• Hızlı Erişim
  • Sayaç
  • Online Ziyaretçi : 74
    Bugün Toplam : 4
    Genel Toplam : 574415

37 SayıEditör
Muammer AKPINAR

Editör Yardımcısı


Erzurum  2008

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenAvni GÖZÜTOK  
Rabgûzî, Kısasu’l-Enbiyâ: XIX. Yüzyıla Ait Bir Kazan Yazması Ss, 1-29
Rabghuzi's The Stories Of The Prophets: A Nineteenth Century Manuscript İn The Kazan Region
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat779
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdullah EREN  
Bâkî Divanı’nda Kırmızı Renk Ss, 31-68
Red Color İn Bâkî’s Divan
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat780
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kenan ERDOĞAN  
Birrî Divanı’nda Manisa ve Şairin Sosyal Çevresi Ss, 69-85
Manisa In Birri’s Divan And His Social Environment
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat782
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bedri SARICA  
Kutadgu Bilig’de Komutan ve Ordunun Nitelikleri Ss, 87-105
The Commander And Army’s Features In The Kutadgu Bilig
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat783
Özet | Abstract | Tam Metin |

Recai KIZILTUNÇ  
Türk Edebiyatında Tuyug ve Bazı Problemleri Ss, 107-126
In The Turkish Literatur Tuyug And It’s Some Problems
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat785
Özet | Abstract | Tam Metin |

Didem ARDALI BÜYÜKARMAN  
Vatan Kavramının Türk Tiyatro Edebiyatındaki Seyri Üzerine Bir İnceleme Ss, 127-145
A Dissertation On The Progress Of The Concept Of Motherland In Dramatic Turkish Literature
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat787
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sedat MADEN  
Türk Edebiyatında Seyahatnameler ve Gezi Yazıları Ss, 147-158
Travelbook And Itinerary In Turkish Literature
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat788
Özet | Abstract | Tam Metin |

Servet TİKEN  
Sezai Karakoç’un Şiirlerinde Kültürel Bir Sembol: Akrep Ss, 159-172
A Cultural Symbol İn The Poems Of Sezai Karakoç: Scorpion
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat789
Özet | Abstract | Tam Metin |

Işıl ALTUN  
Kocaeli’de Türbelerle İlgili İnanış ve Uygulamalara Örnek: “Sultan Baba” Ss, 173-185
Examples Of Applications And Beliefs With The Tombs İn Kocaeli: “Sultan Baba”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat790
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahad EMİRÇUPANİ  
Farsça Deyim Ve Atasözlerinde Âb-I Hayât ve Türk Edebiyatına Yansımaları Ss, 187-208
Fountain Youth In Persian Saying And Proverbs And Its Reflections On Turkish Literature
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat791
Özet | Abstract | Tam Metin |

D. GRAÇ Kemal ALYILMAZ, Sinan DİNÇ  
Eski Türk Dönemine Ait Dağ Keçisi Damgalarının Tarihlendirilmesi ve Anlamlandırılması Üzerine Ss, 209-230
On The Dating And Semantic Of Chamois Prints Belonging To The Ancient Turkish Period
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat792
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatih ÜNAL  
Türk Tarihinin Kaynaklarından Câmi.Ü’t-Tevârih ve Müellifi Kadir Ali Beg Hakkında Ss, 231-239
About One Source Of Turkish History The Câmi‘Ü’t-Tevârih And Its Writer Kadir Ali Bek
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat793
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gürsoy SOLMAZ  
Akkoyunlular’ın Karakoyunlular’a Karşı Döşkaya Saldırısı Ss, 241-246
The Attack Of Aqquyunlus To Qaraquyunlus At Doskaya
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat794
Özet | Abstract | Tam Metin |

Muammer DEMİREL  
Doğu Anadolu’da İdari Yapılanma (1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı’ndan Sonra) Ss, 247-258
Administrative Structure In Eastern Anatolıa (Following 1877-1878 Ottoman-Russian War)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat795
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mevlüt YÜKSEL  
I. Dünya Savaşı’nda Erzurum’un İlk İşgal Günleri Ss, 259-287
First Invasion Days Of Erzurum During World War I.
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat796
Özet | Abstract | Tam Metin |

Asaf ÖZKAN  
Millet-Milliyetçilik-Millî Tarih Bağlamında Türk Yurdu Dergisi’nde Millî Tarih Oluşturma Çabaları (1911- 1918) Ss, 289-309
With Regard To Nation-Nationalısm And National History, The Attempts Of Forming A National History In Turkish-Homeland Magazine (1911-1918)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat797
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tuncer KÜÇÜKBATIR  
19. Yüzyılda Türk ve Alman Yazınında Kadın ve Aileye Genel Bir Bakış Ss, 311-316
A General Panorama Of Woman And Family İn Turkısh And German Literature İn Nineteenth Century
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat798
Özet | Abstract | Tam Metin |

Orhan SÖYLEMEZ  
Cengiz Alyılmaz ile Yazıtların İzinde Ss, 317-326
İnscriptions Of On Follow By Cengiz Alyılmaz
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat799
Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri