• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • -

    2022 yılı için makale kabulü yaşadığımız yoğunluktan dolayı durdurulmuştur.


  • Sayaç
  • Online Ziyaretçi : 88
    Bugün Toplam : 28
    Genel Toplam : 519571

MAADAY-KARA DESTANI VE BATTAL GAZİ DESTANI ÜZERİNE MUKAYESELİ BİR OKUMA
(A COMPERATIVE READING ON EPIC OF MAADAY KARA AND BATTAL GAZI )

Yazar : İrfan POLAT    
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 59
Sayfa : 367-388


Özet
Bir milletin tarihi mücadelesini anlatan destanlar, sosyolojik bir düzlemde inşa edilmiş olabileceği gibi, aynı zamanda dinî bir mahiyet de taşıyabilirler. Maddi ve manevî kültürün yansımaları okunabilecek olan bu eserler, şüphesiz ortaya çıktıkları toplumun topkeyün bir tezahürüdür. Bu yönüyle Türk anlatı geleneği oldukça geniş bir yayılım alanına sahip olmakla birlikte, söz konusu türün de yoğun olarak yaşadığı bir yapıya sahiptir. İşbu nedenle Türk destanları, farklı Türk topluluklarının yeniden inşa sürecini ele alan birer anlatı olarak aktarıcı görevi üstlenirler. Tam bu noktada bir Türk dilli Sibirya halkı destanı olan Maaday-Kara ile Anadolu’da ortaya çıkmış bir destan olarak Battal Gazi Destanı’ndan söz etmek yerindedir. Nitekim her iki destan da -biri arkaik olmak üzere- destana ilişkin vasıfları içermekle birlikte, etrafında şekillendikleri ana temalar farklıdır. Bu nedenle Altay Türkleri Destanı Maaday-Kara ile, Anadolu Türkleri Destanı olan Battal Gazi Destanı arasında mukayeseli bir analiz yapılacaktır. Bu çalışmada amaçlanan, her iki destanı da, zaman, mekan, olay ve kişiler açısından mukayese ederek, bunların hangi amaçlara hizmet ettikleri, yapıları, örgü ve işleyiş biçimleri ele alınacaktır.

Anahtar Kelimeler
Maaday-Kara; Battalnâme; Halkbilimi; Karşılaştırmalı Edebiyat.

Abstract
Epics which tell historical struggles of a nation, not just only can be based on sociological structure but also a religional dimension. These works which can be read as reflections of material and spiritual culture are reflections of the society which they are born into with no doubt. With this aspect, beside Turkish narrative tradition which has a large spread area, also has a structure that includes epics frequently. For this reason, Turkish epics handles raise of different societies as narratives which are transmitters. At this point it can be mentioned about Maaday-Kara wihch is an epic of a Turkish-languaged people of Siberia and epic of Battal Gazi which emerged in Anatolia. Thus mentioned two epics –one of which is archaic- includes characteristics of epics but based on different themes. For this reason a comparative analysis will be done between Maaday-Kara an Altai epic and Anatolian people’s epic of Battal Gazi. This study aims to explain structure, function and connections between two epics by comparing them with the aspects of time, place, episode and characters.

Keywords
Maaday-Kara, Battalname, Folklore, Comparative Literature.

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri