• Hızlı Erişim
  • Sayaç
  • Online Ziyaretçi : 91
    Bugün Toplam : 6
    Genel Toplam : 574417

41 SayıEditör
Muammer AKPINAR

Editör Yardımcısı


Erzurum  2009

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenBahattin DARTMAN  
Yazının Keşfi Konusuna Dinî Metin ve Arkeolojik Bulgular Çerçevesinde Yeni Bir Yaklaşım Ss, 1-15
A New Approach To The Invention Of The Writing In The Context Of Religion Texts And Archaeological Findings
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat958
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nurdin USEEV  
Talasta Yeni Bulunan Eski Türk Yazıtı Ss, 17-24
New Ancient Turkish Inscription Founded In Talas
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat959
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hüseyin GÜFTA  
Mehmed Niyâzî’nin “Taraf-I Cânândan Uşşâka Hitâb Olarak Kaside” Adlı Eseri Üzerine Bir Deneme Ss, 25-34
Mehmed Niyâzi’s “Ode From The Beloved To Lovers”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat960
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdulkadir ERKAL  
Divan Şiirinde Şebistân-I Hayâl Tarzı Üzerine Ss, 35-45
On Şebistân-I Hayâl Style In The Divan Poetry

Özet | Abstract | Tam Metin |

Servet TİKEN  
Cahit Sıtkı Tarancı’nın Şiirlerindeki ‘Ayna’ İmgesine Psikanalitik Bir Yaklaşım Ss, 47-60
A Psychoanalytic Approach To The “Mirror” Image İn Cahit Sıtkı Tarancı’s Poems
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat962
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali TİLBE  
Nedim Gürsel’in Allah’ın Kızları’nda Yapısal ve İzleksel Öğeler Ss, 61-84
The Structural And Thematic Elements İn The Girls Of Allah By Nedim Gürsel
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat963
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet Özgür GÜVENÇ  
Kırk Sayısının Halk Edebiyatı Ürünlerinde Kullanımı Üzerine Bir İnceleme Ss, 85-97
A Study On The Use İn The Products Of The Folk Literature Of The Number Of Forty
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat964
Özet | Abstract | Tam Metin |

Orhan SÖYLEMEZ Semin Ceyda DEMİRCİOĞLU  
Kassandra Damgası'nda Önsezi/Hiss-İ Kablelvuku ve Kader Ss, 99-108
The Presentiment/ İntuition And Destiny In Kassandra Mark
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat965
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hüseyin BAYDEMİR  
Özbekistan’da İskender, Zülkarneyn, Lokman Hekim ve Hatem Tay İle İlgili Halk Anlatıları Ss, 109-130
Folk Stories About İskender (Alexander), Zülkaneyn, Lokman Hekim, Hatem Tay İn Uzbekistan
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat966
Özet | Abstract | Tam Metin |

Rövşen ALİZADE  
Astral Kültlerle Bağlı İnamlar Ss, 131-143
Believes About Astral Cults
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat967
Özet | Abstract | Tam Metin |

Haldun ÖZKAN  
Gümüşhane’de Osmanlı Dönemi Türbeleri Ss, 145-171
The Ottoman Period Tombs In Gümüşhane
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat968
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ümit KILIÇ  
Erzurum‘da Câfer Efendi Vakfı Ss, 173-187
Waqf Of Cafer Efendi In Erzurum
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat969
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet İNBAŞI  
Erzincan Kazâsı (1642 Tarihli Avârız Defterine Göre) Ss, 189-214
The Kaza Of Erzincan (According To Awarid Register Dated 1642)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat970
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet DEMİRTAŞ  
Kırım Savaşı ve 93 Harbi Sürecinde Osmanlı Memleketine Gelen Göçmenlerin Sevk ve İskânları Ss, 215-238
The Dispatch And Settlement Of The Immigrants Who Came To The Ottoman State During Kırım And 93 War
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat971
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdülkadir GÜL  
XIX. Yüzyılda Erzincan Kazasında Salgın Hastalıklar (Kolera, Frengi, Çiçek Ve Kızamık) Ss, 239-270
The Epidemics In Erzincan District In Xıx. Century (Cholera, Syphilis, Smallpox And Measles)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat972
Özet | Abstract | Tam Metin |

Alaattin UCA  
Cemal Paşa’nın Resmi Hal Tercümesi ve Milli Savunma Bakanlığı Arşivi’ndeki Bazı Belgeler Ss, 271-305
Cemal Pasha’s Official Biography And Some Documents İn The Archives Of The Ministry Of Defense
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat973
Özet | Abstract | Tam Metin |

Selçuk URAL  
Atatürk Dönemi Trabzon’da Sosyal ve Ekonomik Gelişmelerden Bazı Kesitler Ss, 307-326
Social And Economic Developments In Trabzon During The Era Of Atatürk
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat974
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kurbanlı ESED  
Sovyet-Türkiye Münasebetleri: Ermenilerin Siyasi Ortamdan Yararlanma Çabaları Ss, 327-333
USSR – Turkey Relations: Benefit From The Efforts Of The Armenian Political Environment
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat975
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gürsoy SOLMAZ  
Sarıkamış Tarihinde İki Kilim İki Lider Ss, 335-350
Two Leaders And Two Kilims In Sarikamis History
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat976
Özet | Abstract | Tam Metin |

Salhadin GÖK  
Tek Parti İktidarında Basın Muhalefeti: Millet Dergisi Örneği Ss, 351-384
Media Opposition To One-Party Government: Millet Magazine Example
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat977
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sedat ADIGÜZEL  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Türk Milliyetçiliğinin Sosyolojisi Üzerine Ss, 385-392

Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat978
Özet | Abstract | Tam Metin |

Turgut KARABEY  
Enstitümüz Müdürü Pof. Dr. Turgut Karabey’in 20 Mart 2009 Tarihinde Konya Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nin Tertip Ettiği ‘Prof. Dr. Hüseyin Ayan’a Saygı Toplantısı’nda Yaptığı Konuşmanın Tam Metni Ss, 389-392

Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat979
Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri