• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • -

  2021 yılı için makale kabulü yaşadığımız yoğunluktan dolayı durdurulmuştur.

  Gelecek makaleler 2022 yılı sayıları için değerlendirmeye alınacaktır.


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 79
  Bugün Toplam : 5
  Genel Toplam : 506362

XIX. Yüzyıl Şairi Muhît ve Şiirleri
(XIX. Century Poet Muhît And Poems )

Yazar : Sevda ÖNAL KILIÇ  - Gülten AKYOL  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 67
Sayfa : 53-111


Özet
Klasik Türk edebiyatının son dönemi, şair, şiir, poetik tavırlar ve şiir çevreleri açısından oldukça renkli ve zengin bir niteliğe sahiptir. Bu dönemde yaşanan sosyal değişim ve dönüşümler, bir yandan şiirin konularını genişletmiş bir yandan da yeni ve farklı edebi türlerin de ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır. Bütün bunlar, beraberinde yeni bir edebi zevki ortaya çıkarmıştır. Bu çalışmanın konusu olan Muhît Dîvânçesi gelenek, yenilik ve yeni söylem arayışları çerçevesinde dikkat çekici biz özelliğe sahiptir. Aynı zamanda Dîvânçe’de şairin içinde bulunduğu, dönemin aydınlarının bir araya geldiği, Hoca Neşet muhiti ve saray bürokrasinin kültürel ilişkileri ve edebi anlayışlarının izlerini görmek de mümkündür. Dîvânçe’nin müellifi olan Muhît hakkında tezkirelerde, edebiyat tarihlerinde ve diğer kaynak eserlerde herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Bilinen tek nüshası Milli Kütüphane Yazmalar Koleksiyonu 06 Mil Yz A 3284/1 arşiv numarasına kayıtlı olan Dîvânçe’de toplam 100 şiir bulunmaktadır. Çalışmada öncelikle, Muhît Dîvânçesi’nde yer alan şiirler, şekil ve muhteva açısından incelenmiş, şiirler üzerinden dönemin kültür hayatı ve edebiyatı üzerine değerlendirmeler yapılmaya çalışılmıştır. Son olarak Muhît Dîvânçesi’nin çeviriyazılı metnine yer verilmiştir.

Anahtar Kelimeler
XIX. yüzyıl Türk edebiyatı, Muhît Dîvânçesi, Hoca Neşet.

Abstract
The last period of classical Turkish literature is quite colorful and rich in terms of poets, poetry, poetic attitudes and poetry circles. The social changes and transformations experienced during this period expanded the subjects of poetry on the one hand and paved the way for the emergence of new and different literary genres. All this has brought with it a new literary taste. The subject of this study, Muhît Dîvânçesi, has a remarkable feature in terms of tradition, innovation and the search for new discourse. At the same time, it is possible to see the traces of the cultural relations and literary understandings of the Hoca Neşet neighborhood and the palace bureaucracy, where the poets in Dîvânçe, the intellectuals of the period came together. There is no information about Muhît, the author of Dîvânçe, in tezkires, literary histories and other source works. The only known copy of the National Library Manuscripts Collection 06 Mil Yz A is registered in the archive number 3284/1. In this study, firstly, poems in Muhît Dîvânçesi are examined in terms of form and content, and the poems are tried to be evaluated on the cultural life and literature of the period. Finally, the translated text of Muhît Dîvânçesi is given.

Keywords
XIX. century Turkish literature, Muhît Dîvânçesi, Hoca Neşet.

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri