• Hızlı Erişim
  • Sayaç
  • Online Ziyaretçi : 182
    Bugün Toplam : 10
    Genel Toplam : 574421

40 SayıEditör
Muammer AKPINAR

Editör Yardımcısı


Erzurum  2009

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenOsman MERT  
Şaahar Tepesi ve Bölgede Bulunan Kaya Üstü Tasvir, Damga, Yazıt ve Kurganlar Ss, 1-24
Petroglyphs, Markers And Inscriptions On Saahar Hill And Cairns Vicinity Of This Hill
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat935
Özet | Abstract | Tam Metin |

Arzu S. ERTANE BAYDAR  
Kırım Tatar Türkçesi Edebî Dilinde Fiil-Tamlayıcı İlişkisine Dair Ss, 25-35
On Crimea-Tatar Turkish Literary Language Verb-Complement Relations
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat936
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bedri SARICA  
Evliya Çelebi’ye Göre Van Gölü Çevresinde Türkler ve Türkçe Ss, 37-45
According To Evliya Çelebi Turks And Turkish Language Around The Van Lake.
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat937
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gencay ZAVOTÇU  
Sa‘Dî, Düşüncesi ve Etkileri Ss, 47-58
Sa‘Dî, His Idea And Influenced
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat938
Özet | Abstract | Tam Metin |

Soner AKDAĞ  
Klâsik Türk Edebiyatı’nda Adına Mesnevîler Yazılan Kadın: “Züleyhâ” Ss, 59-74
"Zulaikha": A Figure İn Mathnawies Of Classical Turkish Literature
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat939
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehtap ERDOĞAN TAŞ  
Türünün Farklı Bir Örneği: Hâkim Mehmed Efendi’nin Müstezâd Nazım Şekliyle Yazdığı Mi‘Râciyesi Ss, 75-117
A Different Model: Müstezâd Mi‘Râciye Text Of Hâkim Mehmed Efendi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat940
Özet | Abstract | Tam Metin |

İsa ÇELİK  
Türk Tasavvuf Düşüncesinde Ölüm Ss, 119-146
Death İn Turkish Sufism
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat941
Özet | Abstract | Tam Metin |

Selami SÖNMEZ  
Ebû’l-Kâsım Mahmûd Zemahşerî ve Eseri Mukaddimetü’l-Edeb’in Didaktik Değeri Ss, 147-169
Ebû’l-Kâsım Mahmûd Al-Zamahsharî And This Book Which Has Didactıcal Value Names Of The Mukaddimetü’l-Edeb
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat942
Özet | Abstract | Tam Metin |

Süheyla SARITAŞ  
Halk Anlatılarında Hayat Hikâyesi Unsuru Ss, 171-178
Context Of Life Story In Folk Narratives
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat943
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet Özgür GÜVENÇ  
Bazı Halk Anlatılarında Kırk Yiğit’in İhaneti Üzerine Bir Değerlendirme Ss, 179-190
An Essay On The Betrayal Of “Kırk Yiğit” İn Some Folk Narrations
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat944
Özet | Abstract | Tam Metin |

Didem ARDALI BÜYÜKARMAN  
Moralızade Vassâf Kadri ve Süleyman Sûdî’nin Ortak Romanları Millî Cinâyât Koleksiyonu Ss, 191-208
Moralızade Vassâf Kadri And Süleyman Sûdî's Common Novel: Millî Cinâyât Koleksiyonu
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat945
Özet | Abstract | Tam Metin |

Muhammet ARSLAN  
Iğdır – Karakoyunlu’da El Motifli Mezar Taşları Ss, 209-232
Grave Stones With Hand Motif On The Iğdır / Karakoyunlu
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat946
Özet | Abstract | Tam Metin |

Rahmi TEKİN  
İdris-İ Bitlisî ve İdrisiyye Medresesi Mevkufâtı Ss, 233-246
Idris Al-Bitlisî And Mavqufat Of The School Of Idrisiyya
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat947
Özet | Abstract | Tam Metin |

M. G. HODGSON Süleyman TÜLÜCÜ  
Hasan-I Sabbâh Ss, 247-255
Hasan-İ Sabbâh
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat948
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet AYDIN  
Erzurum’da Deve Boynu Savaşı ve Şehitler Türbesi Ss, 257-276
The Deve Boynu Wars İn The Erzurum And Sheids Tomb
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat949
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hasan ŞAHİN  
Doğu Sorunu Çerçevesinde Osmanlı -Fransız İlişkileri [Başlangıcından Paris Barışı’na (1856)] Ss, 277-315
The Ottoman –France Relationships In Terms Of The Eastern Qestion From Its Begining To Paris Reconciliation (1856)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat950
Özet | Abstract | Tam Metin |

Muammer DEMİREL  
Artvin ve Batum Göçmenleri (1877-1878 Osmanlı – Rus Savaşı’ndan Sonra) Ss, 317-340
Artvin And Batum Mıgrants (1877-1878 Ottoman- Russian War Period)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat951
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali Servet ÖNCÜ  
İstanbul’da Mütareke Dönemi Yedek Subay Teşkilatlanmaları Ss, 341-356
The Armistice Perıod In Istanbul The Organisatıons Of Reserve Officers
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat952
Özet | Abstract | Tam Metin |

Betül ASLAN  
Sovyet Rusya Hakimiyetinde Yaşayan Türklerin Ortak “Birleştirilmiş Türk Alfabesi”Nden “Rus Kiril” Alfabesine Geçirilmesi Ss, 357-374
Imposition Of Cyrillic Alphabet On The Turks Living Under The Rule Of The Soviet Russia And Replacement Of Common Türkish Alphabet
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat953
Özet | Abstract | Tam Metin |

Alaattin UCA  
İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye’nin Altı Vilayetinde İlan Edilen Örfi İdare ve Buna Karşı Mecliste Gösterilen Demokratik Tepki Ss, 375-390
In The Turkish Grand National Assembly Democration Reaction Against Martial Law Declaration İn Six Provinces Of Turkey
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat954
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tahir KODAL  
II. Dünya Savaşı Sırasında Türkiye-Irak İlişkileri ve Irak Hakkında Bilinmeyen Bir Kaynak: Ziya Karamürsel’in Irak Seyahat Notları Ss, 391-421
An Unknown Source About Iraq And Turkey-Iraq Relations During World War Iı: Iraq Itineraries Of Ziya Karamürsel
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat955
Özet | Abstract | Tam Metin |

İbrahim Caner TÜRK  
II. Meşrutiyet Dönemi Eğitimcisi Satı Bey ve Coğrafya Öğretimi Ss, 423-438
Constıtutıonal Monarchy Period’s Educator Mr. Satı And Teaching Of Geography
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat956
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hüseyin AYDOĞDU  
“Ahlâk Filozofu” ve “Hareket Adamı” Olarak Nurettin Topçu Ss, 439-462
Nurettin Topçu As An Ethics Philosopher And A Figure Of “Action”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat957
Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri