• Hızlı Erişim
  • Sayaç
  • Online Ziyaretçi : 76
    Bugün Toplam : 7
    Genel Toplam : 574418

50 SayıEditör
Doç. Dr. Osman MERT

Editör Yardımcısı
Doç. Dr. Funda KARA

Erzurum  2013

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenSerpil YAZICI ŞAHİN  
Yesevîlik Geleneğinde Yazılmış Bir Ramazan-Nâme Ss, 1-28
A Ramadan-nama Written in Yasawi Tradition
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat11
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sedat KARDAŞ  
Divan Şiirinde Sihir ve Büyünün Kaynağı: Hârût ve Mârût Ss, 29-46
The Source of Magic and Sorcery in the Divan Poetry: Hârût and Mârût
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat12
Özet | Abstract | Tam Metin |

Timuçin AYKANAT  
Cevrî Dîvân’ı Örnekçesinde Edebî Türler ve Tarzların Metin Kurulumundaki Rolü Ss, 47-64
Example of Cevrî’s Dîvân the Role of Literaty Genres and Styles in Text Setup
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat13
Özet | Abstract | Tam Metin |

Apdülkerim DİNÇ  
Halit Fahri Ozansoy’un Oyunlarinda Halk Kültüründen Gelen Unsurlar Ss, 65-72
The Elements Arising from Turkish Public Folklore in Halit Fahri Ozansoy´s Plays
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat14
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hacer GÜLŞEN  
Değirmen Motifi Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme Ss, 73-84
Comparative Research on a Mill Motive
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat15
Özet | Abstract | Tam Metin |

Samet AZAP  
Ötelerden Ötelere Çağrı: Kassandra Damgası Romanında Yapı ve İzlek Ss, 85-96
The Cure from Further to Further: The Structure and Theme in Kassandra Damgası
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat16
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sinan ÇİTÇİ  
Bir Devlet Adamı Olarak Fâik Âli Ozansoy Ss, 97-118
Fâik Âli Ozansoy as a Statesman
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat17
Özet | Abstract | Tam Metin |

Betül COŞKUN  
Kadınların İtiraf Vasıtası Olarak Mektup Hikâyeler -Tanzimat’tan Cumhuriyet’e- Ss, 119-136
Letter Stories as Means of Confession of Women -Fromthe Reform to the Republic-
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat18
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayşe TURAN KARABULUT  
Türk Halk Bilgisi Derneği Tarafından Yayımlanan Halk Bilgisi Haberleri Dergisi Hakkında Kısa Bir Değerlendirme Ss, 137-144
Turkish Folklore Association and Folklore News Magazine
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat19
Özet | Abstract | Tam Metin |

Merdan GÜVEN  
Türkülerin Varyantlaşması Ss, 145-156
Variations of Turkish Folk Songs
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat20
Özet | Abstract | Tam Metin |

Damira İBRAGİM  
Kazak Hikâyeciliğine Genel Bir Bakış Ss, 157-174
An Overview of the Kazakh Storytelling
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat21
Özet | Abstract | Tam Metin |

Vafa SAVAŞKAN  
Azerbaycan Eğitimcilerinden İsmail Bey Gutgaşınlı ve Avrupa Etkisinde Yazılan İlk Hikâyesi: Reşit Bey ve Saadet Hanım Ss, 175-194
İsmail Bey Gutgaşınlı, the one of the Azerbaijan Educators and His First Story Under the Effect of Europe: Reşit Bey and Saadet Hanım
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat22
Özet | Abstract | Tam Metin |

Togrul HALİLOV  
M.Ö. VI-I. Yüzyıllarda Nahçivan’da Seramikçilik Ss, 195-204
Pottery in Nakhchivan in IV-I Millenniums B.C.
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat23
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa ŞAHİN  
Orta Çağ’da Herât Bölgesinde Tarım, Tarımsal Sulama ve Sulama Hukuku Ss, 205-218
In the Middle Ages, Agriculture, Agricultural Irrigation and Irrigation Law in Herat
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat24
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tülay YÜREKLİ  
İlhanlılar Döneminde Musul’da Siyasi ve Ekonomik Durum Ss, 219-228
The Political and Economic Situation in Mosul During the Ilkhanids Period
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat25
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cüneyt COŞKUN  
XVII. Yüzyıl Osmanlı’da İktidar-Bilim İlişkisi Ss, 229-240
The Relationship between Power and Science in the Ottoman State in XVII Century
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat26
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fahri HACILAR  
Gürcistan’daki Türk Maddi-Kültürel Mirası Hakkında Ss, 241-248
About the Turkish Material and Cultural Heritage in Georgia
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat27
Özet | Abstract | Tam Metin |

Asaf ÖZKAN  
1947 Muhtarlık Seçimleri Bağlamında Urfa’da Parti Mücadeleleri Ss, 249-268
Political Party Struggles in Urfa as Part of 1947 Mukhtar Election
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat28
Özet | Abstract | Tam Metin |

İbrahim İNCİ  
İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye’de Tek Parti Hükümetlerinin İaşe Politikaları Ss, 269-288
The Subsistence Politics of One Party Governments in Turkey During the Years of World War II
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat29
Özet | Abstract | Tam Metin |

İrfan GÖRKAŞ  
Farabi’nin İnsan Tasavvuru Ss, 289-304
The Human Concept On Farabi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat30
Özet | Abstract | Tam Metin |

M. Emin KAYSERİLİ Memduha SATIR  
Küreselleşme Sürecinin Ulusal Kültür ve Sanata Etkisi Ss, 305-318
Effect of Globalization Process on National Culture and Art
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat31
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yusuf TEPELİ Arzu S. ERTANE BAYDAR  
Yazılı Anlatım Becerisi Kazandırma Çalışmalarında Anlatım Türlerinin Önemi Ss, 319-326
The Importance of Expression Types in the Studies of Getting the Skill of Written Expression
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat32
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nurşat BİÇER Kürşad Çağrı BOZKIRLI, Onur ER  
Türkçe Öğretmeni Adaylarının Bilimsel Araştırmaya Yönelik Tutumlarının Değerlendirilmesi Ss, 327-342
Evaluation of Attitudes Towards Scientific Research of Turkish Language Prospective Teachers
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat33
Özet | Abstract | Tam Metin |

Uğur BAŞARAN  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Divan Şiirinde Ashâb-ı Kehf ve Râşih’in Ashab-ı Kehf Mesnevîsi Ss, 343-346
Divan Şiirinde Ashâb-ı Kehf ve Râşih’in Ashab-ı Kehf Mesnevîsi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat34
Özet | Abstract | Tam Metin |

Leylâ KARAHAN  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Zeynep Korkmaz’ın Türkiye Türkçesinin Temeli Oğuz Türkçesinin Gelişimi Adlı Eseri Üzerine Ss, 347-350
Zeynep Korkmaz’ın Türkiye Türkçesinin Temeli Oğuz Türkçesinin Gelişimi Adlı Eseri Üzerine
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat35
Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri