• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Makale Kabulü

  Makale yoğunluğu nedeniyle 2020 yılı için makale kabulü durdurulmuştur.

  Anlayışınız için teşekkür ederiz.

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 118
  Bugün Toplam : 204
  Genel Toplam : 422591

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretiminde Çoklu Ortam Uygulamalarının Etkileri: Millî Edebiyat Dönemi Örneği
(Türk Dili ve Edebiyatı Öğretiminde Çoklu Ortam Uygulamalarının Etkileri: Millî Edebiyat Dönemi Örneği )

Yazar : Fatih VEYİS    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 63
Sayfa : 289-304


Özet
Bu çalışmada, Millî Edebiyat Dönemi Türk Edebiyatı’nın etkileşimli çoklu ortam materyalleriyle öğretiminin, Türk edebiyatı dersindeki başarı ve tutum üzerindeki etkisinin araştırılması amaçlanmıştır. Çalışmada, Millî edebiyat Dönemi Türk Edebiyatı’nın öğretimi amacıyla geliştirilen etkileşimli çoklu ortam materyali ve uygulamalar akıllı tahta, bilgisayar ve tablet bilgisayarda çalıştırılabilecek şekilde tasarlanmış ve dersler tasarlanan öğretim yazılımı ile işlenerek öğrenci görüşleri bağlamında değerlendirilmiştir. Çalışmada, araştırma süreci karma yöntem araştırma desenlerinden biri olan yakınsayan paralel desen ile yürütülmüştür. Araştırmanın nicel verilerini, Millî Edebiyat Dönemi Türk Edebiyatı’nın etkileşimli çoklu ortam materyalleri ile öğretiminin yapıldığı okullarda, çalışmanın başlangıcında (ön test ) ve bitiminde (son test) uygulanan ölçme araçlarından elde edilen veriler oluşturmaktadır. Bu kapsamda araştırma sürecinde nicel veri toplamak amacıyla “Türk Edebiyatı Dersine Yönelik Tutum Ölçeği” ve “Millî Edebiyat Dönemi Türk Edebiyatı Başarı Testi” kullanılmıştır. Araştırmanın nitel verilerini ise uygulamanın yapıldığı okullardaki deney grubunda yer alan öğrencilerle gerçekleştirilen teknoloji destekli eğitime ilişkin olarak yapılan görüşmelerden ve değerlendirmelerden elde edilen veriler oluşturmaktadır. Araştırma, Millî Edebiyat Dönemi Türk Edebiyatı’nın öğretiminde kullanılacak etkileşimli çoklu ortam materyali hazırlanarak bu materyalin üst seviyede başarıya sahip (A okulu), orta seviyede başarıya sahip (B okulu) ve alt seviyede başarıya sahip (C okulu) üç düzey okulda deney (toplam 71 öğrenci) ve kontrol (toplam 58 öğrenci) grupları vasıtasıyla yapılmıştır. Deney gruplarında yapılan üç aylık uygulamanın neticesinde elde edilen nicel veriler SPSS 22 paket programı vasıtasıyla frekans, yüzde, t-testi, Varyans analizi (ANOVA) ve Kovaryans analizi (ANCOVA) yapılarak değerlendirilmiş, nitel veriler ise içerik analizi yapılarak yorumlanmıştır.

Anahtar Kelimeler
Türk dili ve edebiyatı öğretimi, etkileşimli çoklu ortam, materyal geliştirme

Abstract
In this study, it was aimed to investigate the effect of teaching multimedia materials of Turkish Literature on the success and attitude of Turkish Literature. Interactive multimedia materials and applications developed for the teaching of Turkish Literature during the National Literature Period were designed in such a way that they could be run on a smart board, computer and tablet computer and the courses were evaluated with the designed teaching software and evaluated in the context of student opinions. In the study, the research process was conducted with a converging parallel pattern, which is one of the mixed pattern research designs. The quantitative data of the research are obtained from the measurement instruments applied at the beginning of the study (pre-test) and at the end (post-test) in the schools where the multimedia materials of the Milli Literature Period Turkish Literature are taught with interactive multimedia materials. In this context, "Attitude Scale towards Turkish Literature Course" and "National Literature Period Turkish Literature Achievement Test" were used to collect quantitative data in the research process. The qualitative data of the study constitute the data obtained from interviews and evaluations made with regard to the technology-assisted education conducted by the students in the experimental group at the school where the application was made.The research was carried out by preparing interactive multimedia material to be used in the teaching of Turkish Literature during the National Literature Period and to present this material in triple level school with success (A school), success in the middle level (B school) and success in the lower level (C school) 71 students) and control (58 students in total). Percentage, t-test, ANOVA and ANCOVA were used to evaluate the quantitative data obtained by the three-month application in the experimental groups, and the qualitative data were interpreted by analyzing the content.

Keywords
Teaching Turkish Language and Literature, Interactive Multimedia, Material Development

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri