• Hızlı Erişim
  • Sayaç
  • Online Ziyaretçi : 66
    Bugün Toplam : 4
    Genel Toplam : 574415

49 SayıEditör
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Özgür GÜVENÇ

Editör Yardımcısı


Erzurum  2013

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenAli Osman SOLMAZ  
Sinanoğlu’nun Ümîdü’l- Müznibîn Adlı Eseri ve Eserde Vesiletü’n-Necât’ın İzleri Ss, 1-8
Ümîdü’l-Müznibîn by Sinanoğlu and the Affects of Vesîletü’n-Necât on the Work
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1156
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bahri KUŞ  
Millî Lisan Anlayışının Ömer Seyfettin’in Hikâyelerindeki Yansımaları Ss, 9-16
Reflections of National Language in Stories by Ömer Seyfettin
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1157
Özet | Abstract | Tam Metin |

Rysbek ALİMOV  
Eski Türk Runik Metinlerdeki Esiz Üzerine Ss, 17-38
On Esiz in the Old Turkic Inscriptions
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1158
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hüsna KOTAN  
Türkçeleşme ve Mehmet Emin Yurdakul’un Türkçe Şiirleri Ss, 39-54
Etymological Translation into Turkish and
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1159
Özet | Abstract | Tam Metin |

Turgut BAYDAR  
İsim + Yardımcı Fiil Şeklinde Oluşan Birleşik Fiiller Üzerine Ss, 55-66
On Compound Verbs Which Are in the Form of Noun + Auxiliary Verb
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1161
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ümit Özgür DEMİRCİ  
Şeyyâd Hamza’nın Yûsuf u Zelihâ’sında Yanlış Algılanan Bir Kelime Üzerine Ss, 67-72
In The Şeyyâd Hamza’s Yûsuf u Zelihâ Incorrectly Perceived On The One Word
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1163
Özet | Abstract | Tam Metin |

Murat ÖZTÜRK  
Tarih ve Siyasetnameler Çerçevesinde Klasik Türk Edebiyatında Vezir Hikâyeleri Ss, 73-94
Vizier Stories in Classical Turkish Literature within the Frame of History and Politic Books
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1165
Özet | Abstract | Tam Metin |

İbrahim GÜLTEKİN  
Nâbî’nin İki Gazelinde Kalb’den Anlama Giden Yol Ss, 95-116
The Way From the Art of Kalb to Meaning in Nabi’s Two Lyrics
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1167
Özet | Abstract | Tam Metin |

Serhat KÜÇÜK  
Zâtî Dîvânı’nda Arkaik Unsurlar Ss, 117-130
Archaic Elements in the Diwan of Zâtî
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1169
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mayramgül DIYKANBAYEVA  
Kırgız Türklerinde Evlilik ve Buna Bağlı İnanışlar Ss, 131-144
Marriage and Relevant Believes in Kyrgyz Turks
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1171
Özet | Abstract | Tam Metin |

Betül COŞKUN  
Adalet Ağaoğlu’nun Hikâyelerinde Bir Eleştiri Vasıtası Olarak İroni Ss, 145-170
Irony, as a Means of Criticism in the Stories of Adalet Ağaoğlu
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1160
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatih YALÇIN  
Postmodern Dünyada Geleneğin Yeniden İnşası ya da Ticari Bir Meta Olarak Keşfi ve Çağdaş Türk Romanında Gelenek Sorunu Ss, 171-184
Reconstruction or Invention of Tradition as a Commercial Meta in Postmodern World and Tradition Problem in Modern Turkish Novel
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1162
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hacer GÜLŞEN  
“Demircilerin Grevi” Şiiri ve Tevfik Fikret’te François Coppée Tesiri Üzerine Bir İnceleme Ss, 185-192
“The Ironsmiths’ Strike” Poem and A Study on the Effect of François Coppée on Tevfik Fikret
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1164
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hasan YÜREK  
Ermişlik ve Dağın Öte Yüzü Üçlemesi Ss, 193-202
Saintliness and the Trilogy of “Dağın Öte Yüzü”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1166
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Emin ULUDAĞ  
Ahmet Arif’in Şiirlerinde Anadolu Sevgisinin Yansımaları Ss, 203-210
The Reflection of Anatolia Love in Ahmet Arif’s Poems
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1168
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet YILMAZ  
İsmet Özel’in ‘Sevgilim Hayat’ Şiirinin Marksist Estetik Açısından Tahlili Ss, 211-222
The Assay (ANALYSIS) of İsmet Özel’s ‘My Darling Life’ Poem in Terms of Marxist Aesthetics
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1170
Özet | Abstract | Tam Metin |

A. Mecit CANATAK  
Postmodern Polisiye Roman ve Pınar Kür’ün Bir Cinayet Romanı Ss, 223-238
Postmodern Detective Story and Pınar Kür’s A Murder Novel
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1172
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayşe BALKAN  
Cihan Aktaş’ın Azize’nin Son Günü Adlı Hikâye Kitabındaki Azerbaycan Kültürüne Ait Unsurlar Ss, 239-250
The Elements of Azerbaijani Culture in Cihan Aktaş’s Novel ‘Azize’nin Son Günü’
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1173
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ospanova Akhur ABDUJAPARKIZI  
Mağcan Cumabay ve Döneminin Diğer Şairlerinde Milli Ülkü Ss, 251-260
The National Ideal on Mağcan Cumabay and Other Poets of His Time
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1174
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali Servet ÖNCÜ  
Tevfik Paşa Hükümeti’nin Programı ve Meclis-i Mebusan’daki Müzakereleri Ss, 261-280
The Program of Tevfik Paşa Cabinet and its Debate in the Ottoman Parliament
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1175
Özet | Abstract | Tam Metin |

Beşir MUSTAFA  
Karabağ’ın İşgal Süreci ve Bölgede Yaşanan Son Olaylar Çerçevesinde Çözüm Arayışları Ss, 281-294
Recent Events in the Region in The Process of İnvasion of Karabakh and the Search for Solutions
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1176
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cemil KUTLU  
İdealist Bir Cumhuriyet Hekimi; Salim Cimilli Ss, 295-308
Salim Cimilli an Idealist Doctor of Republic
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1178
Özet | Abstract | Tam Metin |

Erdal AYDOĞAN  
Yeni Belgeler Işığında Bitlis Vukuatı Ss, 309-322
The Bitlis Case in the Light of New Documents
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1179
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ömer SUBAŞI  
Arap Akınlarına Kadar Artvin ve Çevresi Ss, 323-342
Artvin and Its Surroundings until Arabian Invasion
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1180
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hasan ŞAHİN  
Kırım Harbi’nde (1853-1856) Doğu Anadolu Cephesi'nde Cereyan Eden Muharebelerde Başı-Bozuk Birlikleri Ss, 343-358
The Irregular Armies in Battles at the East Anatolian at the Period of the Crimean War
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1181
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şerife TALİ  
Kayseri/Gesi Mezarlığı Mezar Taşları Üzerine Bir Değerlendirme Ss, 359-390
An Evaluation on the Gravestones of the Gesı Cemetery in Kayseri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1182
Özet | Abstract | Tam Metin |

Eyup ŞİMŞEK  
Çok Partili Dönemde Yeniden Din Eğitimi ve Öğretimine Dönüş Süreci (1946-1960) Ss, 391-414
The Process of Return to Religious Education and Training in a Multi-Party Period (1946-1960)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1183
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yusuf Tuncer KÜÇÜKBATUR  
19. Yüzyılda Türk ve Alman Toplumlarında Sosyal Yapı ve Değişim Olgusu Ss, 415-422
The Matter of Change and Social Structure in Turkish and German Communities in 19th Century
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1184
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nilay KINAY  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Hüsnüne Aşk Olsun Ss, 423-425

Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1185
Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri