• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • -

  2021 yılı için makale kabulü yaşadığımız yoğunluktan dolayı durdurulmuştur.

  Gelecek makaleler 2022 yılı sayıları için değerlendirmeye alınacaktır.


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 173
  Bugün Toplam : 193
  Genel Toplam : 463738

Millî Kültür Teması Öğretimi Bağlamında Üç Anadolu Efsanesi Adlı Eserin İncelenmesi
(Analysis of Three Anatolian Legends in The Context of National Culture Theme Teaching )

Yazar : Hulusi GEÇGEL  - Fatih KANA  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 69
Sayfa : 717-734


Özet
Bu araştırmada Üç Anadolu Efsanesi adlı eserin Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda yer alan millî kültürümüz teması açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden dokuman inceleme yöntemi kullanılmış olup elde edilen veriler betimsel analiz yoluyla analiz edilmiştir. Araştırmada çalışılan eser Yaşar Kemal’in Üç Anadolu Efsanesi adlı eseridir. Kitap “Köroğlu’nun Meydana Çıkışı, Karacaoğlan, Alageyik” adlı üç bölümden meydana gelir. Yaşar Kemal, âşık tarzı halk hikâyeciliği geleneğinden beslenen bir yazardır. Anadolu’nun sözlü gelenekteki efsane ve destanları onu yakından ilgilendirmiş, hikâyeciliğinin temel kaynaklarından birini oluşturmuştur. Üç Anadolu Efsanesi gerek içerik gerekse dil ve üslup özellikleri yönüyle bu kaynaktan üretilen bir eserdir. Eserlerde gelenek görenek ağırlıklı milli kültür unsurları bulunmuştur. “Millî kültürümüz” teması, her sınıf düzeyinde işlenmesi zorunlu üç temadan biridir. “Üç Anadolu Efsanesi” adlı eser, “millî kültürümüz” teması ve bu temayla ilgili konu önerileri doğrultusunda incelenmiştir. İnceleme sonucunda eserin halk anlatılarından oluşan metinleriyle, ortaokul düzeyi “millî kültürümüz” temasının işlenişinde etkili bir öğretim materyali olarak kullanılabileceği, öğretim programında bu temayla ilgili verilen konu önerileri bakımından oldukça zengin bir içeriğe sahip olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Temalar, Millî Kültürümüz, değerler, efsane, Üç Anadolu Efsanesi.

Abstract
In this study, it is aimed to analyze the work named Three Anatolian Legends in terms of the theme of our national culture in the Turkish Curriculum. In the research, the document analysis method, which is one of the qualitative research methods, was used and the data obtained were analyzed through descriptive analysis. The work studied in the research is Yaşar Kemal's work titled Three Legends of Anatolia. The book consists of three chapters, “The Emergence of Köroğlu, Karacaoğlan, Alageyik”. Yaşar Kemal is a writer who is fed by the minstrel style folk storytelling tradition. The legends and epics of Anatolia's oral tradition have been closely related to him and formed one of the main sources of his storytelling. Three Anatolian Legends are produced from this source in terms of both content and language and style. In the works, tradition-based national cultural elements were found. The theme of “our national culture” is one of the three themes that must be taught at each grade level. The work titled “Three Anatolian Legends” has been examined in line with the theme of “our national culture” and suggestions on the subject. As a result of the examination, it has been determined that the text of the work with folk narratives can be used as an effective teaching material in the processing of the theme of our “national culture” at the secondary school level, and it has a very rich content in terms of topic suggestions given in the curriculum.

Keywords
Themes, Our National Culture, values, legend, Three Anatolian Legends.

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri