• Hızlı Erişim
  • Sayaç
  • Online Ziyaretçi : 60
    Bugün Toplam : 2
    Genel Toplam : 574413

Türk Dervişi Yunus Emre’de Bezirgân Dindarlığın Eleştirisi
(Criticism of Bezirgan Piety in Turkish Dervish Yunus Emre )

Yazar : Emrah DİNDİ    
Türü :
Baskı Yılı : 2022
Sayı : 73
Sayfa : 255-264


Özet
Anadolu’nun İslamlaşması ve Türkleşmesinde aynı şekilde Yesevi öğretinin yayılmasında büyük etkileri olan Yunus Emre’nin dini düşünce sisteminin incelenmesi ve araştırılması kuşkusuz büyük önem arz etmektedir. Onun dini, tasavvufi, ahlaki, sosyal, kültürel, siyasi, tarihi, ilmi ve edebi kişiliğiyle ilgili bugüne kadar yüzlerce makale, onlarca kitap kaleme alınmıştır. Ne var ki esnaf ve tüccar anlayışıyla, bağ bahçe, huri ve gılman beklentisi ve cehennem azabı korkusu ve endişesiyle Tanrıya kulluk eleştirisine dair şimdiye kadar araştırdığımız kadarıyla, bir çalışma henüz yapılmamıştır. O bakımdan bu çalışmada, Yunus Emre’nin farklı nüsha ve baskılarından oluşan Risaletu’n-Nushiye’si ve Divan’ında Tanrı’ya tüccar anlayışıyla yapılan kulluk eleştirisi irdelenmiştir. Bu yönüyle araştırma, alana yeni katkılar sunan otantik ve özgün bir çalışma özelliğindedir. Literatür taraması yönteminin kullanıldığı bu araştırma sonucunda, Yunus Emre tarafından, sufilerin ve zahir şeriat ehlinin özden, Tanrısal sevgi, samimiyet ve ihlastan yoksun dindarlık anlayışının; cennet metaı ve cehennem korkusuna, Ben’in çıkar ve kârına dayalı şekil ve görüntüde kalan dini tutum ve tavırlarının yadsındığı; tam tersine salt sevgi ve saygıdan kaynaklanan Tanrı’ya kulluğun ise öncelendiği görülmüştür.

Anahtar Kelimeler
Anahtar Kelimeler: Yunus Emre, Cennet, Cehennem, Bezirgân Dindarlık, Eleştiri

Abstract
No doubt, it has great importance to examine and study the religious thought system of Yunus Emre, who had great impacts on the Islamization and Turkification of Anatolia and the spread of Yesevi School. Hundreds of articles and tens of books have been written about his religious, mystical, moral, social, cultural, political, historical, scientific, and literary personality. However, as far as we investigated, there has not been any study so far that was conducted on the criticism of worshiping God with the understanding of tradesmen and merchants, the expectation of vineyards and gardens in the paradise, houris and gilmans, and the fear and anxiety of the hellfire. In this respect, the criticism of serving to God made with the understanding of being a merchant in Risaletu’n-Nushiye and Divan, which consist of different copies and editions of Yunus Emre, was examined in the present study. In this context, the study had an authentic design and is an original study offering new contributions to the field. As a result of this study, in which the literature review method was employed, it was found that Yunus Emre denied the understanding of piety that lacked essence, divine love, sincerity, and sincerity of the Sufis and the people of the apparent sharia, the religious attitudes, which remained only in shape and mere appearance, based on the demand for heaven and the fear of hell, the interest and profit of the self, and on the contrary, it was found that serving to God, which stemmed from pure love and respect, was prioritized.

Keywords
Keywords: Yunus Emre, Heaven, Hell, Bezirgan Piety, Criticism

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri