• Hızlı Erişim
  • Sayaç
  • Online Ziyaretçi : 75
    Bugün Toplam : 4
    Genel Toplam : 574415

51 SayıEditör
Doç. Dr. Osman MERT

Editör Yardımcısı
Doç. Dr. Funda KARA

Erzurum  2014

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenNurdin Useev  
Kalbak-Taş XX (A 43) ve Kalbak-Taş XXI (A 44) Yazıtları ya da Eski Türklerde Okuryazarlık Ss, 1-15
The Inscriptions Kalbak-Tash XX (A 43) and Kalbak-Tash XXI (A 44) or Literacy in Old Turks
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1223
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bahadır GÜNEŞ  
Çıldır Merkez Ağzı Üzerine Ss, 17-34
On The Çıldır Center Dialect
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1209
Özet | Abstract | Tam Metin |

Çiğdem USTA  
“-San(Iz)A” Ekinin ve Olumsuzluğun Emir Kipliğine Katkısı Ss, 35-46
Contribution of Suffix “- San(Iz)A” and Negation to Command Modality
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat138
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sibel ÜST  
Hüsrev Şîrîn ve Ferhad Karakterleri Üzerine Ss, 47-62
On The Characters of Husrev, Shirin and Ferhad
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1230
Özet | Abstract | Tam Metin |

Murat ÖZTÜRK  
Divan Şairinin Nimet ve İktidar Ekseninde Ulusları Ötekileştirmesi Ss, 63-88
Othering of Nations by Divan Poet in the Axis of Blessing and Power
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat53
Özet | Abstract | Tam Metin |

Selami ECE  
Metin Tamiri Ss, 89-109
Text Reparation
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1248
Özet | Abstract | Tam Metin |

Meheddin İSPİR  
Medhiyelerin Siyâset-Nâme Türü Açısından Değerlendirilmesi Ss, 111-125
The Examination of Praises in Terms of Politics Books Genre
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1202
Özet | Abstract | Tam Metin |

Saadet KARAKÖSE  
Yalancı Şairin Gözüyle Yalana Bakış: Klasik Edebiyatımızda Yalan Ss, 127-169
A Sight to Lie Via of Liar Poem’s Eyes
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1247
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nazire ERBAY  
Hayriyye-i Nâbi, Lutfiyye ve Telemak Aynı Yüzyılların Farklı Kültürlerinden Çocuklara Ortak Nasihatler Ss, 171-185
Hayriyye-i Nâbi, Lutfiyye and Telemak Common Advises to Children From Different Cultures-Same Centuries
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat88
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nilüfer İLHAN  
Üstün İnsan Kavramı Merkezinde Açık Deniz Kenarında ve Yaban Romanları Üzerine Bir Karşılaştırma Denemesi Ss, 187-209
A Comparison Study on By The Open Sea And Yaban in Terms of The Concept of Superior Man
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1219
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa AYDEMİR  
Ceyhun Atuf Kansu’nun Şiir Sanatı ve Şiirinde Çocuk Ss, 211-228
Ceyhun Atuf Kansu’s Poetry and the Child in His Poetry
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1250
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şenay KIRGIZ KARAK  
Edebiyatta Yankılanan Bir Seda: Göç Ss, 229-243
An Echoing Voice in Literature: Migration
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1243
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gökay DURMUŞ  
Üç İstanbul’un Kadınları Ss, 245-268
The Women of Üç İstanbul
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1244
Özet | Abstract | Tam Metin |

Melahat BAYRAM  
Thomas Bernhard’ın ‘‘Neden’’ ve ‘‘Mahzen’’ Adlı Eserlerinde Müzik Motifi Ss, 269-284
Music Theme in Literary Works ‘‘Neden’’ and ‘‘Mahzen’’ of Thomas Bernhard
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1246
Özet | Abstract | Tam Metin |

Merdan GÜVEN  
Türk Halk Oyunlarında Kartal Figürü Ss, 285-302
Eagle Figure in Turkish Folk Dances
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat82
Özet | Abstract | Tam Metin |

Özkan DAŞDEMİR  
Erzurum Yöresi Türkülerinde Ana-Metinsel Dönüşümler Ss, 303-317
Hypertextual Transformations in the Folk Songs of Erzurum Region
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat235
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet Güngör  
Kırgızlarda Kartalla Avcılık Geleneği Ss, 319-339
Hunting Tradition with Eagles in Kyrgyz
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1239
Özet | Abstract | Tam Metin |

Aygün ORUCOVA  
Celil Memmedguluzade’nin Müslüman Kadınının Hayatını Ele Alan Mizahi Şiirleri Ss, 341-347
The Satires Dealing with the Life of Azerbaijani Women by Jalil Mammadquluzadeh
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1144
Özet | Abstract | Tam Metin |

Emir KASIMOV Çeviren: Beşir MUSTAFA  
Azerbaycan-Tataristan Edebî-Medeni İlişkilerinden Ss, 349-355
A Part From Relationship Between Azerbaijan and Tatarstan
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1249
Özet | Abstract | Tam Metin |

Turhan KAYA  
Kırım Türklerinin 1944 Sürgününün 70. Yılında Kültür ve Sanattaki İz Düşümleri Üzerine Düşünceler Ss, 357-378
Reflections on Culture and Arts in the 70th Anniversary of Exile of Crimean Turks in 1944
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1227
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa MACİT  
Sosyal Medyada “İmam Hatipli” Temsilleri: Kolektif Bir Kimlik Söylemindeki Sosyal-Bilişsel İzdüşümler Ss, 379-394
“İmam Hatip” Representatives in the Social Media: Social-Cognitive Projections in a Collective Identity Discourse
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1231
Özet | Abstract | Tam Metin |

Adnan KÜÇÜKOĞLU Adnan TAŞGIN, Akbar SAADNİE  
İranlı ve Türk Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Görüşleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma Ss, 395-416
A Comparative Research Upon Views of Turkish and Iranian Teacher Candidates About Teaching Profession
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1228
Özet | Abstract | Tam Metin |

Asuman Seda SARACALOĞLU Kerim GÜNDOĞDU, Nisa BAŞARA BAYDİLEK, Sanem UÇA  
Türkiye, Güney Kore ve Japonya’da Dershanecilik Sisteminin İncelenmesi Ss, 417-433
Investigation of Private Tutoring System in Turkey, South Korea and Japan
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1226
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sıddık BAKIR  
Türkiye’deki Yabancılara Türkçe Öğretim Merkezleri ve Atatürk Üniversitesi Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (Dilmer) Ss, 435-456
Turkish Teaching Centres to the Foreigners in Turkey and Ataturk University Language Teaching Application and Research Centre
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1251
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet DEMİRTAŞ  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: “Risâle-i Mûze-Dûzluk” Üzerine Ss, 457-461
About “Risâle-i Mûze-Dûzluk”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1216
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yusuf Babür  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Lâmi‘î Çelebi, Salâmân ve Absâl, Haz. Erdoğan Uludağ, Büyüyen Ay Yayınları, İstanbul 2013 Ss, 463-467
Lâmi‘î Çelebi, Salâmân ve Absâl, Haz. Erdoğan Uludağ, Büyüyen Ay Yayınları, İstanbul 2013
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1234
Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri