• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Makale Kabul Tarihleri

  Makale yoğunluğu nedeniyle yeni makaleler için yayın süreci bir yılı bulmaktadır. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 115
  Bugün Toplam : 16
  Genel Toplam : 314159

2018 Türkçe Dersi Öğretim Programındaki Kazanımların Üst Düzey Düşünme Becerileri Açısından Değerlendirilmesi
(Evaluation of the Acquisitions in the 2018 Turkish Language Teaching Program in Terms of High-Level Thinking Skills. )

Yazar : Yusuf SÖYLEMEZ    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 63
Sayfa : 345-384


Özet
Bilim, teknolojideki gelişmeler, iletişimin hızı ve küreselleşmenin getirdiği olumlu-olumsuz yenilikler bireyin uyum sağlamada düşünme ve üst düzey düşünme becerilerini kullanmasını zorunlu kılmaktadır. Bunun için dünya ülkeleri gibi Türkiye de eğitim-öğretim programlarını yenilemekte ve güncellemektedir. 2018 Türkçe Dersi Öğretim Programı da “Türkiye Yeterlilik Çerçevesi” bağlamında güncellenmiştir. Bu araştırma, dört temel dil becerisi alanındaki kazanımların yönelik olduğu üst düzey düşünme becerilerini tespit etmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın evrenini 2018 2018 Türkçe Dersi Öğretim Programı’ndaki tüm kazanımlar oluştururken örneklemini amaçlı örneklem yolu ile seçilmiş 4-8. Sınıflara ait temel dil becerileri kazanımları oluşturmaktadır. Ortaokula yönelik yapılan bu çalışmada 4. sınıf kazanımlarına da yer verilmesinin sebebi ilkokul ve ortaokul arasında bir bütünlük olma durumunu ortaya koymaktır. Nitel araştırma yöntemin göre gerçekleştirilen çalışmada veri toplama yöntemi olarak doküman incelemesi tercih edilmiştir. Araştırmanın güvenirliğini sağlamak amacıyla kodlayıcılar arası güvenilirlik kullanılmış ve % 90 oranında anlaşma sağlanmıştır. Toplanan veriler, betimsel analiz yöntemi ile analiz edilmiştir. Sonuç olarak eleştirel düşünme ve yansıtıcı düşünme acısından engin bir içerik belirlenirken yaratıcı düşünmeyle ilgili kazanımların az, problem çözme ile ilgili olan kazanımlarınsa çok az olduğu tespit edilmiştir. Kazanımlara üst düzey düşünme becerilerinin dağılımı da anlama ve anlatma becerileri açısından yine farklılık göstermektedir.

Anahtar Kelimeler
2018 Türkçe Dersi Öğretim Programı, üst düzey düşünme becerileri, kazanımlar.

Abstract
Science, developments in technology, the speed of communication and the positive and negative innovations brought by globalization make it necessary for the individual to use thinking and high-level thinking skills in harmony. Turkey as well as countries in the world for it to renew and update the curriculum. 2018 Turkish Language Teaching Program in Turkey "Qualifications Framework" was revised in context. This research was conducted in order to identify the high-level thinking skills to which the achievements in the four basic language skills are directed. The student's universe was selected by means of sampling for the purpose of sampling all the achievements in the 2018 2018 Turkish Lesson Curriculum. The basic language skills of the classes are the achievements. The reason for giving the 4th class achievements in this study for middle school is to show the integrity between primary and secondary school. In the study conducted according to the qualitative research method, a document review was preferred as the data collection method. To ensure the reliability of the study, inter-encoder reliability was used and 90% agreement was reached. The collected data were analyzed by descriptive analysis method. As a result, it has been determined that while acquiring a vast amount of content for critical thinking and reflective thinking, achievements related to creative thinking are few and achievements related to problem solving are minimal. The distribution of high-level thinking skills also differs in terms of their ability to understand and explain.

Keywords
2018 Turkish Lesson Teaching Program, high level thinking skills, achievements.

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri