• Hızlı Erişim
  • Sayaç
  • Online Ziyaretçi : 76
    Bugün Toplam : 8
    Genel Toplam : 574419

43 SayıEditör
Muammer AKPINAR

Editör Yardımcısı


Erzurum  2010

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenEce BALİ  
Prof. Dr. Muhan Bali Ss, 1-3

Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat999
Özet | Abstract | Tam Metin |

Lütfi SEZEN  
Prof.Dr. Muhan Bali’nin Eserleri Ss, 5-7

Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1000
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ece BALİ  
Babam Muhan Bali Ss, 9-11

Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1001
Özet | Abstract | Tam Metin |

Türkiyat Dergisi  
Dostum, İş Arkadaşım Muhan [Bali] Ağabeyim Ss, 11-17

Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1002
Özet | Abstract | Tam Metin |

Lütfi SEZEN  
Muhan Bali'nin Öğrencisi Olmak Ss, 19-21

Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1003
Özet | Abstract | Tam Metin |

Filiz KIRBAŞOĞLU  
Hocam ve Babam Muhan Bali Ss, 23

Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1004
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dilaver DÜZGÜN  
Türk Gölge Oyunu Karagözde İstanbul Hayatı Ss, 25-33
Lıfe In Istanbul In Karagöz, The Turkısh Shadow Play
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1005
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Naci ÖNAL  
Bir Dobruca Masalı: Mahmut Pehlivan Ss, 35-48
A Tale Of Dobruja: Mahmut Pelıvan
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1006
Özet | Abstract | Tam Metin |

Filiz KIRBAŞOĞLU  
"Köroğlu'nun Zuhuru Kolu"nda İletişim Çatışmaları Ss, 49-53
Communıcatıon Conflıcts In "Koroglu's Appearance Epısode"
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1007
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yusuf Ziya SÜMBÜLLÜ  
Fal ve Falcılık Kavramı Ekseinde Türk Kültür Tarihinide Fal ve Kehânet Ss, 55-72
Fortune And Predıctıon On The Concept Of Fortune-Tellıng Spındle In The Hıstory Of Culture Of Turkısh
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1008
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nesrin FEYZİOĞLU  
Gelin Ağıtları Üzerine Bir Değerlendirme Ss, 73-92
An Overvıew On The Brıde Waılıngs
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1009
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet YILMAZ  
Ermeni Mitolojisi Üzerine Bir Değerlendirme Ss, 93-104
An Overvıew On Armenıan Mythology
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1010
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet GÖKÇİMEN  
Türkmen Edebiyatında Elifname Ss, 105-120
Elıfname In Turkmen Lıterature
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1011
Özet | Abstract | Tam Metin |

Süleyman EFENDİOGLU Adem İŞCAN  
Türkçe Ses Bilgisi Öğretiminde Ses Olaylarının Sınıflandırılması Ss, 121-143
Classıfıcatıons Of Phonetıc Events At The Turkısh Phonetıcs Teachıng
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1012
Özet | Abstract | Tam Metin |

Erhan DURUKAN  
Türkiye Türkçesinde Sözcük Grupları ve Öğretimi Üzerine Ss, 145-166
Word Groups And Theır Teachıng In Turkey Turkısh Language
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1013
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hilal OYTUN ALTUN  
Düzeltme İşareti ve Türkçede Yazıldığı Gibi Okunmayan Kelimeler Ss, 167-179
Cırcumplex And The Devıatıons From Phonetic Spellıng In Turkısh
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1014
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cem KARAKILIÇ Oğuzhan AYDIN  
Azerbaycan'daki Latin Alfabesi Tartışmalarına Türkiye'deki Azerbaycan Matbuatının Bakışı (1923-1930) Ss, 181-203
The Vıew Of Azerbaıjani Press In Turkey Over The Dıspute Of Latın Alphabet In Azerbaıjan (1923-1930)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1015
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mayramgül DIYKANBAYEVA  
Kırgız Adı Üzerine Ss, 205-210
Called On The Kyrgyz
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1016
Özet | Abstract | Tam Metin |

Murat ÖZTÜRK  
Divan Edebiyatı Aynasında Memurlar Ss, 211-230
Offıcers, In The Mırror Of Dıvan Lıterature
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1017
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yunus KAPLAN  
Bursalı Divan Şairi Hicrî ve Şiirleri Ss, 231-257
Classıcal Ottoman Poet Hicri, From Bursa And Hıs Poems
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1018
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fahir İZ Süleyman TÜLÜCÜ  
Şeyh Gâlib Ss, 259-289
Sheıkh Ghâlib
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1019
Özet | Abstract | Tam Metin |

Erkan GÖKSU  
Mardî Et-Tarsûsî'nin "Tabsıratu Erbâbi'l-Elbâb Fî Keyfiyyeti'n-Necât Fi'l-Hurûb" Adlı Eseri ve Ortaçağ İslâm Tarihçiliği Bakımından Önemi Ss, 291-307
The Book Of Mardî Al-Tarsûsî Entıtled “Tabsirat Arbâb Al-Albâb Fî Kayfiyyat Al-Najât Fi’l-Hurûb” And Its Importance
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1020
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bayram NAZIR  
II. Abdülhamid Dönemi Osmanlı-Macar Dostluk İlişkileri Ss, 309-317
Ottoman And Hungarıan Amıty In The Perıod Of The Second Abdülhamid
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1021
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cemil KUTLU  
I. Dünya Savaşı'nda Rusya'daki Türk Esirleri Ss, 319-328
Turkısh Slaves In Russıa Durıng The Fırst World War
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1022
Özet | Abstract | Tam Metin |

Firdes TEMİZGÜNEY  
Erzurum Şeker Fabrikası'nın Açılışı Ss, 329-343
Openıng The Erzurm Sugar Factory
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1023
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bahadır GÜNEŞ  
Ahmet Bican Ercilasun "Gülnar"Da Ne Diyor? Ss, 345-352
What Does Ahmet Bican Ercilasun Say In "Gülnar"?
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1024
Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri