toplam : 574420

52 SayıEditör
Doç. Dr. Osman MERT

Editör Yardımcısı
Doç. Dr. Funda KARA

Erzurum  2014

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenSerhat KÜÇÜK  
Şeyyad Hamza’nın Yûsuf u Zeliha’sındaki Arkaik Unsurlar Ss, 1-25
The Archaic Element in “Yusuf and Zeliha” of Şeyyad Hamza
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1280
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehrali CALP  
Kişi Adları Üzerine Dilbilimsel Bir Çalışma (Ağrı İli Örneği) Ss, 27-49
A Linguistic Study on Person Names (An Example of Agri Province)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1274
Özet | Abstract | Tam Metin |

Onur BALCİ  
Kazak ve Kırgız Türkçelerinde İstek Kipleri, İşlevleri ve İstek İşlevli Diğer Kipler Ss, 51-84
The Optatives of Kazakh and Kırghız, Their Functions and the Other Moods Which Fulfills Optative Functions
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1267
Özet | Abstract | Tam Metin |

Halime ÇAVUŞOĞLU  
19. Yüzyılın Sosyal ve Siyasi Olaylarına Bir Bakış: Bir Tarih Üstadı Nâfi ve Tarih Ss, 85-104
A View on Political and Socıal Events of 19th Century: Nâfi, A Master on Literary Art of Composing Chronograms and Historical Poems
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1289
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Akif GÖZİTOK  
Deli Birâder Gazâlî ve Miftâhu’l-Hidâye İsimli Eseri Ss, 105-139
Deli Birâder Ghazâlî and His Work Called Miftâhu'l-Hidâye
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1233
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nevin METE  
Kânûnî Sultan Süleyman’ın Şehzâde Mustafa’ya Yazdığı Vasiyet-Nâme Ss, 141-152
Kanunî Sultan Suleyman Wrote to Şehzâde Mustafa Testament
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1268
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdullah ŞENGÜL  
Necip Fazıl’ın Hayatında Üç Şehir: Kahramanmaraş, Kayseri, Erzurum Ss, 153-161
Three Cities in Necip Fazıl’s Life: Kahramanmaraş, Kayseri, Erzurum
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1290
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hatem TÜRK  
Salkım Söğütlerin Gölgesinde Romanının Sosyolojik Açıdan Değerlendirilmesi Ss, 163-179
Evaluation of the Novel Under the Shadows of Drooping Willows in Terms of Sociology
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1242
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nezahat ÖZCAN  
Mithat Cemal Kuntay’ın Üç İstanbul Romanında Tiplerin ve Dönemlerin Aynası Eşya Ss, 181-214
The Goods Being Reflection of the Characters and Periods at the Üç İstanbul that was Written by Mithat Cemal Kuntay
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1217
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet GÖKÇİMEN  
Köroğlu Destanı’nın Türkmen Varyantında Kafkas Coğrafyası Ss, 215-227
Caucasian Geography of Köroğlu Epic in Turkmen Varient
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1224
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cengiz GÖKŞEN  
Oyunların Çocukların Gelişimine Katkıları ve Gaziantep Çocuk Oyunları Ss, 229-259
Contributions of Games in Child Development and Gaziantep Children’s Games
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1241
Özet | Abstract | Tam Metin |

Aygün ORUCOVA  
Celil Memmedguluzade’nin Eserlerinde Osmanlı Tarihi, Dili ve Edebiyatı Ss, 261-272
Ottoman History, Language and Literature in Jalil Mammadguluzadeh’s Works
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat65
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa ŞAHİN (Dr. Per. Bnb) Cemile ŞAHİN  
Türk İstiklal Harbi’nde Askerlik Şubeleri ve Kilis Askerlik Şubesi Ss, 273-294
Recruiting Offices in the Turkish Independence War and Kilis Recruiting Office
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1225
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tahir KODAL  
Mustafa Kemal Atatürk ve Türk Ocakları Ss, 295-314
Mustafa Kemal Atatürk and Türk Ocakları (Turkish Societies)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1291
Özet | Abstract | Tam Metin |

İrfan GÖRKAŞ  
“Şiiri Bilime Uygulamak” Yahut Sünbülzade Vehbi’nin Hikmet Anlayışı ve İlimlere Bakışı Ss, 315-330
“Applying Poetry to the Sciences” or Sunbulzade’s Philosophy Understanding and View to Sciences
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1261
Özet | Abstract | Tam Metin |

A. Halim ULAŞ Gökçe TEDİK, Oğuzhan SEVİM  
İlkokul 4. Sınıfta Uygulanan Yaratıcı Drama Etkinliklerinin Öğrencilerin Yaratıcılık Düzeylerine Etkisi Ss, 331-350
The Effect of Creative Drama Activities in the Fourth Grade of Primary School in Turkey on Creativity Levels of Students
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1235
Özet | Abstract | Tam Metin |

İbrahim Caner TÜRK  
“Türkiye’de Orta Tahsil” Başlıklı Risaleye Göre Osmanlı İmparatorluğu’ndan Ulus Devlet Türkiye’ye İntikal Eden Ortaöğretim Mirası Ss, 351-378
Secondary Education Legacy that is inherited from Ottoman Empire to the Nation-State Turkey According to the Booklet Entitled “Secondary Education in Turkey”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1238
Özet | Abstract | Tam Metin |

Oğuzhan SEVİM Mehmet GEDİK  
Ortaöğretim Öğrencilerinin Konuşma Kaygılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Ss, 379-393
The Investigation of Speech Anxiety of Secondery School Students According to Some Variables
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1236
Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri