• Hızlı Erişim
  • Sayaç
  • Online Ziyaretçi : 71
    Bugün Toplam : 8
    Genel Toplam : 574419

Türk İslam Edebiyatının Önemli Eserlerinden Nâbî’nin Hayriyye’sine Kaynaklık Eden Dinî Unsurlar
(Religious Elements Inspiring Nabi's Hayriyye, a Significant Work of Turco-Islamic Literature )

Yazar : Nilay KINAY CİVELEK    
Türü :
Baskı Yılı : 2022
Sayı : 73
Sayfa : 10-18


Özet
Türk-İslam edebiyatı ürünleri din olgusunu bünyesinde barındıran ve ana malzeme olarak kullanan bir gruptur. Buna dâhil olan şair ve yazarların tamamına yakını, eserlerini oluştururken ana kaynak olarak dinî ögeleri tercih etmişlerdir. Bu edebiyat ürünlerinin hemen her yüzyılda eserlerindeki ağırlıklı konunun dinî unsurlar olduğu görülür. İslam dinini merkeze alarak ve belli bir amaç için yazılmış bu eserlerden biri de XVII. yüzyıl divan şairlerinden Nâbî’nin mesnevisi Hayriyye’dir. Hikemî tarzın öncüsü olan Nâbî’nin hikmetli sözleri bu mesnevide oğluna nasihatler olarak ortaya çıkmıştır. Bir babanın yol gösterme amacıyla yazdığı bu eserde esas unsurların İslam dini çerçevesinde olduğu görülür. Nâbî’nin bu mesnevisi, dönem toplumunun tanınmasında, oğlunun şahsında Müslüman gençlere verilen eğitim anlayışında aydınlatıcı rehber niteliğinde bir eserdir. Şairin vermek istedikleri doğrudan kaleme alınmıştır. Dinî-tasavvufi mesnevi kategorisinde bulunan bu esere, başta Kur’an-ı Kerim olmak üzere dinî içerikli eserler ve unsurlar kaynaklık etmiştir. Bu çalışmada şairin bu kaynaklara eserinde yer verme şekli tespit edilmiş ve mesnevinin içeriğini oluşturan dinî unsurların hangileri olduğu detaylı şekilde incelenmiştir

Anahtar Kelimeler
mesnevi, klasik Türk edebiyatı, Nâbî, Hayriyye, dinî unsurlar, kaynaklar.

Abstract
Turkish-Islamic literature is a group that incorporates the phenomenon of religion and uses it as the main material. Almost all poets and writers who were a part of it preferred religious elements as the main source while creating their works. It is seen that the predominant subject in the works of these literary products is religious elements in almost every century. One of these works, which was written with the focus on the religion of Islam and for a specific purpose, is the masnavi “Hayriyye” by Nâbî, who is one of the 17th century divan poets. Nâbî’s wise words, who was the pioneer of the Hikemi style, emerged as advice to his son in this masnavi. It is seen that the main elements of this work, written by a father for guidance, are within the framework of the Islamic religion. This masnavi by Nâbî is an enlightening guide in the recognition of the society of the period and in the understanding of education given to Muslim youth through his son. It was written through the direct that the poet wanted to present. Religious works and elements, especially the Qur'an, became a source for this work, which is in the category of religious-mystical masnavi. In this study, the way the poet included these sources in his work was determined and the religious elements that make up the content of the masnavi were examined in detail.

Keywords
masnavi, classical Turkish literature, Nâbî, Hayriyye, religious elements, sources.

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri