• Hızlı Erişim
  • Sayaç
  • Online Ziyaretçi : 89
    Bugün Toplam : 6
    Genel Toplam : 574417

34 SayıEditör
Muammer AKPINAR

Editör Yardımcısı


Erzurum  2007

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenNurdin USEEV  
Esizime Mi? Sizime Mi? Ss, 1-8
Esizime Or Sizime
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat646
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ruhattin YAZOĞLU Tuncay İMAMOĞLU  
Mevlânâ Düşüncesinde Bir Ölümsüzlük Tecrübesi Olarak İradî Ve Doğal Ölüm Ss, 9-19
Voluntary And Natural Death As Experience Of Immortality İn The Thought Of Mevlânâ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat648
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa ERDOĞAN  
Bursalı Rahmî’nin Divanı Üzerine Ss, 21-45
On Divan Of Rahmi Of Bursa
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat649
Özet | Abstract | Tam Metin |

İ. Güven KAYA  
Figânî’nin Ölümü ve Taşlıcalı Yahya Bey’in Bir Şiiri Ss, 47-62
The Death of Figani End a Taşlıcalı Yahya Bey
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat650
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ersin ÖZARSLAN  
Harf İnkılabından Önce Neşredilmiş Türkçe İnşa, Kitabet ve Münşeat Kitaplar Ss, 63-78
The Books Of The Belles Lettres [İnşâ], The Literary Composition [Kitâbet], and the Writings [Münşeât] in Turkish, that Published Before the Alphabet Reform
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat651
Özet | Abstract | Tam Metin |

İbrahim YILMAZ  
Amin Maalouf’un Tarihî Romanları Ss, 79-97
Historical Novels Of Amin Maalouf
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat652
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet SARI  
Orhan Pamuk’un “Benim Adım Kırmızı” Adlı Romanıyla Ulrıch Plenzdorf’un “Genç W’nin Yeni Acıları” Adlı Romanlarında Ölü-Anlatıcı (Nekro-Narratör) Tutum Ss, 99-112
Necro-Narrater Attitude İn The Novels “My Name İs Red” By Orhan Pamuk And “Recent Sufferings Of The Youn
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat653
Özet | Abstract | Tam Metin |

Alaattin UCA  
Türk Toplumunda Hıdırellez - I Ss, 113-138
In The Turkish Society Hıdırellez Or May Sixth -I
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat654
Özet | Abstract | Tam Metin |

A. Mecit CANATAK  
Modern Eleştiri Kuramları ve Mehmet Kaplan’ın Şiir Tahlil Metodu Ss, 139-155
The Methods Of Modern Critisizm And The Poetic Methodoloji Of Mehmet Kaplan
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat655
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zerrin KARAKUZULU Gülhan ATNUR  
Kültür Coğrafyası Açısından Bir İnceleme: Tortum, Çıldır ve Tödürge (Demiryurt) Gölleri Ss, 157-167
A Study With Respect to Cultural Geography: The Tortum, Çıldır and Tödürge (Demiryurt) Lakes
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat657
Özet | Abstract | Tam Metin |

Murat AĞARI  
Irak ve Belh Coğrafya Ekolleri ve İlk Temsilcileri: İbn Hurdazbih, Ya’kubî ve İstahrî Ss, 169-191
Geographic Schools of Iraq And Balh, and First Represantatives -Ibn Hurradadbih, Yaqubi and Istakhri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat658
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tilla Deniz BAYKUZU  
V. Yüzyılda Hunlar ve Budhizm Ss, 193-214
At the V. Century Hsiung-Nu and Buddhism
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat660
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yunus BERKLİ  
Erzurum’da Yeni Bulunan Haç Motifli Koç Heykelinin Düşündürdükleri Ss, 215-232
On A New Found Tombstone İn The Shape Of Ram With Cross Motifs İn Erzurum
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat662
Özet | Abstract | Tam Metin |

Osman MERT  
Kemaliye’de Eski Türk İzleri: Dilli Vadisindeki Petroglif ve Damgalar Ss, 233-254
Traces Of Ancient Turkish İn The Kemaliye: Petroglyphs And Tamgas İn The Dilli Valley
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat663
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa DEMİR  
İslam Ortaçağı’nda İran Bölgesindeki Tarih Yazıcılığı Ss, 255-273
In The Persian Territory Historiograpy In The Islam Medieval
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat665
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yunus ÖZGER  
XIX. Yüzyılın İlk Yarısında İspir ve Köylerinin Nüfusu Ss, 275-294
The Population Of Ispir And Its Villages In The First Half Of The 19th Century
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat666
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet Ali GAZEL  
Dersim Mebusu Lütfi Fikri Bey’in “Selanik’te Bir Konferans” Adlı Risalesi Ss, 295-320
Dersim Parlıamneterian Lütfi Fikri Bey’s “Selanik’te Bir Konferans” Brochure
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat668
Özet | Abstract | Tam Metin |

Makbule SARIKAYA  
Cumhuriyet’in İlk Yıllarında Bir Sosyal Hizmet Kurumu: Türkiye Himaye-İ Etfal Cemiyeti Ss, 321-335
A Public Service Institution In The Early Years Of The Republic: Turkish Children’s Protection Society
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat669
Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri