• Hızlı Erişim
  • Sayaç
  • Online Ziyaretçi : 75
    Bugün Toplam : 4
    Genel Toplam : 574415

44 SayıEditör
Muammer AKPINAR

Editör Yardımcısı


Erzurum  2010

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenFaruk GÜRBÜZ  
Fiilleri Sıfat-Fiil Yapan Ekler Midir, Kullanım Mı? Ss, 1-21
Which One Makes The Verbs Particibal? Suffix Or Usage?
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1026
Özet | Abstract | Tam Metin |

Erdal KARAMAN  
Azerbaycan Sahasında Hazırlanan İlk Rusça-Türkçe Sözlük Ss, 23-35
Russian-Turkish Dictionary
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1027
Özet | Abstract | Tam Metin |

Recep DEMİR  
Hamdî’nin Yûsuf U Züleyhâ Mesnevisinde Tercüme Ve Yerli Söylem Ss, 37-63
Translatıon And Natıonal Dıscourse In Hamdi’s Masnavı Yusuf And Zulayha
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1028
Özet | Abstract | Tam Metin |

İrfan GÖRKAŞ  
Ahmet Mithat Efendi ve “Hikmet-İ Cedide” Ss, 65-80
Ahmet Mithat Efendi And “New Philosophy”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1029
Özet | Abstract | Tam Metin |

Süleyman TÜLÜCÜ  
Behlûl Ss, 81-86
Buhlul
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1030
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tuncer KÜÇÜKBATIR  
19. Yüzyıl Türk ve Alman Toplumlarında Kültür Krizi Ss, 87-95
Cultural Crisis In Turkısh And German Society In Nineteenth Century
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1031
Özet | Abstract | Tam Metin |

Türkan GÖZÜTOK  
19.Yüzyıl Batı Seyahatnamelerinde Ortadoğu ve İstanbul İmgesi: François René De Chateaubriand Örneği Ss, 97-117
Istanbul And Middle East İmage İn Western Itineraries Of 19 Th Century: François René De Chateaubriand Case
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1032
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yaşar TÜRKBEN  
Nurettin Topçu’ya Göre Spınoza’nın Hürriyet Anlayışı Ss, 119-129
According To Nurettin Topçu Spinoza’s Freedom Understanding
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1033
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yunus KAPLAN  
Türk Hamam Kültürünün Divan Şiirine Yansımaları Ss, 131-155
Reflectıons Of Bath Culture On The Classıcal Ottoman Poetry
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1034
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayşe FERSAHOĞLU EROĞLU  
Habibzâde Ahmet Kemal’in Kahramanlık Temalı Ninni Şiirleri Ss, 157-181

Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1035
Özet | Abstract | Tam Metin |

Reyhan KELEŞ  
Türk Edebiyatı’nda Nasihat Ss, 183-209
Advice İn Turkish Literature
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1036
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şergiyye HEZİYEVA  
Kars Âşıklık Geleneği ve Badeli Âşık Ss, 211-225
Kars Minstrel Tradition And Minstrel With Bade
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1037
Özet | Abstract | Tam Metin |

Erkan CEVİZLİLER  
Erzurum Polis Mektebi Ss, 227-246
Erzurum Police School
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1038
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ömer SUBAŞI  
Tarihi Kaynaklar Işığında Kaputru Savaşı Ss, 247-270
Kaputru War İn The Light Of Historical Sources
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1039
Özet | Abstract | Tam Metin |

Eyüp KUL  
1642 Tarihli Avârız Defterine Göre Şiran Kazâsı ve Köyleri Ss, 271-289
The Kaza Of Şiran And Vıllages Accordıng To Awarıd Regıster Dated 1642
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1040
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zülfiye KOÇAK  
Şer‘İyye Sicillerine Göre XVII. Yüzyılda Ayntab Şehrinde Ailenin Oluşumu (1600–1650) Ss, 291-306
The Creatıon Of Famıly Accordıng To Ser’ıyye Records İn The Ayntab City In Xvıı. Century (1600- 1650)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1041
Özet | Abstract | Tam Metin |

M. Abdullah ARSLAN Melek TOPARLAK  
XIX. Yüzyılın II. Yarısında Ordu Kazası* İle Çevresinde Trabzon Salnamelerine Göre Müslüman ve Gayrimüslimler Açısından Sayılarla Eğitim-Öğretim Ss, 307-324
Teaching And Learning With Numbers According To Trabzon Province Annuals In Terms Of Muslim And Non-Muslims
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1042
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gürkan Fırat SAYLAN  
İşgal İstanbul’unda Eli Kanlı Bir Örgüt: Hrisantos Çetesi Ss, 325-343
A Bloody-Mınded Organısatıon In Occupıed İstanbul: The Gang Of Hrisantos
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1043
Özet | Abstract | Tam Metin |

İbrahim İNCİ  
Atatürk Dönemi Türkiye’sinde Toprak Mülkiyet Dağılımı İle İlgili Bazı Düzenlemeler Ss, 354-359
Distribution Of Land Ownership When Atatürk Was Head Of The State
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1044
Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri