• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • -

  2021 yılı için makale kabulü yaşadığımız yoğunluktan dolayı durdurulmuştur.

  Gelecek makaleler 2022 yılı sayıları için değerlendirmeye alınacaktır.


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 87
  Bugün Toplam : 6
  Genel Toplam : 506363

Kâtibî (Seydî Ali Reis) ve Dîvânı
(Katibi (Seydi Ali Reis) and his Divan )

Yazar : Yunus KAPLAN  - Zahide EFE  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 67
Sayfa : 229-265


Özet
16. yüzyıl, klasik Türk şiirinde zirvenin yaşandığı bir dönemdir. Bu dönemde Türk edebiyat tarihinin en büyük şairleri de aralarında olmak üzere yüzlerce şair yetişmiştir. Bu şairlerden biri de çeşitli devlet kademelerinde görev alan ve özellikle de denizcilikteki başarılarıyla Hint kaptanlığına kadar terfi eden Seydi Ali Çelebi’dir. İstanbul/Galatalı olan Seydi Ali Çelebi, azaplar kâtipliği ve tersane kethüdalığı görevlerinde bulunmuş; Rodos, Preveze ve Trablusgarp Seferi gibi birçok sefere iştirak etmiştir. Kanuni’nin Nahcivan Seferi’nde Hint Denizi kaptanlığına getirilen; daha sonra müteferrikalık, Diyarbakır tımar defterdarlığı ve Galata’da hassa gemi reisliği yapan Seydi Ali Çelebi; emekliliğini müteakip 1562 yılındaki vefatına kadar günlerini eser telif etmekle geçirmiştir. Bir dönem kâtiplik yaptığı için Kâtibî mahlasıyla şiirler yazan Seydi Ali Çelebi, yazmış olduğu bu şiirleri Dîvân’ında bir araya getirmiştir. Bu çalışmada; 16. yüzyılda özellikle denizcilik alanındaki başarılarıyla dikkatleri çeken, aynı zamanda da iyi bir şair olan Kâtibî’nin hayatı ve edebi kişiliği hakkında bilgiler verildikten sonra Dîvân’ının şekil ve muhteva özellikleri üzerinde durularak şiirlerinden bazı örneklere yer verilecektir.

Anahtar Kelimeler
Klasik Türk şiiri, 16. yüzyıl, Kâtibî, Dîvân

Abstract
16th Century is a period of living the peak of classical Turkish poetry. At this term, hundreds of poets had grown in addition to great poets to the history of Turkish literature. One of these poets is Seydi Ali Çelebi taking part in various levels of government and, especially with his successes in marine being prometed to the Captain of Indian. Seydi Ali Çelebi from Galata/İstanbul had been in the duties of Azaplar clerkship and shipyard, and joined lots of navigations such as Rodos, Preveze and Trablusgarp. During Nahcivan Navigation of Kanuni, Seydi Ali Reis being brought to the captain of Indian Sea and later, working as a miscellaneous, grooming timar of Diyarbakır and chief of hassa ship in Galata had spent his days by compling his works from his retirement to his death in 1562. Seydi Ali Çelebi writing poems with the nickname of Katibi because of his job clerk in a term had collected his poems in his Divan. In this study, after given information about the good poet Katibi and his literatural personality, especially taking attention with his successes of marine branch of 16th century, some examples from his poems will take place by focusing on characteristics of form and muhteva of his Divan.

Keywords
Classical Turkish literature, 16th Century, Katibi, Divan

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri