• Hızlı Erişim
  • Sayaç
  • Online Ziyaretçi : 87
    Bugün Toplam : 5
    Genel Toplam : 574416

32 SayıEditör
Muammer AKPINAR

Editör Yardımcısı


Erzurum  2007

 | Kapak  | İçindekiler  | Editördenİbrahim ŞAHİN  
Türkçe Yer Adlarının Yapısı Üzerine Ss, 1-14
Dealing With The Structure Of Turkish Place Names
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat812
Özet | Abstract | Tam Metin |

Turgut KARABEY  
Dîvân Şiirinde “Sapma”lar Ss, 15-38
Deviations in The Otoman Poetry
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat813
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet TOPAL  
Mesnevî’nin Türkçe Manzum Tercüme ve Şerhleri Ss, 39-52
Turkish Verse Translations and Commentaries Of Mesnevi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat814
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yusuf Ziya SÜMBÜLLÜ  
Seğir-Nâme ve Segirmek Manaları Üzerine Bir İnceleme Ss, 53-69
A Study On Seğir-Nâme and The Meanings Of Twitching
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat815
Özet | Abstract | Tam Metin |

Muharrem GÜZELDİR  
Cefayî ve Eseri Dakâyıku'l-Hakâyık Ss, 71-78
Cefayi And His Work: Dakâyıku'l-Hakâyik
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat816
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hüseyin GÜLLÜCE  
Mütevekkilzâde Hacı Ali Galib Efendi, Divânı ve Şiirlerindeki Kur’ânî Temalar Ss, 79-98
Mutawakkilzâde Hadji Ali Galib Efendi, His Diwan and The Qur’ânic Themes in His Poems
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat817
Özet | Abstract | Tam Metin |

Meheddin İSPİR  
Fuzûlî’nin Türkçe Divanı’nda Edebî Tür Olarak Tevhid ve İşlenişi Ss, 99-114
Tevhid, As A Literary Genre, In Fuzûlî’s Turkish Divan and It’s Explanation
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat818
Özet | Abstract | Tam Metin |

İ. Güven KAYA  
Eski Türk Edebiyatında Manzum Mektup Türü ve Pâre Pâre Ahmet Çelebi İle Lâmiî Arasındaki Manzum Mektuplaşma Ss, 115-126
Letters In The Form Of Poetry in Divan Communıcatıon Between Ahmet Çelebi The Pâre Pâre and Lami’î
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat819
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet GÖKÇİMEN  
Şahsenem-Garip İle Helalay Garip Hikâyelerinin Epizotlarına Göre Bir Mukayesesi Ss, 127-136
An Episodic Comprasion Of The Stories “Şahsenem Garip and Helalay Garip”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat820
Özet | Abstract | Tam Metin |

Alaattin UCA  
Türk Toplumunda Nevruz - I Ss, 137-170
In The Turkish Society Nauruz - I
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat822
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet SARI  
Thomas Bernhard’ın Eserlerinde Türk İzleği Ss, 171-181
The Turkish Theme On The Novels By Thomas Bernhard
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat823
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet TEZCAN  
V. Yüzyılda Ermeni-Sasani Savaşları ve Ermenilere Hun Desteği Ss, 183-202
V. Yüzyılda Ermeni-Sasani Savaşları ve Ermenilere Hun Desteği
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat824
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet Ali GAZEL  
Sicill-i Ahval Defterlerine Göre Osmanlı Dönemi’nde Görev Yapan Anamurlu Memurlar Ss, 203-213
Offıcials From Anamur Working During Ottoman Period According To Sicill-i Ahval
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat825
Özet | Abstract | Tam Metin |

Selami ŞİMŞEK  
Doğu Akdeniz’de Tahrip Olan Bir Kültür Mirası: Girit’te Tarîkatlar ve Tekkeler Ss, 215-244
A Inheritance Of Culture Which Was Ruined In East Mediterranean: Orders and Dervish Lodges in Cretan
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat826
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cemil KUTLU  
Krasnoyarsk’ın Ölüm Kampından Yatılı Üniversiteye Dönüşmesi Ss, 245-267
Transformation Of Krasnoyarsk From Death Camp To Boarding School
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat827
Özet | Abstract | Tam Metin |

Selçuk URAL  
Mütareke Döneminde Trabzon Vilayeti’nin Sosyal ve Ekonomik Durumunu Düzeltmeye Yönelik Çalışmalar Ss, 269-287
The Precautions To Lmprove Social And Economical Situation Of Trabzon Province in Armistice Period
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat828
Özet | Abstract | Tam Metin |

Süleyman TÜLÜCÜ  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Selçuklu Dönemi Türkiyesinin Dinî Tarihine Dair Önemli Bir Araştırma Ss, 289-295
A Considerable Work On Religious History Of Turkey in The Period Of The Seljuks
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat829
Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri