• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • -

    2022 yılı için makale kabulü yaşadığımız yoğunluktan dolayı durdurulmuştur.


  • Sayaç
  • Online Ziyaretçi : 85
    Bugün Toplam : 29
    Genel Toplam : 519572

2BA BEDEN BEYİN AKIMI’NDAKİ POSTMODERNİST UNSURLAR
(THE POSTMODERNIST ELEMENTS IN 2BA BEDEN BEYIN AKIMI )

Yazar : Meltem YILMAZ    
Türü :
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 55
Sayfa : 345-364


Özet
Postmodern roman anlayışının ilk örnekleri 1960’lı yıllarda Amerika’da verilir. II. Dünya Savaşı sonrasında, tüm dünyada etkisi gittikçe artan bu roman anlayışı, Türk edebiyatında seksenlerden sonra ortaya çıkar. Geleneksel roman anlayışından içeriği, tekniği ve amacı bakımdan ayrılır. Geleneksel romanda hâkim olan tek bir konu, üslup, bakış açısı ve çıkarımın aksine postmodern roman çok yönlü, üsluplu, bakış açılı ve çıkarımlıdır. Postmodern romanda yazar, romanı bir kurgu dünyası olarak kabul ettiği için, roman yazma eylemini adeta bir oyuna dönüştürür. Bu oyunda geleneksel romanın bütünlük, belirginlik ve somut gerçeklik anlayışının yerini, özellikle romanın olay kurgusu, kişileri, mekânı ve zamanında görülen parçalanmışlık ve belirsizlik alır. Metinler arası ilişkileri, çoğulculuğu fantastik öğeleri ve tarihi gerçeklerle kurguyu iç içe veren postmodernist roman bunlarla kurmaca bir dünya yaratır. Türk edebiyatının son dönem yazarlarının çoğu da bu kurmaca roman anlayışından etkilenerek, dünya edebiyatındaki çağdaşları gibi postmodern tarzda eserler vermeye başlar. Akademisyen bir sanatkâr olan Ahmet Bican Ercilasun’un 2BA Beden Beyin Akımı adlı romanı da postmodernist bir görüntü, bakış açısı ve kurgu tekniği ile yazılmıştır. 2BA Beden Beyin Akımı, ilk sayfasından son sayfasına kadar kurgusu ile ön plana çıkan, okuyucunun kendini bir kurgu karmaşası içerisinde bulduğu olay örgülerine sahiptir. Roman boyunca takip edilebilir bir olay örgüsünden bahsedilemez. Çünkü bu eser, klasik romanlar gibi neden-sonuç ilişkisi üzerinde gelişmez. Dolayısıyla okuyucunun merakını canlı tutan en önemli unsur, romanın belirsiz ve yeniden üretilmeye açık olan kurgusudur. Romanda asıl anlatımdan kopmayarak yapılan farklı kurgular, zaman zaman okuyucuyu asıl metnin dışına, başka bir âlemin içerisine çeker. Kurgudaki olaylar net bir zaman ve mekân kavramı içerisinde gerçekleşmez. Romanın kurgusu, zamanı ve mekânındaki belirsizlik romanın sonuna da yansır. Roman, diğer postmodern romanlarda olduğu gibi alışılagelmiş son anlayışını yok ederek, okuyucuyu şaşırtan ucu açık bir sonla biter. 2BA Beden Beyin Akımı’nda Ercilasun, tarihte ve gerçek hayatta yaşamış kişiler ile yaşanmış olayları, uydurma kişiler ve uydurma olaylarla bir araya getirip, yeniden üreterek kurgular. Romanda kullanılan bir diğer yöntem ise metinlerarasılıktır. Ercilasun romanında, Türk kültürünün önemli anlatılarından olan mit, efsane, destan, masal vb.’ne sıklıkla başvurur. Bu anlatıların bazılarını, m

Anahtar Kelimeler
Ahmet Bican Ercilasun, postmodernizm, postmodern roman, 2BA Beden Beyin Akımı

Abstract
The first examples of sense of postmodern novel were given in America in 1960s. This sense of novel, the effect of which had been increasing day by day in the world after the 2nd World War, appeared in Turkish Literature after the eighties. It differs from the sense of traditional novel in terms of its content, method and objective. Contrary to the traditional novel which has a single topic, style, perspective and deduction, postmodern novel has multi topic, style, perspective and deduction. The author of postmodern novel, accepts the novel as a fiction world and convert the act of writing novel merely to a play. In this play the fragmentation and uncertainty of event fiction, figures, place and time take the place of sense of completeness, clarity and concrete reality of traditional novel. Postmodernist novel which gives intertextual relations, multipilism, fantastic elements, historical realities and fiction one within the other, creates a fictional world with these. Being affected by this fictional sense of novel, most of the recent authors of Turkish Literature starts to produce postmodern works like their contemporary colleagues in the world literature. The 2BA Beden Beyin Akımı novel of Ahmet Bican Ercilasun who is an academician artisan, has been written with a postmodernist image, perspective and fiction method. 2BA Beden Beyin Akımı, has a plotline which become prominent with its fiction from the first to the last page and in which the reader finds him/herself in a fiction confusion. Throughout the novel there is not a plotline which can be followed. This is because of the fact that this kind of novel does not represent a cause effect relationship like the classical novels do. Hence, the most important element which keeps the readers’ wonder alive is the uncertain and recoverable fiction. In the novel, different fictions which are improved without breaking out from the main expression, pulls the reader into a different universe from time to time. The events does not take place in a ceratin time and place concept.The uncertainity of the fiction, time and place of the novel reflects to the end of the novel too. Demolishing the routine final of the orther postmodern novels, the novel, ends up with a shocking and open- ended final. Ercilasun, in 2BA Beden Beyin Akımı, brings the the real events of the real people in history and invented people and events together and fictionalise them. One of the other methods used in the novel is intertextuality.

Keywords
Ahmet Bican Ercilasun, postmodernism, postmodern novel, 2BA Beden Beyin Akımı

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri