• Hızlı Erişim
  • Sayaç
  • Online Ziyaretçi : 51
    Bugün Toplam : 2
    Genel Toplam : 574412

47 SayıEditör
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Özgür GÜVENÇ

Editör Yardımcısı


Erzurum  2012

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenAziz MERHAN  
Türkçe ve Özbekçe Eşsesli Sözcük Karşılaştırması Ss, 1-16
Turkish and Uzbek Homonymic Word Comparison
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1090
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ersen ERSOY  
XVI. Asır Osmanlı Sahası Şairlerinden Subhî’nin (Ö. 1548/49) Çağatayca Şiirleri Ss, 17-36
Ghazals Written in Chaghataı Turkish of Subhî (D. 1548/49) An Ottoman Poet of XV’th Century
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1091
Özet | Abstract | Tam Metin |

Leylâ RAUPOVA  
Yapısal Dilbiliminde Birleşik Cümlelerle İlgili Sorunlar Ss, 37-50
Problems About Conpound Sentences in Sructural Linguistics
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1092
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sedat ADIGÜZEL  
Azerbaycan Türkçesi ve Türkiye Türkçesi Arasında Aktarma Üzerine Bazı Problemler Ss, 51-56
Some Problems on the Translation Between Turkey Turkish and Azerbaijan Turkish
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1093
Özet | Abstract | Tam Metin |

Arzu S. ERTANE BAYDAR  
Şakir Selim’in Edebî Şahsiyetine Dair Notlar Ss, 57-74
Notes on Şakir Selim’s Literary Personality
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1094
Özet | Abstract | Tam Metin |

Behice VARIŞOĞLU İzzet ŞEREF, İsa YILMAZ  
Türkçe Öğretmeni Adaylarının Zaman Yönetimi Becerileri ve Tutumlarının İncelenmesi Ss, 75-86
A Study on Time Management Skills and Attitudes of Prospective Turkish Teachers
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1095
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatma ÖZTÜRK DAĞABAKAN  
Toplumdilbilimsel Bir Kavram Olarak Kadın-Erkek Dil Ayrımına Türkçe ve Almanca Açısından Bir Yaklaşım Ss, 87-106
An Approach of Turkish and German to Language Discrimination of Man and Women as a Sociolinguistic Concept
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1096
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nazire ERBAY  
Fuzûlî Gazellerinin Bilinmeyen Bir İlham Kaynağı: “Cem Şâiri” Edirneli Şâhidî Ss, 107-118
Unknown a inspirer of Fuzûlî’s Ghazals: “Cem Şairi” Edirneli Şâhidî
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1098
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sedat KARDAŞ  
Divan Şiirinde Resim ve Heykel Ss, 119-146
Painting and Sculpture in Divan Poetry
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1099
Özet | Abstract | Tam Metin |

Damla MİMİR  
Ahmedî’nin “Cemşîd u Hurşîd” Mesnevîsinin Sosyal Zemini Ss, 147-176
Social Ground in Ahmedi’s “Cemşid u Hurşid”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1100
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şerif DEMİR  
Damat Mahmut Celaleddin Paşa ve Cenazesi Ss, 177-188
Damat Mahmut Celalettin Pasha and His Funeral
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1101
Özet | Abstract | Tam Metin |

Elif Şebnem KOBYA  
Tebrizli Şems’in Feracesinin Özdeşleyim Kuramına Göre İncelenmesi Ss, 189-196
The Analize of Tebrizli Şems’s Ferace with the Empaty
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1102
Özet | Abstract | Tam Metin |

Recai KIZILTUNÇ  
Halfelik ve Harezm Halfeleri Ss, 197-210
Khalfe Tradition and Khorezmian Khalfes
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1103
Özet | Abstract | Tam Metin |

Caner SOLAK  
Bir Ekoeleştiri Denemesi: Behiç Ak’ın Tek Kişilik Şehir Oyununda Birey, Toplum ve Çevre İlişkileri Ss, 211-224
An Essay on Ecocriticism: Interrelations Among Persons, Society and Environment in Behiç Ak’s Play, Tek Kişilik Şehir
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1104
Özet | Abstract | Tam Metin |

Recep DÜNDAR Mesut AYDIN  
Karaman Eyaleti Niğde Kazasından Kıbrıs’a Göçürülen Aileler Ss, 225-256
Families Emigrating to Cyprus from the Nigde District of Karaman Province
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1105
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet Ali GAZEL  
Müstecabizâde İsmet Bey’in Midilli Sürgünü ve Sürgünden Kurtulma Girişimleri Ss, 257-276
The Midilli Deportation of Müstecabizade İsmet and His Escaping Efforts
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1106
Özet | Abstract | Tam Metin |

Beşir MUSTAFA  
Nahçıvan Olayları ve General Andranik Ozanyan’ın Nahçıvan’daki Katliamı (Arşiv Belgelerinin İzinden) Ss, 277-302
The Incidents And General Andranik Ozanyan’s Massacre in Nakhichevan (In the Wake of Archive Documents)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1107
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şerif KORKMAZ  
Osmanlı Sultanlarının Gelibolu ve Çanakkale Gezileri Ss, 303-318
Excursions of the Ottoman Sultans to Gelibolu and Çanakkale
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1108
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sacit UĞUZ  
Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Modernleşme Sürecinde Tarsus’ta Eğitim Ss, 319-354
Education in Tarsus at Process of Modernization from Administrative Reforms to Republic
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1109
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hüseyin ODABAŞ Yonca ODABAŞ  
Türkiye’de Akademik Açık Dergi Yayıncılığı ve Atatürk Üniversitesi’nde Açık E-Dergi Uygulaması Ss, 355-370
Open Academic Journal Publishing in Turkey and the Imlementation of Open e-Journal in Atatürk University
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1110
Özet | Abstract | Tam Metin |

Çeviren: Ümit Özgür DEMİRCİ  
Eski Türkçedeki {-Dok} İsim-Fiil Eki Üzerine Ss, 371-378

Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1111
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hüsna KAVAKLIÇEŞME  
Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Çalıştayı Ss, 371-378

Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1114
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hüsna KAVAKLIÇEŞME  
Ölümünün 300. Yılında Bestekâr Buhurizade Mustafa Itri Efendi Ss, 391-392

Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1115
Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri