• Hızlı Erişim
  • Sayaç
  • Online Ziyaretçi : 85
    Bugün Toplam : 6
    Genel Toplam : 574417

48 SayıEditör
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Özgür GÜVENÇ

Editör Yardımcısı


Erzurum  2012

 | Kapak  | İçindekiler  | Editördenİdris Nebi UYSAL  
Karaman’da Bir Yer Adı: Elbis Ss, 1-8
A Place Name in Karaman: Elbis
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1117
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatih ERBAY  
Türkçe-Ermenice Kelime Alışverişi ve Tapan Kelimesi Üzerine Ss, 9-16
Turkish-Armenian Vocabulary Exchange: The Case of the Word Tapan
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1118
Özet | Abstract | Tam Metin |

Serkan ÇAKMAK  
Gösteren ve Gösterilen Boyutlarıyla Türkçede ‚Güzellik? Kavramı Üzerine Ss, 17-40
On Concept of Niceness in Turkish with It’s Signifier and Signified Aspects
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1119
Özet | Abstract | Tam Metin |

Jazira ALIBEKOVA  
"Çalıkuşu" Romanındaki Deyimleri Kazakçaya Aktarma Yöntemleri Ss, 41-50
The Methods of Translation of Phrasal Words in Novel "Çalıkuşu" into Kazakh Language
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1120
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet TOPAL  
Klasik Türk Şiirinde "Şam-ı Şerif" Ss, 51-70
Sham-ı Sherif? in Classical Turkish Poetry
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1121
Özet | Abstract | Tam Metin |

Adem ÇATAK  
Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî’nin Nafs Kavramina Getirdiği Metaforik Yaklaşımlar Ss, 71-102
Metaphorical Approaches to the Notion of Nafs by Mevlana Celaleddın Rumi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1122
Özet | Abstract | Tam Metin |

Metin ÖZARSLAN  
Yaşnâmeleri Bağlamında İki Âmâ Âşığın Sanat Yolculuğu Ss, 103-116
The Artistic Journey of Two Blind Minstrels in the Context of Their 'Yaşnâme?s
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1123
Özet | Abstract | Tam Metin |

Adem BALKAYA  
Âşık Tarzı Şiir Geleneğinde Kalenderî Türü Ss, 117-132
The Kalenderi Genre in the Turkish Minstral Tradition
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1124
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet SOĞUKÖMEROĞULLARI  
Nüzhet Erman’ın Şiirlerinde Hacı Bektaş Veli Algısı Ss, 133-146
Hacı Bektaş Veli Perception in Nüzhet Erman Poems
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1125
Özet | Abstract | Tam Metin |

Lütfi SEZEN  
Prof. Dr. Mümtaz Turhan’ın Millî Kültür ve Halk Kültürü İle İlgili Görüş ve Önerileri Ss, 147-154
Views and Suggestions About the National Culture and Folk Culture of Prof. Dr. Mümtaz Turhan
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1126
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayşe ULUKAN  
Farklılığın Renk ve Sayılarda Buluşan Aynılığı Ss, 165-190
Sameness of Difference Meeting in Numbers and Colors
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1127
Özet | Abstract | Tam Metin |

Murat KOÇ  
‘‘Üdebâ-yı Nisvânın Yardımcısı’’ Ahmet Midhat Efendi ve Fatma Aliye Hanım Ss, 191-216
Ahmet Midhat Efendi and Fatma Aliye Hanım As A Supporter of Female Writers
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1128
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kemal EROL  
Batılılaşma Sürecinde ‘Feminizm’in Tehdidi Altındaki Türk Aile Yapısını ve Evlilik Kurumunu Belgeleyen Roman: Jön Türk Ss, 217-240
Feminism and Cultural Change in the Process of Westernization Documenting Roman: The Jön Türk
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1129
Özet | Abstract | Tam Metin |

Selahattin ÇİFTÇİ  
Tarihî Gerçeklere Sâdık Bir Roman: Plevne Ss, 241-256
A Novel Faithful to Historical Facts: Plevne
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1130
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa ŞENTÜRK  
Mûsâ Cârullah'ın Eğitim Üzerine Düşünceleri: ‚Tarîhu'l-Kur'ân Ve'l-Mesâhıf? Adlı Eseri Bağlamında Ss, 257-268
Mûsâ Cârullah’s Thoughts on Education: in the Context of His Work ‚Târîhu’l-Kur’ân Ve’l-Mesâhıf?
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1133
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali KAFKASYALI  
Karapapak Türkleri Ss, 269-304
Karapapak Turks
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1131
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet TEZCAN  
Yabgu Unvanı ve Kullanımı (Kuşanlardan İlk Müslüman Türk Devletlerine Kadar) Ss, 305-346
Title of Yabghu and its Usage in the Nomadic Titulature (From the Kushans to the First Islamic Turkish States)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1132
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yakup KARATAŞ Eyüp KUL  
XIX. Yüzyılın Sonlarında Bayezid Sancağı’ndaki Aşiretler ve İskân Politikası Ss, 343-364
Tribes of Sanjak of Bayezid and Settlement Policy at the Ends of Nineteenth Century
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1134
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cihat AYDOĞMUŞOĞLU  
Şah Abbas Devrinde (1587-1629) İran’da Ticarî Hayat Ss, 365-386
Commercial Life of Iran in the Shah Abbas Period (1587-1629)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1135
Özet | Abstract | Tam Metin |

Osman GÜRBÜZ  
İktidara Uzanan Yolda Eyyûbî Ailesinin Serüveni Ss, 387-406
Adventure of Ayyubid Family on the Way of Power
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1136
Özet | Abstract | Tam Metin |

Seyit TAŞER  
Sivas’ta Gayrimüslim Okullar Hakkında Tutulan Rapor Ss, 407-424
The Report Kept About Nonmuslim Schools in Sivas (1914)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1137
Özet | Abstract | Tam Metin |

Rana Ece KARAHAN  
Eski Türklerde Şehircilik Ss, 425-440
Urbanization in Old Turks
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1138
Özet | Abstract | Tam Metin |

Çeviren: Bahar GÜNEŞ  
Türk Dillerinde Sesleniş Sözcükleri Ss, 441-446

Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1139
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kasım BİNİCİ  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Atatürk Üniversitesi e-Dergi Portalı Ss, 447-452

Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1140
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hüsna KAVAKLIÇEŞME  
Ölümünün I. Yılında Büyük Türk Romancısı Cengiz Dağcı Ss, 453-456

Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1141
Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri