• Hızlı Erişim
  • Sayaç
  • Online Ziyaretçi : 89
    Bugün Toplam : 5
    Genel Toplam : 574416

39 SayıEditör
Muammer AKPINAR

Editör Yardımcısı


Erzurum  2009

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenPervin ÇAPAN  
Sunuş Ss,

Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat848
Özet | Abstract | Tam Metin |

Rıza OĞRAŞ  
Prof. Dr. Hüseyin Ayan’ın Hayatı Ss, 1-6

Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat849
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şerife AKPINAR  
Hocaların Hocası: Prof. Dr. Hüseyin Ayan’ın Hâl Tercemesi Üzerine Ss, 7-16

Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat850
Özet | Abstract | Tam Metin |

Pervin ÇAPAN  
Prof. Dr. Hüseyin Ayan İle Bilimsel Bir Söyleşi Ss, 17-22

Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat851
Özet | Abstract | Tam Metin |

Pervin ÇAPAN Rıza OĞRAŞ, Şerife AKPINAR  
Tezler, Kitaplar, Yazılar Ss, 23-30

Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat853
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gönül AYAN  
Prof. Dr. Hüseyin Ayan Ss, 31-34

Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat852
Özet | Abstract | Tam Metin |

İsmail YAKIT  
Birikimli ve Bulunmaz Bir Dost: Prof. Dr. Hüseyin Ayan Hoca Ss, 35-38

Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat854
Özet | Abstract | Tam Metin |

Pervin ÇAPAN  
Hocam’ı Hatırlıyorum… Ss, 39-46

Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat855
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zülfi GÜLER  
Sayın Hüseyin Ayan Hocam İle Bir Anımız Ss, 47

Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat856
Özet | Abstract | Tam Metin |

H. Ahmet KIRKKILIÇ  
Hocam Prof. Dr. Hüseyin Ayan Ss, 49-52

Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat857
Özet | Abstract | Tam Metin |

A. İrfan AYPAY  
Hocam Prof. Dr. Hüseyin Ayan Ss, 53-55

Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat858
Özet | Abstract | Tam Metin |

Vicdan ÖZDİNGİŞ  
Bir Dersin Notu (Hüsn Ü Aşk Mesnevisi) Ss, 57-71

Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat859
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bekir ÇINAR  
Eserleriyle Prof. Dr. Hüseyin Ayan: Seyyid Nesîmî Divanı Ss, 73-83

Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat860
Özet | Abstract | Tam Metin |

Haluk AYDIN  
Cevrî Divanı Ss, 85-94

Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat861
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nilüfer TANÇ  
Fuzûlî: Leylâ Vü Mecnûn Ss, 95-99

Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat862
Özet | Abstract | Tam Metin |

İsmail AVCI  
Şeyhoğlu Mustafa: Hurşîd-Nâme (Hurşîd Ü Ferahşâd) Ss, 101-111

Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat863
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kubilay ÜNSAL  
Nâmık Kemâl: Celâleddin Harzemşah Ss, 113-117

Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat864
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nilüfer TANÇ  
Fuzûlî, Rind İle Zâhid Ss, 119-122

Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat865
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nagehan EKE  
Şeyh Gâlib: Hüsn Ü Aşk Ss, 123-129

Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat866
Özet | Abstract | Tam Metin |

Halil İbrahim ŞAHİN  
Sadettin Nüzhet (Ergun)-Mehmet Ferit (Uğur): Konya Vilayeti Halkiyat ve Harsiyatı Ss, 131-134

Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat867
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mine MENGİ  
Divan Şiiri Estetiği Açısından İ’câz Ss, 135-146

Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat868
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cemal KURNAZ  
Bana Seni Gerek Seni Ss, 147-160
"Bana Seni Gerek Seni" As An Expression
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat869
Özet | Abstract | Tam Metin |

Türkiyat Dergisi  
Ögrenme ve Uygulama Dilleri Ss, 161-172
Learning And Practising Languages
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat870
Özet | Abstract | Tam Metin |

Önder GÖÇGÜN  
Süleyman Nazif’te Nükte ve Hazırcevaplılık Ss, 173-186
In The Süleyman Nazif Witty And Quickness İn Replying
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat871
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şerif AKTAŞ  
Edebî Metin ve Özellikleri Ss, 187-200
Literary Text And Its Characteristics
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat872
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bilge SEYİDOĞLU  
Yeraltı Dünyası Ss, 201-210
The Underground World
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat873
Özet | Abstract | Tam Metin |

İsmail YAKIT  
Yakut’un Kendi Seyahatlarına Düşürdüğü Tarihler Ss, 211-219
The Datings That Yakut Made For His Own Journeys
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat874
Özet | Abstract | Tam Metin |

Turgut KARACAN Çınar Abidinova KARACAN  
Güneş Altındaki Künikey Kız Ss, 221-233
Kunikey Girl Under The Sun
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat875
Özet | Abstract | Tam Metin |

İsmail PARLATIR  
Macaristan'da Türk Kültürünün İzleri Ss, 235-240
Marks Of The Turkish Culture In Hungary
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat876
Özet | Abstract | Tam Metin |

Viktor YURİYEVİÇ GANKEVİÇ Hacali NECEFOĞLU, Yavuz AKPINAR  
“Küçük Molla”nın Düşünceleri / (İsmail Gaspıralı’nın İmzası ve Bilinmeyen Bir Eseri Hakkında) Ss, 241-146
Opiınions Of “Küçük Molla (Little Mullah)”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat877
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gönül AYAN  
Yûsuf Hakkı Üsküdarî ve Divanı Ss, 247-296
Yûsuf Hakkı Üsküdarî And His Divan
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat878
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet ŞEKER  
Abdülhak Hâmid’in “İngiliz İslâm Cemiyeti” Kurucusu Quıllıame Hakkında Bir Raporu Ss, 297-305
One Report Of Qualleme Who Established ‘English Muslim Society’ Of The Abdülhak Hamid
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat879
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali Berat ALPTEKİN  
Ceyhun’dan Ceyhan’a Evlenme İle İlgili Bazı Kavramlar (Kalın, Saçı, Okuntu, Aşerme, Toy) Üzerine Ss, 307-321
From Ceyhun To Ceyhan: Comman Traditional Practices On Marrigament
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat880
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdülkerim ABDULKADİROĞLU Mehmet SARI  
Külliyât-I Recâî-Zâde Ahmed Cevdet / (Nevâdirü’l-Âsâr, Zînetü’l-Mecâlis, Dîvânçe) Ss, 323-333

Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat881
Özet | Abstract | Tam Metin |

H. Ahmet KIRKKILIÇ Abdülhak Halim ULAŞ  
Aruz Bilgisi, Eğitim ve Estetik Ss, 335-364
The Aruz Knowledge, Education And Aesthetic
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat882
Özet | Abstract | Tam Metin |

İsmail ÇETİŞLİ  
Kurgusallık / İtibârîlik Bağlamında Edebiyat Ss, 365-376
Literature In The Context Of Relativism
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat883
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fuat YÖNDEMLİ  
Mevlevî Zarafeti ve Fıkraları Ss, 377-384
Mawlawi Elegance And Storıes
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat884
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet SEVGİ  
Bâkî’nin “Ancak” Redifli Gazeline Yazılan Tahmis ve Tesdisler Ss, 385-393
“Tahmis” And “Tesdis” Written To Bâkî's Ghazal Ending In The Redif Of “Ancak”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat885
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hasan KAVRUK  
Hatıraları Işığında Niyâzî-İ Mısrî Ss, 395-409
In The Lights Of Memorian His Niyâzî-İ Mısrî
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat886
Özet | Abstract | Tam Metin |

İsmail GÖRKEM  
Dünden Bugüne ‘Türk Sözel Edebiyatı’: Değişim ve Dönüşüm Ss, 411-422
From Yesterday To Today ‘Turkish Oral Literature’: Variation And Translation
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat887
Özet | Abstract | Tam Metin |

A. İrfan AYPAY  
Nâ’ilî’nin Bir Gazelinin Şerhini Okurken Ss, 423-434
Reading The Commentary Of A Gazal For Naili
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat888
Özet | Abstract | Tam Metin |

Pervin ÇAPAN  
Tezkirelerin Işığında Şiire Has Bir Yapı Unsuru Olarak Mânâ Üzerine Değerlendirmeler Ss, 435-448
Evaluations On Meaning As A Poetic Element In The Light Of Tezkires
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat889
Özet | Abstract | Tam Metin |

Turan KARATAŞ  
Poetik Düşünüşün Klasik Şiirde Dile Getirilişi: Bâkî Divanı Örneği Ss, 449-457
Poetics Mentality To Express In The Classical Poetry: To Example Baki’s Divan
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat890
Özet | Abstract | Tam Metin |

Saadet ŞIHIYEVA  
Nesimi’nin Milli Mensubiyeti Meselesi / (Tarihi ve Çağdaş Bakışlar Açısından Karşılaştırmalı Tahlil) Ss, 459-482
The Issue Of Nesimi’s Nationality
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat891
Özet | Abstract | Tam Metin |

H. Dilek BATİSLAM  
Şehir Şiirleri ve Şeyhülislâm Yahyâ’nın Edirne Gazelleri Ss, 483-498
Cıty Poems And The Odes Of Edirne By Sheıkh Ul-Islam Yahyâ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat892
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bahattin KAHRAMAN  
Vahîd Mahtûmî Dîvânı’nda Görülen Bir Terim: “Türkmaniyât” Ss, 499-536
A Term İn Vahîd Mahtûmî’s Divan “Türkmaniyât”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat893
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa ÜNVER  
Nesimi ve Vahdet-İ Vücud Ss, 537-552
Nasimi And The Oneness Of Being
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat894
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zülfi GÜLER  
Ruz U Şeb Redifli Üç Na‘T Ss, 553-578
Ruz U Şeb Rhymed Three Eulogies
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat895
Özet | Abstract | Tam Metin |

Rıdvan CANIM  
Seyyid Nesîmi'nin "Arzular" Redifli Gazeli Üzerine Bir Tahlil Denemesi Ss, 579-585
One Of Analysis Studied On The Seyyid Nesîmi’s Gazal Of ‘Arzular’
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat896
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kaşif YILMAZ  
Mehmed Râşid Efendi’nin, “Nazîde” Kasidesinin, Eski Türk, Arap ve Acem Kültür Tarihinden Taşıdığı İzler Ss, 587-608
The Prints Which Brought From The Old Turkish, Arabic Culture History Of Mehmed Raşid Gentelman’s “Nazide” Qasida
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat897
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa ÇIPAN  
Mûsıkî ve Şiir İklîmimizde “Derd, Derman, Tabib” Olgusu Ss, 609-630
In The World Of Our Music And Poem, The Phenomena Of “Trouble, Remedy And Physician”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat898
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet SARI  
Askerî Muhammed-Gülaboğlu-Dîvânı’nda Geçen Âyetler Ss, 631-650
Verses Of Quran Which Take Part İn The Divan Of Askerî Muhammed-Gülaboğlu-
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat899
Özet | Abstract | Tam Metin |

Rıza OĞRAŞ  
Osmanlı Döneminde Mısır’da Yaşamış Divan Şairleri Ss, 651-670
Court Poets Who Lived In Egypt During The Ottoman Period
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat900
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nergis BİRAY  
12 Hayvanlı Türk Takvimi —Zamana ve İnsana Hükmetmek— Ss, 671-682
Turkish Twelve-Year Animal Cycle Calendar -To Dominate Time And Human-
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat901
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hasan Ali ESİR  
Anadolu Sahası Mesnevilerinde Miraç Mevzuu Ss, 683-708
Mirac Topic In Masnavis Of Anatolia Area
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat902
Özet | Abstract | Tam Metin |

Müjgan ÇAKIR  
Mazlûm-Zâde Mehmed Memdûh Paşa’nın Poetikasına Dair / Ss, 709-718
On The Poetics Of Mazlûm-Zâde Mehmed Memdûh Pasha
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat903
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gencay ZAVOTÇU  
Ney’in Öyküsü ve Dîvân Şiirinde İşlenişi Ss, 719-751
The Story Of The Ney And It’s Worked Up In Thhe Divan Poetry
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat904
Özet | Abstract | Tam Metin |

Rasih ERKUL  
Edebî Dilekçe Olarak Kasideler Ss, 753-762
Eulogy As A Literary Petition
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat905
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayşe BÜYÜKYILDIRIM  
Kâşif ve Sâkî-Nâme’si Ss, 763-776
Kasif And His Sâkinâme
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat906
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bekir ÇINAR  
Şeyh Gâlib’in Hüsn Ü Aşk Mesnevisinde Felekler Ss, 777-792
The Universe İn The Mesnevi Of Şeyh Galib’s Hüsn Ü Aşk
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat907
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet KIRBIYIK  
Kıyâfet-Nâme-İ Cedîde Hakkında Ss, 793-813
On The Kıyâfetnâme-İ Cedîde
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat908
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdulkadir ERKAL  
Yenişehirli Avnî’nin “Mir’ât-I Cünûn” İsimli Eseri Ss, 815-855
Yenişehirli Avnî Of Whom Works İs Named ‘Mir’at Cünûn’
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat909
Özet | Abstract | Tam Metin |

Erdoğan EROL  
Mevlevilikte Zikir ve Mevlana Müzesinde Bulunan Dört Zikir Tesbihi Ss, 857-866
Praising God In Mawlawi Order And Four Praising Rosaries In The Museum Of Rumi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat910
Özet | Abstract | Tam Metin |

Vedat KURUKAFA  
Yağmurun Musibet, Siyasetin Hüsrana Dönüşmesinin Romanı -Tarık Buğra’nın Yağmuru Beklerken’i Üzerine Bir Çözümleme- Ss, 867-876
A Novel On The Transformation Of Rain İnto Calamity And Politics İnto Despair – A Study On Tağrık Buğra’s “Waiting For Rain”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat911
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sadık ARMUTLU  
Kelebeğin Ateşe Yolculuğu: Klasik Fars ve Türk Edebiyatında Şem‘ Ü Pervâne Mesnevileri / Ss, 877-907
Journey Of The Moth To Fire: Şem Ü Pervane Mesnevis In Classical Persıan And Turkish Literature
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat912
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatma AÇIK  
Nevai Şahsında Sovyet Bakış Açısının Yaş Türkistan Dergisi’nde Eleştirisi Ss, 909-918
Standpoint Of Yaş Turkistan Concerning With Ali Şir Nevai’s View Of Soviet Period
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat913
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zehra GÖRE  
Kerem Kasidelerine Dair Ss, 919-957
About Eulogıes On “Kerem”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat914
Özet | Abstract | Tam Metin |

Elmira MEMMEDOVA  
Osman Türkay’ın Edebî Eserlerinde Evrensellik ve İdeolojik Kaynakları Ss, 959-965
Universality And İdeologic Sources In Osman Turkay’s Literary Works
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat915
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nilüfer TANÇ  
Rifâî’den Oscar Wilde’a Gül ve Bülbül Ss, 967-987
Gül Ü Bülbül From Rifâî To Oscar Wilde
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat916
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nagehan EKE  
Güvâhî’nin Pend-Nâmesi’ndeki Bir Hikâyet İle La Fontaine’in Bir Masalının Mukayesesi Ss, 989-1010
A Tale Of Pendnâne From Güvahi Compare With Tales From La Fontaine
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat917
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hüseyin AYAN  
Fotoğraflar Ss, 1011

Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat918
Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri