• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • -

  2021 yılı için makale kabulü yaşadığımız yoğunluktan dolayı durdurulmuştur.

  Gelecek makaleler 2022 yılı sayıları için değerlendirmeye alınacaktır.


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 68
  Bugün Toplam : 2
  Genel Toplam : 451406

Ali Ekrem Bolayır’ın Servet-i Fünun Edebiyatı Hakkındaki Düşünceleri
(On Ali Ekrem Bolayir’s Thoughts About Servet-i Fünun Literature )

Yazar : Mehmet GÜL    
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 70
Sayfa : 283-293


Özet
Ali Ekrem, Servet-i Fünun edebiyatı yazarlarındandır. Çeşitli devlet görevlerinde bulunmuş, Darulfünunda edebiyat dersleri vermiş ve Servet-i Fünun dergisinde A. Nadir ismiyle şiirler yayınlamıştır. Namık Kemal’in oğlu olması hasebiyle dönemin yazar ve şairleriyle ilişki kurma fırsatı bulmuş ve bir dönemin oluşum ve gelişimine tanıklık etmiştir. Sonraki yıllarda hatıralarını kaleme alırken Servet-i Fünun edebiyatının kuruluşu ve bu edebiyatın önde gelen yazarları hakkında bilgi vermiştir. Başta Tevfik Fikret olmak üzere Hâlit Ziya, Cenap Şehabettin, İsmail Safa, Ahmet Reşit Bey ve Süleyman Nazif hakkındaki düşüncelerini açıklamıştır. Servet-i Fünun edebiyatının kuruluşunda yer alan yazarlar hakkında bilgi veren yazar, sonradan bu harekete katılan yazarlar hakkında bilgi vermemiştir. Ali Ekrem, Tevfik Fikret’in sanatçı kişiliğinden bahsetmiş, bunun yanında ilk dönemindeki neşesi ve son dönemdeki hırçınlığının sebepleri üzerinde durmuştur. Hâlit Ziya’yı romancılığı ve nesirdeki yetkinliği, Cenap Şehabettin’i şiirleri ve nesrinin niteliğiyle övmüştür. İsmail Safa’nın Tevfik Fikret’in tanınmasındaki rolü ve eski edebiyat anlayışından yeni edebiyat anlayışına geçişinin edebiyat âleminde meydana getirdiği yankı üzerinde durmuştur. Şiirlerini beğenmediği Ahmet Reşit Bey’i ilmi ve muhakeme yeteneğiyle öne çıkarmıştır. Süleyman Nazif’i nesir üstadı olarak tanıtmış, bunun yanında onun hiciv ve tenkit noktasında eşsiz bir yeteneğe sahip olduğunu belirtmiştir.

Anahtar Kelimeler
Anahtar Kelimeler: Hatıra, Servet-i Fünun, Oluşum, Dönem, Nesir, Şiir.

Abstract
Ali Ekrem is one of the writers of Servet-i Fünûn literature. He held various state positions and taught literature at Darülfünûn. He published poems with the name of A.Nadir in Servet-i Fünûn Magazine. Since he was the son of Namık Kemal, he had the opportunity to establish a relationship with the writers and poets of the period and witnessed the formation and development of that period. While he was writing his memories in the following years, he gave information about the establishment of Servet-i Fünûn literature and the leading writers of this literature. He explained his thoughts on Hâlit Ziya, Cenap Şehabettin, İsmail Safa, Ahmet Reşit Bey, Süleyman Nazif and especially Tevfik Fikret. The author, who gave information about the writers who took part in the establishment of the literature of Servet-i Fünun, did not give information about the authors who later joined the movement. Ali Ekrem talked about Tevfik Fikret's artistic personality, as well as emphasizing his joy in his first period and the reasons for his grudge in the last period. He praised Hâlit Ziya for his novelism and competence in prose, Cenap Şehabettin for his poems and prose. He emphasized the role of İsmail Safa in the recognition of Tevfik Fikret and his transition from the old literary understanding to the new literary understanding in the literary realm. He emphasized Ahmet Reşit Bey, whom he did not like his poems, with his scientific and reasoning skills. He introduced Suleyman Nazif as a prose master and also stated that he had a unique talent in satire and criticism.

Keywords
Key Words: Memory, Servet-i Fünun, Formation, Period, Prose, Poetry.

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri