• Hızlı Erişim
  • Sayaç
  • Online Ziyaretçi : 61
    Bugün Toplam : 2
    Genel Toplam : 574413

35 SayıEditör
Muammer AKPINAR

Editör Yardımcısı


Erzurum  2007

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenKâzım KÖKTEKİN  
Hazâinü’s-Saadât’ta Geçen Tıp Terimleri Ss, 13-27
Medical Terms İn Hazâinü’s-Saadâ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat675
Özet | Abstract | Tam Metin |

Muharrem DAŞDEMİR  
XIV. Yüzyıla Ait Türkçe Manzum Bir Şatibî Şerhi: Keşfü'l-Meânî Ss, 29-48
A Book Of Commentary İn Verse From The 14th Century By Şatibî: Keşfü'l-Meânî
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat677
Özet | Abstract | Tam Metin |

Süleyman EFENDİOGLU Ali Osman SOLMAZ  
Birleşik Zamanlar Üzerine Ss, 49-58
On The Compound Tenses
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat679
Özet | Abstract | Tam Metin |

Turgut KARABEY  
Fuzûlî’nin Bazı Türkçe Şiirlerinde Görülen Batınî Temayüller Ss, 59-72
Batıni Tendencies In Some Poems By Fuzûlî
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat681
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nurullah YILMAZ  
Ahıskalı Beyzade Mustafa Efendi’nin Malûm ve Mechûl Risalesi Ss, 73-88
Risalat Of Malum And Majhul Of Ahıskalı Mustafa Efendi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat683
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet TOPAL  
Klasik Türk Edebiyatında Muharrem Ayı Etrafında Yazılan Şiirler Ss, 89-104
Poems About Muharram İn The Classical Turkish Literature
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat685
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sevda ÖNAL KILIÇ  
Sebeb-İ Teliflerdeki Ortak ve Farklı Temalar Ss, 105-124
The Different And Partner Themes İn Sebeb-İ Telif
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat686
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kenan ERDOĞAN  
Kırkağaçlı Âşık Mustafa Remzî’nin Yunan İşgali İle İlgili Yazdığı Dört Şiiri Ss, 125-134
Folk Poet Mustafa Remzi Of Kırkağaç And His Four Poem Dealing With War Against Greek
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat687
Özet | Abstract | Tam Metin |

Osman GÜNDÜZ  
Yakın Dönem Tarihsel Romanlarda Çatışma Alanları ve Tarihsel Romanların “Ulusal Kimlik” Edinmedeki Rolü Ss, 135-156
The Conflict Opinions İn The Warm Period Historical Novels And The Role Of Historical Novels Of Having “National Identification”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat689
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şahmurat ARIK  
“Ahmet Metin ve Şirzad” Romanının Sultan Iı. Abdülhamid’e Takdimi ve Bir Maruzat Ss, 157-165
The Presentatıon Of The Novel “Ahmet Metin Ve Şirzad” To Sultan Abdülhamid Iı. And A Request
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat691
Özet | Abstract | Tam Metin |

Melike TÜRKDOĞAN  
Rasim Özdenören’in “Kuyu” Öyküsünde Metinlerarası İlişkiler Ss, 167-189
The Intertextuality Relations In Rasim Ozdenören’s Novel “Well”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat693
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cemile A. ERCAN  
Aziz Nesin’in “Fil Hamdi”Siyle Kurt Kusenberg’in “Ters Bir Bakış” Adlı Öykülerinin Karşılaştırılması Ss, 191-200
The Comparison Of The Stories, Aziz Nesin’s “Fil Hamdi” And Kurt Kusenberg’s “Ters Bir Bakış
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat695
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dilaver DÜZGÜN  
Divanü Lügati’t-Türk’te Sosyal Normları Karşılayan Kavramlar Ss, 201-215
The Terms Corresponding To Social Norms İn Diwan Lugat At-Turk
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat696
Özet | Abstract | Tam Metin |

Işıl ALTUN  
Karacaoğlan’da Şiirsel Bir İmge Olarak Giyim, Kuşam Ss, 217-228
Dressing Up A Poetical Image In Karacaoğlan’s Poems
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat698
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet SARI  
Türk ve Alman Masallarında İnsan Yiyicilik (Antropophagy) Ss, 229-249
Antropophagi (Man-Eating) İn The Turkish And German Tales
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat699
Özet | Abstract | Tam Metin |

Alaattin UCA  
Türk Toplumunda Hıdrellez - II Ss, 251-284
In The Turkish Society Hıdrellez or May Sixth - II
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat700
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ş. Mustafa ERSUNGUR Alaattin KIZILTAN, Kerem KARABULUT  
Türkiye İle Diğer Türk Cumhuriyetlerinin Ekonomik İlişkilerinin Analizi Ss, 285-310
Analysis Of Economic Relations Between Turkey And Other Turkish Republics
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat701
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sami AĞAOĞLU  
Van Şehir Dokusu ve Tarihi Eserlerinin Tahrip Edilmesinde Ermenilerin Rolü Ss, 311-339
Armenians’ Role On The Destruction Of Old Van City And Its Historical Places
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat703
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nebahat ORAN ARSLAN  
Güney Kafkasya’dan Türkiye’ye Gelen Muhacir ve Mültecilerin Durumu (1921-1945) Ss, 341-359
The Situation Of The Refugees And Emigrants Coming To Turkey From Southern Caucasia (1921-1945)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat705
Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri